Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5240: Sjelesorg

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Maria Stensvold Ånonsen (Maria.Anonsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2020

Generell informasjon

I emnet gis en innføring i sjelesorgfaget: Egenart, mangfold, målsettinger og metoder. Problemstillinger fra det diakonale praksisfeltet vil bli drøftet i relasjon til den sosiale og kulturelle konteksten de er en del av, og reflektert i lys av teologi og andre fagdisipliner. Det legges vekt på utvikling av den enkelte som samtalepartner og på refleksjon over egen rolle i utfordrende samtalesituasjoner.
Temaer som blir belyst i dette emnet, er:
 • ulike forståelser av sjelesorg som fag og praksis
 • sorg og død
 • skyld, skam, tilgivelse og forsoning
 • overgrep og krenkelser
 • gudsbilde og identitet
 • ritualenes betydning i sjelesorgen
 
Arbeidsformer:
Forelesninger, rollespill og veiledningsgrupper

Overlappende emner

DIA5240 Sjelesorg overlapper med DIA5220 Sjelesorg og fordypningspraksis. Studenter som har DIA5220 fra før, vil få 0 studiepoeng uttelling for DIA5240 på vitnemålet og/eller karakterutskriften.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent frammøte (75%) i veiledningsgrupper
 • få godkjent frammøte (75%) i øvrig undervisning
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2500 - 3500 ord) som vurderingsform. Karakteren A-F settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAPER
Studenten har:
 • avansert kunnskap om begrunnelser for kirkens sjelesorg, sjelesorgens egenart, målsettinger og metoder
 • inngående kunnskap om sjelesørgeriske tilnærmingsmåter i møte med eksistensielle temaer
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • vurdere, drøfte og analysere ulike sjelesørgeriske utfordringer
 • analysere og forholde seg kritisk til temaer, teorier, problemstillinger og metoder i emnet
 • vise respekt, empati og sette adekvate grenser i møte med mennesker som søker sjelesorg - - - reflektere over selvbilde og gudsbilder, personlig og profesjonelt
 • gi og få tilbakemeldinger, og reflektere over egen samtalepraksis i gruppe

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Aakre, M. (2016). Jakten på dømmekraft: Praksisnært etikkarbeid i helsetjenesten (s. 144-157). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Austad, A. (2017). Nyere sorgforståelse og ulike sorgmodeller. Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 34(1), s. 5-10. Bibliotek (Kompendium).
 • Dalaker, A. (2012). Tro - en kilde til livsmot?: Håpets mysterium når sykdom preger livet. Follese: Efrem. Bibliotek
 • Doehring, C. (2015). The practice of pastoral care: A postmodern approach (Rev. and expanded utg., s. 85-115). Louisville, Ky: John Knox. Bibliotek (Kompendium)
 • Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner: Personorientering, samhandling, etikk (3. utg., Kap. 3-5 +7). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Eide, Ø. M. (2014). Forståelse og fordypning: Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen. [Oslo]: Luther. Bibliotek
 • Engedal, L. G. (2003). Mange fortellinger - ett liv: Momenter til belysning av narrativ teori. Tidsskrift for sjelesorg, 23(3), s. 165-179. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2008). Sjelesorgens teologiske forankring og egenart: Bidrag til refleksjon. Tidsskrift for sjelesorg, 28(2), s. 76-93. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2008). Jakten på sjelesorgens identitet: Teologiske og kulturanalytiske peilinger i en brytningstid. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 35(3), s. 19-42. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), s. 84-95. Bibliotek (Kompendium).
 • Falk, B. (2016). Å være der du er: Oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtale (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Farstad, M. (2016). Skam: Eksistens, relasjon, profesjon (s. 25-75, 132-190, 237-290). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Farstad, M. (2013). Identitetsarbeid i spennet mellom selvaktelse og skam. Tidsskrift for sjelesorg, 33(3), s. 186-200. Bibliotek (Kompendium).
 • Halstensen, K. (2014). Når mennesker knytter bånd til Gud -tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 113-126). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Halstensen, K. (2013). Hvordan blir tillit til: Om tilknytningsteori som nøkkel til å forstå dynamikken mellom tillit og mistillit i relasjonsdannelse. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 81-100). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Henriksen, J.-O. & Aarflot, H. M. (2013). Tro og identitet - under erfaringens trykk. Tidsskrift for sjelesorg, 33(3), s. 173-185. Bibliotek (Kompendium).
 • Hovland, B. I. (2003). Du er er nåden, jeg er skammen - å, hvor vi dog passer sammen. I T. Anstorp, B. I. Hovland & E. Torp (Red.), Fra skam til verdighet: Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep (s. 44-64). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hunsinger, D. (2011). Bearing the unbearable: Trauma, gospel and pastoral care. Theology Today, 68(1), s. 8-25. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Kirkengen, A. L. (2013). Barndomsforgiftning skader livskraften. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 63-80). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Kleiven, T. (2016). Makt til å tilgi: Guds tilgivelse og mellommenneskelig tilgivelse sett i et maktanalytisk perspektiv. Tidsskrift for sjelesorg, 36(2), s. 151-168. Bibliotek (Kompendium).
 • Lartey, E. Y. (2003). In living color: An intercultural approach to pastoral care and counseling (2. utg., s. 11-78). London: Jessica Kingsley Publishers. Bibliotek. Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Stifoss-Hanssen, H. (2007). M. Bunkholt (Red.), Møtet med den andre (s. 35-44, 46-58, 60-70). Oslo ,: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek
 • Træthaug, M. (2013). Diakoni på Facebook: Hvordan kan bruk av Facebook være med på å gi ungdom plass i sørgerommet. Tidsskrift for sjelesorg, 33(2), s. 116-128. Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift