Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5210: Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Leni Mjåland (Leni.Mjaland@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Hva er diakoni, teologisk fortolket? På hvilke måte kan perspektiver fra bibelfag og systematisk teologi begrunne, bekrefte og utfordre diakonal praksis? Hvordan kan erfaringer av sårbarhet og utenforskap bidra til teologisk refleksjon over hva som er god diakoni?
Disse spørsmålene står sentralt i emnet. Gjennom emnet får studentene teoretiske redskaper til å reflektere over hvorvidt og hvordan kristen tro kan være en ressurs for utøvelsen av diakoni. Målet er at studentene blir kjent med kilder, teorier og arbeidsmåter i teologifaget, og at de blir satt i stand til å sette disse i dialog med diakonal praksis. Emnet viderefører den tverrfaglige forståelsen av diakonifaget som MADIA 456 Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori og metode legger til grunn, med fokus på teologiens plass i den tverrfaglige samtalen. Emnet gir også en innføring i liturgi og (tros)formidling i en diakonal kontekst.
 
Emnet er delt inn i fire hovedtemaer: a) perspektiver og temaer fra bibelfag og systematisk teologi med relevans for diakoni, b) teologiske tolkninger av kirkens diakonale oppdrag, c) funksjonshemmingsteologi, migrasjonsteologi og økoteologi som ressurser for diakonal praksis, og d) liturgi og (tros)formidling i en diakonal kontekst.
Arbeidsform og organisering:
Forelesninger, nettleksjoner, praktisk-diakonale verksteder, seminarundervisning og gruppearbeid
 
Forkunnskaper:
Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i MADIA 456 Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori og metode eller tilsvarende.

Overlappende emner

DIA5210 Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver overlapper delvis med DIA5110 Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag. Studenter som har DIA5110 fra før, vil få 5 studiepoeng uttelling for for DIA5210 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Få godkjent oppmøte i undervisningen (75%)
 • godkjent refleksjonsnotat om forventet læringsutbytte, 1000 - 1500 ord
 • få godkjent gruppearbeid (refleksjonsnotat) i liturgikk og formidling
 • få godkjent deltagelse i tre gruppeprosesser, knyttet til de digitale undervisningsbolkene
 • få godkjent prosjektbeskrivelse til masteroppgave, 1000 – 1500 ord
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet DIA5210 har hjemmeeksamen (en uke, 3500-4500 ord) som vurderingsform.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

 KUNNSKAP
Studenten har:
 • God kunnskap om kilder, teorier og arbeidsmåter i teologifaget med relevans for diakoni
 • God kunnskap om Bibelen som historisk tekst og nåtidig bruksbok
 • God kunnskap om hermeneutiske spørsmål knyttet til lesing av bibeltekster, med særlig henblikk på interseksjonelle perspektiv
 • Kunnskap om systematiske-teologiske tema som er relevante for tolkningen av diakonal praksis (kristologi, treenighetslære, rettferdiggjørelseslære, ekklesiologi)
 • Inngående kunnskap om teologiske tolkninger av kirkens diakonale oppdrag og om diakonitjenestens innhold og mandat
 • Inngående kunnskap om funksjonshemmingsteologi, migrasjonsteologi og økoteologi som ressurs for å beskrive og utfordre diakonal praksis
 • God kunnskap om liturgi og (tros)formidling i en diakonal kontekst
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • Analysere og forholde seg kritisk til hvordan sentrale sider ved kristen tro er relevant for utøvelsen av diakoni
 • Anvende interseksjonelle perspektiv i analysen av utvalgte bibelske tekster, og reflektere over bibelteksters relevans for tolkningen av diakonal praksis
 • Analysere hvordan erfaringer av sårbarhet og utenforskap kan være produktive i teologisk tolkningsarbeid
 • Anvende relevante teologiske faguttrykk og begreper i tolkningen av diakonal praksis
 • Anvende innsikter knyttet til kirkens rolle som samfunnsaktør i det offentlige rom
 • Utføre liturgiske handlinger og drive tros- og verdiformidling i en diakonal kontekst.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2006). Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren (s. 7-17). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra kirken.no
 • Aschim, A. (2011). Bibelen -kristendommens hellige skrift. I J. Braarvig & Å. Justnes (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 58-86). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk (s. 13-96, 128-235). Oslo: Luther forlag. Bibliotek
 • McGrath, A. E. (2017). Christian theology: An introduction (6th. utg., s. 405-425). Hoboken: John Wiley & Sons. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Mæland, J. O. (Red.) (1985). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse utg., s. 15-39, 53-58 , 278-295). Oslo: Lunde. Bibliotek
 • Nordstokke, K. (2014). The study of diakonia as an academic discipline. I S. Dietrich (Red.), Diakonia as Christian social practice: An introduction (s. 46-61). Oxford: Regnum. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Ringe, S. H. (2012). When women interpret the Bible. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 1-9). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Solevåg, A. R. (2017). "Hysterical Women?": Gender and Disability in Early Christian Narrative. I C. Laes (Red.), Disability in antiquity (s. 315-327). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Solevåg, A. R. (2013). Et skeivt blikk på den merkede kroppen: Perspektiver fra funksjonshemmingsstudier og skeiv teori. I G. Buch-Hansen, M. B. Kartzow & A. R. Solevåg (Red.), Metodemangfold og Det nye testamentet: I fotsporene til den etiopiske evnukken (s. 125-143). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Stålsett, S. J. (2008). Frigjøringsteologi. I S. J. Kristiansen & S. Rise (Red.), Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer (s. 584-598). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Aadland, E. (2009). Det godes fiende. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 159-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Agrell, G. (2008). Bibelen och diakoni - motivering och exempel. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 65-88). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Blennberger, E. (2008). Diakoni, etik och ideologi. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 89-117). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Dietrich, S. (2014). Reflections on core aspects of diaconal theory. I S. Dietrich (Red.), Diakonia as Christian social practice: An introduction (s. 13-27). Oxford: Regnum. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Dietrich, S. (2009). Diakontjenesten i Den norske kirke i et økumenisk perspektiv. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 45-65). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Dietrich, S., Nordstokke, K. & Korslien, K. K. (Red.) (2011). Diakonen - kall og profesjon (s. 53-152). Trondheim: Tapir akademisk. Bibliotek
 • Edgardh, N. (2019). Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning (s. 125-266). Stockholm: Verbum AB. Bibliotek
 • Fazihashemi, M. (2017). Faith-based welfare practice: Reflections from the perspective of islamic theology. Diaconia - journal for the study of christian social practice, 8, s. 119-137. Bibliotek. Hentet fra www.vr-elibrary.de
 • Ham, C. E. (2014). Empowering diakonia: A perspective from the World Council of Churches. I S. Dietrich (Red.), Diakonia as Christian social practice: An introduction (s. 107-120). Oxford: Regnum. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Hansson, M. J. (2008). Diakoni - teologisk reflexion. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 29-64). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Jordheim, K. (2009). Plan for diakoni i Den norske kirke: En presentasjon. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 13-28). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Lid, I. M. (2017). Livets mangfold som gave og oppgave. I S. A. Christoffersen, S. Holte, R. Jensen & M. T. Mjaaland (Red.), Skapelsesnåde: Festskrift til Svein Aage Christoffersen (s. 145-162). Oslo: Novus forl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Baasland, E. (2007). Økologiske utfordringerog bibelske perspektiver. I T. S. Tomren & B. Mæland (Red.), Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi (s. 29-52). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Carvalhaes, C., Galbreath, P. & Walton, J. R. (2018). What's worship got to do with it?: Interpreting life liturgically (s. 5-16, 19-31). Eugene, Oregon: Cascade Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Donahue, J. R. (1990). The gospel in parable: Metaphor, narrative, and theology in the Synoptic Gospels (s. 128-138). [Phialdelphia, Penn.]: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Fagermoen, T. (2016). Et valg mellom visjoner?: En analyse av ulike kirkesyn i kirkevalgkampen 2015. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 33(1), s. 4-16. Bibliotek (Kompendium).
 • Fretheim, K. (2013). Dimensions of diaconia: The public, political and prophetic. Diaconia - journal for the study of christian social practice, 4(1), s. 67-80. Bibliotek (Kompendium).
 • Hafstad, K. (2017). Det fremmede: Blikk på tiggere, migranter og religiøse spenninger. I I. M. Lid & T. Wyller (Red.), Rom og etikk: Fortellinger om ambivalens (s. 149-165). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Hansen, K. M. (2001). Den barmhjertige samaritan - førstehjelp ved veikanten. I H. Nordahl & A.-B. A. Breder (Red.), Barmhjertighet og rettferdighet (s. 13-38). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Haugen, H. M. (2009). Vern om skaperverket. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 103-118). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Horrell, D. G. (2011). Ecological ethics. I J. B. Green, J. E. Lapsley, R. Miles & A. Verhey (Red.), Dictionary of scripture and ethics (s. 255-260). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Bibliotek (Kompendium)
 • Johnsen, T. (2007). Teologi fra livets sirkel: Økologiske refleksjoner med utgangspunkt i samisk joikepoesi og indiansk filosofi. I T. S. Tomren & B. Mæland (Red.), Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi (s. 211-227). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Kysar, R. (1986). John (s. 206-212). Minneapolis, Minn.: Augsburg. Bibliotek (Kompendium)
 • Lid, I. M. & Wyller, T. (Red.) (2017). Rom, etikk og livsverden. I Rom og etikk: Fortellinger om ambivalens (s. 11-18). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Lid, I. M. & Wyller, T. (Red.) (2017). Fra heterotopi til medborgerskap. I Rom og etikk: Fortellinger om ambivalens (s. 195-204). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Modéus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual (s. 71-82, 128-158). København: Alfa. Bibliotek (Kompendium)
 • Opsahl, C. P. (2019). -"om du fortsetter å bryte det": Nattverdsfeiring ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. St. Sunniva: Tidsskrift for feministisk teologi, 27(1), s. 13-19. Bibliotek.
 • Pohl, C. (2011). Hospitality. I J. B. Green, J. E. Lapsley, R. Miles & A. Verhey (Red.), Dictionary of scripture and ethics (s. 378-381). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Bibliotek (Kompendium)
 • Powell, M. A. (2013). Table fellowship. I J. B. Green, J. K. Brown & N. Perrin (Red.), Dictionary of Jesus and the Gospels (2 utg., s. 925-931). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Sobrino, J. (1994). The principle of mercy: Taking the crucified people from the cross (s. 15-26). Maryknoll, N.Y: Orbis Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Solevåg, A. R. (2016). No nuts? No problem!: Disability, stigma and the baptized eunuch in Acts 8: 26-40. Biblical interpretation, 24(1), s. 81-99. Hentet fra doi.org
 • Stålsett, S. J. (2017). Flukten som teologisk sted: Om prekær migrasjonserfaring, diakoni og teologisk produksjon. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 34(1), s. 4-12. Bibliotek (Kompendium).
 • Thomassen, M. & Lomheim, S. (2013). Når dere ber: Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten (s. 31-40, 71-81). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Tønnessen, A. V. (2011). Kirken og samfunnet. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 191-208). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Witherington, B. (1995). Conflict and community in Corinth: A socio-rhetorical commentary on 1 and 2 Corinthians (s. 253-263). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Wyller, T. (2017). Gjestfrihet og rettferdighet: Teologi og etikk i møte med flyktninger og migranter. Kirke og Kultur, 121(3). Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no

> PDF-versjon for utskrift