Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

EX1010: Examen philosophicum

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Hege Cathrine Finholt (Hege.C.Finholt@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i teologi
Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-01-21 21. jan. 20212021-01-10 10. jan. 2021
Utleveringsdato:21. jan. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2021
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2021
Hjemmeeksamen2021-06-11 11. juni 20212021-05-01 1. mai 2021
Utleveringsdato: 8. juni 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. juni 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2021

Generell informasjon

EX1010 Examen philosophicum handler om de mest grunnleggende spørsmål i vitenskapen: Hvordan er verden bygd opp, hva er et menneske, hvordan kan vi få sikker viten om verden, hvordan bør vi handle? Emnet består av to delemner: A. Filosofi- og vitenskapshistorie, inkludert elementær logikk (5 stp) og B. Etikk (5 stp).
 
Delemne A handler om hvordan sentrale tenkere i historien har besvart en rekke grunnleggende spørsmål om verden og forståelse, mens delemne B handler om ulike teorier om hvordan mennesker bør handle. Delemne A er tematisk strukturert.  Delemne B har fokus på hvordan etiske teorier kan anvendes i drøfting av aktuelle problemstillinger.
 
Emnet er et kjerneemne i Bachelor i religion og samfunn, Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi, Lektorprogrammet og Profesjonsstudiet i teologi.
 
Arbeidsform og organisering
Forelesninger  Seminarer 

Overlappende emner

EX1010 Examen philosophicum overlapper fullstendig med EX1011: Examen philosophicum. En slik faglig overlapping medfører at: Studenter som har EX1011 fra før, vil få 0 poeng uttelling for EX1010 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • godkjent frammøte (minst 75 %) i undervisning, både forelesninger og seminargruppe
 • levere to oppgaver i løpet av semesteret. Oppgave 1 skal være 400-600 ord og den skal være en redegjørelse/sammendrag av en tekst/tema, oppgave 2 skal være 800-1000 ord og det skal presenteres ett argument. Det vil bli gitt tilbakemelding på oppgavene.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet EX1010 har hjemmeeksamen (3 dager) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 2500-3500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Filosofi- og vitenskapshistorie
 
KUNNSKAP:
Studenten har:
 • god kunnskap om sentrale problemstillinger fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • god kunnskap om sentrale tenkere og tradisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • kunnskap om ulike teorier som forsøk på å svare på filosofiske spørsmål
 • erfaring med problemorientert lesing av originaltekster
 • kunnskap om elementer logiske (logisk argumentasjon) 
 
FERDIGHETER:
Studenten kan:
 • begrunne egne tolkninger og reflektere kritisk over problemer og posisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
 
 
Delemne B: Etikk
KUNNSKAP:
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende etiske begreper og teorier
 • god kunnskap om sentrale etiske teorier, etisk argumentasjon og meta-etiske spørsmål
 
 
FERDIGHETER:
Studenten kan:
 • anvende etiske begreper, etiske teorier og etisk argumentasjon
 • reflektere kritisk og begrunne egne standpunkter i etiske spørsmål 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Anfinsen, R. N. & Christensen, E. (2013). Menneske, natur og samfunn: Lærebok i filosofi. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift