Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5250: Fordypningspraksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Grete Karen Framgarden (grete.framgarden@vid.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

I dette emnet skal studenten ha mulighet til å fordype seg i et selvvalgt praksisområde innenfor et diakonalt praksisområde. Emnet består av fire ukers praksis (der hver praksisuke er på 30 timer), samt arbeid med læringsmål for praksisperioden og deltagelse med et muntlig faglig innlegg på et praksisseminar etter endt praksis. Studenten vil bli utfordret gjennom observasjon, samtale, refleksjon og veiledning, men også gjennom praktisk handling; selvstendige oppgaver og støtte- /assistent-funksjoner.
Praksis kan være innenfor:
 • en menighet, der studenten skal fordype seg i et spesifikt område
 • internasjonal diakoni eller misjon utenfor landets grenser
 • en diakonal institusjon eller organisasjon
 • orsk kirke i utlandet (Sjømannskirken)
 • like offentlige eller private institusjoner, som f.eks. sykehus/sykehjem med prest/diakon som veileder
Overlappende emner:
DIA5250 Fordypningspraksis overlapper med MADIA 522 Praksisstudier og DIA5220 Sjelesorg og fordypningspraksis. Studenter som har MADIA 522 eller DIA5220 fra før, vil ikke få uttelling i studiepoeng for DIA5250 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere og få godkjent målsettinger for praksisperioden innen en fastsatt frist (Målsettingene skal drøftes med praksisveileder i begynnelsen, underveis og ved slutten av perioden.)
 • gjennomføre og få bestått praksis (se dokumentet retningslinjer for praksis)
 • delta på praksisseminar med et muntlig framlegg knyttet til en problemstilling fra praksis der studie- og annen relevant faglitteratur brukes
 • levere og få godkjent evalueringsrapport fra praksis, innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
 
Informasjon om praksis som studiekrav:
Dersom praksisperioden vurderes til «Ikke godkjent», må praksis helt eller delvis tas på ny. Det vil normalt bli gitt én ny mulighet til å bestå praksis, jf Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole. Praksis anses som påbegynt etter tredje dag i praksis. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett (1) forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvunget fravær. Fraværet må meldes MF umiddelbart.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene innen fastsatte frister, kan ikke få avsluttende vurdering i emnet.
 

Avsluttende vurdering

Emnet DIA5250 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAPER
Studentene har
 • tilegnet seg god kunnskap om diakoniens kontekst og metoder der studenten har praksis,
 • fått et realistisk bilde av egen styrke og utfordringer i møte med enkeltmennesker, medarbeidere og samarbeidsrelasjoner
 • utviklet en dypere teoretisk forståelse, som følge av refleksjon over erfaringer fra praksis
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • ta imot veiledning for å utvikle evnen til ny innsikt og personlig utvikling og justere egen faglig utøvelse i tråd med tilbakemeldinger som gis
 • knytte diakoniteori og diakonal praksis sammen, og utøve en diakonifaglig bevissthet og modenhet
 • arbeide med integrering av egen tro/eget livssyn og profesjon med tanke på framtidig tjeneste

> PDF-versjon for utskrift