Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

K1035: Kirkens tro og tradisjon

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ragnar Misje Bergem (Ragnar.M.Bergem@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Trosopplæring for Den norske kirke
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-12-03 3. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Utleveringsdato: 3. des. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. des. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022

Generell informasjon

I emnet K1035 Kirkens tro og tradisjon møter studentene kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv. Undervisningen er organisert rundt en rekke sentrale spørsmål, som presenteres både historisk og fra dagens perspektiv. Målet med emnet er at studentene skal få oversikt over kristendommens historie i Europa og Norge, samt kunnskap om ulike kristne svar på sentrale dogmatiske og etiske spørsmål, og at de skal utvikle evnen til å drøfte svar på slike spørsmål i dag.
Emnet er ett av fire emner som tilbys som nettstudier i trosopplæring i et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelig høyskole.
Emnet tilbys som et nettstudium med nettforelesninger av faglærere ved MF.

Overlappende emner

Emnet overlapper med ordinære emner ved MF: 10 stp overlapp med K1030 og 5 stp overlapp med K1020. Studenter som har tatt emner med tilsvarende tematikk tidligere, bes om å ta kontakt med studierådgiver.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må den enkelte student:
 • delta på studiesamling. Det vil være mulig å delta på samlingen på regionale møtesteder eller digitalt.
 • få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert i Canvas innen oppgitt frist
 • Bestå en kortprøve (1 time) i Canvas. Prøven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Ved «Ikke bestått» har studenten anledning til ett forsøk til
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering
Emnet K1035 har hjemmeeksamen (8 timer) som vurderingsform, 1200-2500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa i antikken, middelalderen og frem til og med reformasjonen
 • kunnskap om norsk kristendomshistorie
 • kjennskap til konfirmasjonens historie
 • kjennskap til sentrale kristne kirkesamfunn, deres historiske bakgrunn, lære, organisering og trosuttrykk
 • god kunnskap om sentrale tema i kristen troslære, blant annet allmenn og spesiell åpenbaring, gudsforståelse, kristologi, menneskesyn og sakramentforståelse
 • kunnskap grunnlagsspørsmål i kristen etikk, ulike tilnærmingsmåter i etisk refleksjon og utvalgte områdeetiske tema
FERDIGHET
Studenten kan
 • fremstille et konkret historisk forløp
 • relatere kunnskap om kristendommens historie til aktuelle kirkelige/teologiske spørsmål
 • drøfte aktuelle kristne svar på sentrale dogmatiske spørsmål
 • drøfte utvalgte tema fra områdeetikken
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en korrekt måte
 • vurdere kritisk egne standpunkt i dogmatiske og etiske spørsmål
 • reflektere over nytten av kunnskaper og ferdigheter som emnet gir for kirkelig praksis
 • reflektere over egen praksisutøvelse i lys av tematikk på emnet

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aadnanes, P. M. (2004). Konfirmasjonen - frå katekumenat til ungdomsarbeid. I J. O. Ulstein (Red.), Ungdom i rørsle (Vol. 2, s. 21-38). Oslo: Tapir. Bibliotek (Kompendium)
 • Elstad, H. J. & Halse, P. (2002). Illustrert norsk kristendomshistorie (s. 11-34, 65-229, 261-288). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther forlag. Bibliotek
 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Kloster, S. T., Lende, G., Løland, O. J. & Horsfjord, V. L. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie (s. 265-285). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. utg., s. 45-287). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Sødal, H. K. (Red.) (2002). Det kristne Norge: Innføring i konfesjonskunnskap (7-154, 177-210 og 219-298). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Ward, K. (2008). Christianity: A beginner's guide. Oxford: Oneworld. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift