Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5240: Sjelesorg

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Einar Eidsaa Edland (Einar.E.Edland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2021

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i sjelesorgfaget: Egenart, mangfold, målsettinger og metoder. Problemstillinger fra det diakonale praksisfeltet vil bli drøftet i relasjon til den sosiale og kulturelle kontekst de er en del av, og reflektert i lys av teologi og andre fagdisipliner. Det legges vekt på utvikling av den enkelte som samtalepartner og på refleksjon over egen rolle i utfordrende samtalesituasjoner. Temaer som blir belyst i dette emnet, er: 
 • ulike forståelser av sjelesorg som fag og praksis 
 • tilknytning og traumer
 • narrativ og meningsdannelse
 • gudsbilde og identitet 
 • sorg og død 
 • skyld, skam, tilgivelse og forsoning 
 • ritualenes betydning i sjelesorgen
 
Arbeidsformer: 
Forelesninger, nettleksjoner, veiledningsgrupper, rollespill, gruppearbeid.

Overlappende emner

DIA5240 Sjelesorg overlapper med DIA5220 Sjelesorg og fordypningspraksis. Studenter som har DIA5220 fra før, vil få 0 studiepoeng uttelling for DIA5240 på vitnemålet og/eller karakterutskriften.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten: 
 • få godkjent frammøte i veiledningsgrupper 
 • få godkjent frammøte (75%) i øvrig undervisning 
 • få godkjent innlevering av refleksjonsnotat på 1500 ord (+/- 10%), som synliggjør valgt artikkel fra pensum.
 • få godkjent innlevering av refleksjonsnotat på 1500 ord (+/- 10%) med utgangspunkt i et verbatim.
 • få godkjent innlevering på utkast til innledning, material og metode av den faglige oppgaven.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2500 - 3500 ord) som vurderingsform. Karakteren A-F settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAPER 
Studenten har: 
 • avansert kunnskap om begrunnelser for kirkens sjelesorg, sjelesorgens egenart, målsettinger og metoder 
 • inngående kunnskap om sjelesørgeriske tilnærmingsmåter i møte med relasjonelle og eksistensielle temaer 
  
FERDIGHETER 
Studenten kan: 
 • vurdere, drøfte og analysere ulike sjelesørgeriske utfordringer 
 • analysere og forholde seg kritisk til temaer, teorier, problemstillinger og metoder i emnet 
 • vise respekt, empati og sette adekvate grenser i møte med mennesker som søker sjelesorg 
 • reflektere over selvbilde og gudsbilder, personlig og profesjonelt 
 • gi og få tilbakemeldinger, og reflektere over egen samtalepraksis i gruppe

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Aakre, M. (2016). Jakten på dømmekraft: Praksisnært etikkarbeid i helsetjenesten (s. 144-157). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Austad, A. (2017). Nyere sorgforståelse og ulike sorgmodeller. Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 34(1), s. 5-10. Bibliotek (Kompendium).
 • Dalaker, A. (2012). Tro - en kilde til livsmot?: Håpets mysterium når sykdom preger livet (s. 15-86). Follese: Efrem. Bibliotek
 • DeYoung, P. A. (2015). Relational psychotherapy: A primer (2. utg., s. 11-83). New York ; London: Routledge. Bibliotek, 1-138-84042-4
 • Doehring, C. (2015). The practice of pastoral care: A postmodern approach (Rev. and expanded utg., s. 85-115). Louisville, Ky: John Knox. Bibliotek (Kompendium)
 • Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner: Personorientering, samhandling, etikk (3. utg., Kap. 3-5 +7). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Eide, Ø. M. (2014). Forståelse og fordypning: Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen (s. 11-54). [Oslo]: Luther. Bibliotek
 • Engedal, L. G. (2008). Jakten på sjelesorgens identitet: Teologiske og kulturanalytiske peilinger i en brytningstid. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 35(3), s. 19-42. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2013). Del 2: Hva er da et menneske?. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge/ (s. 39-60). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Engedal, L. G. (2008). Sjelesorgens teologiske forankring og egenart: Bidrag til refleksjon. Tidsskrift for sjelesorg, 28(2), s. 76-93. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), s. 84-95. Bibliotek (Kompendium).
 • Engedal, L. G. (2003). Mange fortellinger - ett liv: Momenter til belysning av narrativ teori. Tidsskrift for sjelesorg, 23(3), s. 165-179. Bibliotek (Kompendium).
 • Falk, B. (2016). Å være der du er: Oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtale (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Farstad, M. (2013). Identitetsarbeid i spennet mellom selvaktelse og skam. Tidsskrift for sjelesorg, 33(3), s. 186-200. Bibliotek (Kompendium).
 • Farstad, M. (2016). Skam: Eksistens, relasjon, profesjon (s. 25-75, 132-190, 237-290). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Halstensen, K. (2013). Hvordan blir tillit til: Om tilknytningsteori som nøkkel til å forstå dynamikken mellom tillit og mistillit i relasjonsdannelse. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 81-100). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Halstensen, K. (2014). Når mennesker knytter bånd til Gud -tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 113-126). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Henriksen, J.-O. & Aarflot, H. M. (2013). Tro og identitet - under erfaringens trykk. Tidsskrift for sjelesorg, 33(3), s. 173-185. Bibliotek (Kompendium).
 • Hovland, B. I. (2003). Du er er nåden, jeg er skammen - å, hvor vi dog passer sammen. I T. Anstorp, B. I. Hovland & E. Torp (Red.), Fra skam til verdighet: Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep (s. 44-64). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hunsinger, D. (2011). Bearing the unbearable: Trauma, gospel and pastoral care. Theology Today, 68(1), s. 8-25. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Kirkengen, A. L. (2013). Barndomsforgiftning skader livskraften. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Red.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 63-80). Oslo: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Kleiven, T. (2016). Makt til å tilgi: Guds tilgivelse og mellommenneskelig tilgivelse sett i et maktanalytisk perspektiv. Tidsskrift for sjelesorg, 36(2), s. 151-168. Bibliotek (Kompendium).
 • Lartey, E. Y. (2003). In living color: An intercultural approach to pastoral care and counseling (2. utg., s. 11-78). London: Jessica Kingsley Publishers. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Leenderts, T. A. (2020). Gud - fortrolig nærvær, ubegripelig mysterium. I A. Austad, L. Borge, T. A. Leenderts, H. Stifoss-Hanssen & M. Thomassen (Red.), Lidelse, mening og livssyn: Teori og praksis (s. 73-90). Bergen: Fagbokforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • McClure, B. J. (2012). Pastoral care. I B. J. Miller-McLemore (Red.), The Wiley-Blackwell companion to practical theology (s. 269-278). Malden, MA: Wiley-Blackwell. Bibliotek (Kompendium)
 • Miller-McLemore, B. J. (2018). The Living Human Web: A Twenty-five Year Retrospective. Pastoral Psychology, 67(3), s. 305-321. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Stifoss-Hanssen, H. (2007). M. Bunkholt (Red.), Møtet med den andre (s. 17-33, 45-69, 99-111, 125-136). Oslo ,: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek
 • Træthaug, M. (2013). Diakoni på Facebook: Hvordan kan bruk av Facebook være med på å gi ungdom plass i sørgerommet. Tidsskrift for sjelesorg, 33(2), s. 116-128. Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift