Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

EX1010: Examen philosophicum

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Jo Bertil Rydland Værnesbranden (Jo.B.Varnesbranden@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2020-11-17 17. nov. 20202020-11-01 1. nov. 2020
Utleveringsdato:17. nov. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. nov. 2020
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. des. 2020
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021
Utleveringsdato:21. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021

Generell informasjon

EX1010 Examen philosophicum handler om de mest grunnleggende spørsmål i vitenskapen: Hvordan er verden bygd opp, hva er et menneske, hvordan kan vi få sikker viten om verden, hvordan bør vi handle? Emnet består av to delemner: A. Filosofi- og vitenskapshistorie (5 stp) og B. Etikk (5 stp).
 
Delemne A handler om hvordan sentrale tenkere i historien har besvart en rekke grunnleggende spørsmål om verden og forståelse, mens delemne B handler om ulike teorier om hvordan mennesker bør handle. Delemne A er historisk orientert, men studentene vil også få diskutere relevans i dag. Delemne B har fokus på hvordan etiske teorier kan anvendes i drøfting av aktuelle problemstillinger.
 
Emnet er et kjerneemne i Bachelor i religion, kultur og samfunn, Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi, Lektorprogrammet og Profesjonsstudiet i teologi.

Overlappende emner

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
EX1010 Examen philosophicum overlapper fullstendig med EX1011: Examen philosophicum. En slik faglig overlapping medfører at: Studenter som har EX1011 fra før, vil få 0 poeng uttelling for EX1010 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene. 
 
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere og få godkjent ti tankekart/disposisjoner
 • svare på spørsmål knyttet til et utvalg korte filmer
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet EX1010 har 4-timers skriftlig eksamen som avsluttende vurderingsform. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Filosofi- og vitenskapshistorie
 
KUNNSKAP:
Studenten har:
 • god kunnskap om sentrale problemstillinger fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • god kunnskap om sentrale tenkere og tradisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • kunnskap om ulike teorier som forsøk på å svare på filosofiske spørsmål
 • erfaring med problemorientert lesing av originaltekster
FERDIGHETER:
Studenten kan:
 • begrunne egne tolkninger og reflektere kritisk over problemer og posisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
Delemne B: Etikk
KUNNSKAP:
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende etiske begreper og teorier
 • god kunnskap om sentrale etiske teorier, etisk argumentasjon og meta-etiske spørsmål
 
FERDIGHETER:
Studenten kan:
 • anvende etiske begreper, etiske teorier og etisk argumentasjon i arbeid med spørsmål fra forskningsetikk og yrkesetikk
 • reflektere kritisk og begrunne egne standpunkter i etiske spørsmål

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Skarsaune, O. (2002). Der tro og tanke møtes: Glimt fra den "naturlige" teologis historie (s. 7-44, 52-84, 93-104). Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet. (Kompendium)
 • Svare, H. (1997). I Sokrates' fotspor: Filosofi- og vitenskapshistorie (2. utg., s. 19-252, 265-287, 308-396). Oslo: Pax. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), . (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet 2019-11-22 fra www.etikkom.no
 • Henriksen, J.-O. & Vetlesen, A. J. (2006). Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker (3. utg., Kap. 3-5, 7, 9 og 11-19). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Svare, H. (1997). I Sokrates' fotspor: Filosofi- og vitenskapshistorie (2. utg., s. 253-264, 290-307). Oslo: Pax. Bibliotek
 • Thommessen, B. & Wetlesen, J. (1996). Etisk tenkning: En historisk og systematisk innføring (s. 213-281). Oslo: Ad notam Gyldendal. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift