Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

FIL2010: De store spørsmålene

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ragnar Misje Bergem (Ragnar.M.Bergem@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2021-05-18 18. mai 20212021-05-01 1. mai 2021
Utleveringsdato:18. mai 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. mai 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2021
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Utleveringsdato:16. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. aug. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021

Generell informasjon

De store spørsmålene: Dette emnet konsentrerer seg om grunnleggende filosofiske spørsmål om Gud og religion. Undervisningen legges opp rundt spørsmål der ulike svaralternativer i pensum skal diskuteres. En del av spørsmålene som skal diskuteres er de følgende: Hva er de beste argumenter for og mot Guds eksistens? Hva er det beste svar på det ondes problem? Taler vitenskapen mot religion? Er det rasjonelt å tro på mirakler? Kan bare én religion være sann? Er det mulig å beholde sin personlige identitet etter døden?
 
FIL2010 tilbys som nettstudium over ett semester.
 
Emnet tilbys hvert semester.

Overlappende emner

FIL2010 De store spørsmålene overlapper delvis med K5410 Systematisk teologi og TEOL5420 Etikk og religionsfilosofi, og fullstendig med FIL5010 De store spørsmålene. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har K5410 fra før, vil få 8 poeng uttelling for FIL2010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL5420 fra før, vil få 8 poeng uttelling for FIL2010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har FIL5010 fra før, vil få 0 poeng uttelling for FIL2010 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 

Studiekrav

Til eksamen skal studentene svare på ett eller flere av spørsmålene (eller likelydende) i listen over mulige eksamensspørsmål. Denne listen finnes i Canvas. Studiekravene i emnet er å lage eksamensforberedende disposisjoner eller tankekart til disse spørsmålene (på ca 1 side), som har med de viktigste nøkkelordene som bør være med dersom man får oppgaven til eksamen. Den 1. november i høstsemesteret/1. april i vårsemesteret velger emneansvarlig ut gode tankekart til alle oppgavene som legges anonymt ut i Canvas slik at alle studentene kan bruke disse til eksamensforberedelse.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Innen 15.september i høstsemesteret/15. februar i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 8 av oppgavene, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen kan man innen 1.oktober/1.mars lage disposisjon/tankekart til 10 av oppgavene og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • Innen 15.oktober i høstsemesteret/15. mars i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 7 nye oppgaver, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen kan man innen 1.november/1.april lage disposisjon/tankekart til 10 oppgaver og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • svare på spørsmål om videoer med frister som kunngjøres i canvas
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet FIL2010 har hjemmeeksamen (8 timer) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 1200 - 2500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap til ulike posisjoner som kritiserer eller forsvarer tankeinnholdet i (kristen) religion.
 • kunnskap om metodiske problemstillinger i forbindelse med drøfting av religionsfilosofiske spørsmål.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte.
 • drøfte sentrale problemstillinger innenfor religionsfilosofi og metafysikk.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Gregersen, N. H. (1988). Teologi og kultur: Protestantismen mellem isolation og assimilation i det 19. og 20. århundrede (s. 227-239). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Peterson, M. L. .. a. (2013). Reason & religious belief: An introduction to the philosophy of religion (5. utg.). New York: Oxford University Press. Bibliotek
 • Søvik, A. O. & Davidsen, B. A. (2013). Eksisterer Gud?: En drøfting av argumenter for og mot. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift