Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

EX1010: Examen philosophicum

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Hege Cathrine Finholt (Hege.C.Finholt@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Årsstudium i teologi
Årsstudier - Årsstudium i kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Metodistisk presteutdanning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-26 26. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Utleveringsdato:23. aug. 2021
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:26. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:30. aug. 2021

Generell informasjon

EX1010 Examen philosophicum handler om de mest grunnleggende spørsmål i vitenskapen: Hvordan er verden bygd opp, hva er et menneske, hvordan kan vi få sikker viten om verden, hvordan bør vi handle? Emnet består av to delemner: A. Filosofi- og vitenskapshistorie, inkludert elementær logikk (5 stp) og B. Etikk (5 stp).
 
Delemne A handler om hvordan sentrale tenkere i historien har besvart en rekke grunnleggende spørsmål om verden og forståelse, mens delemne B handler om ulike teorier om hvordan mennesker bør handle. Delemne A er tematisk strukturert.  Delemne B har fokus på hvordan etiske teorier kan anvendes i drøfting av aktuelle problemstillinger.
 
Emnet er et kjerneemne i Bachelor i religion og samfunn, Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi, Lektorprogrammet og Profesjonsstudiet i teologi.
 
Arbeidsform og organisering
Forelesninger  Seminarer 

Overlappende emner

EX1010 Examen philosophicum overlapper fullstendig med EX1011: Examen philosophicum (engelsk variant) og EX1010 Examen philosophicum Nettstudium. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har EX1011 fra før, vil få 0 poeng uttelling for EX1010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har NEX1010 fra før, vil få 0 poeng uttelling for EX1010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
Antall eksamensforsøk er begrenset til alle tre emnene. Det betyr at studenter har tre eksamensforsøk for EX1011, EX1010 og NEX1010 tilsammen.
 

Studiekrav

 
For å få avsluttende vurdering må studenten
 • Møte opp og delta i seminarene (75%)
 • Møte opp og delta i forelesningene (75%)
 • levere to oppgaver i løpet av semesteret. Oppgave 1 skal være 400-600 ord og den skal være en redegjørelse/sammendrag av en tekst/tema, oppgave 2 skal være 800-1000 ord og det skal presenteres ett argument. Det vil bli gitt tilbakemelding på oppgavene.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet EX1010 har hjemmeeksamen (3 dager) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 2500-3500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Filosofi- og vitenskapshistorie
 
KUNNSKAP:
Studenten har:
 • god kunnskap om sentrale problemstillinger fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • god kunnskap om sentrale tenkere og tradisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • kunnskap om ulike teorier som forsøk på å svare på filosofiske spørsmål
 • erfaring med problemorientert lesing av originaltekster
 • kunnskap om elementer logiske (logisk argumentasjon) 
 
FERDIGHETER:
Studenten kan:
 • begrunne egne tolkninger og reflektere kritisk over problemer og posisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
 
 
Delemne B: Etikk
KUNNSKAP:
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende etiske begreper og teorier
 • god kunnskap om sentrale etiske teorier, etisk argumentasjon og meta-etiske spørsmål
 
 
FERDIGHETER:
Studenten kan:
 • anvende etiske begreper, etiske teorier og etisk argumentasjon
 • reflektere kritisk og begrunne egne standpunkter i etiske spørsmål 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Anfinsen, R. N. & Christensen, E. (2013). Menneske, natur og samfunn: Lærebok i filosofi. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift