Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

DIA5210: Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Leni Mjåland (Leni.Mjaland@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2020-08-17 17. aug. 20202020-08-02 2. aug. 2020
Utleveringsdato:10. aug. 2020
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2020
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:28. aug. 2020

Generell informasjon

Emnet viderefører den tverrfaglige forståelsen av diakonifaget som MADIA 456 Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori og metode legger til grunn, men nå med fokus på teologiens plass i den tverrfaglige samtalen. DIA5210 fokuserer på hvordan kirkens diakonale oppdrag kan og bør begrunnes, og på sentrale diakonale perspektiver i bibelfag og systematisk teologi. Emnet gir en innføring i hovedtrekk i den kristne troslæra, og i hva som kjennetegner teologifaget som et samtidsteologisk prosjekt. Det blir også gitt en innføring i grunnleggende ferdigheter knyttet til liturgi og trosformidling i en diakonal kontekst.
Emnet er delt inn i tre delemner: A. Teologi i dag (4 stp), B. Diakoniens teologi (5 stp) og C. Sentrale diakonale perspektiver (6 stp).
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Master i diakoni.
 
Arbeidsform og organisering:
Forelesninger, praktisk-diakonale verksteder, ekskursjon, seminarundervisning og gruppearbeid
 
Forkunnskaper:
Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i MADIA 456 Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori og metode eller tilsvarende.

Overlappende emner

DIA5210 Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver overlapper delvis med DIA5110 Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag. Studenter som har DIA5110 fra før, vil få 5 studiepoeng uttelling for for DIA5210 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent deltagelse i to praktisk-diakonale verksteder
 • få godkjent frammøte (75%) i øvrig undervisning
 • få godkjent en drøftingsoppgave
 • få godkjent prosjektbeskrivelse til masteroppgave
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet DIA5210 har hjemmeeksamen (en uke, 2800 - 4000 ord) som vurderingsform.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. TEOLOGI I DAG (4 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om diakonivitenskapens tverrfaglige karakter, og om teologiens plass i den tverrfaglige samtalen
 • inngående kunnskap om punkter i den kristne troslæra som er relevant for tolkningen av diakonal praksis, med vekt på luthersk teologi
 • avansert kunnskap om teologi som et kontekstuelt og samtidsteologisk prosjekt, og om prinsipper for bibelbruk og bibeltolkning
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • analysere og forholde seg kritisk til hvordan sentrale sider ved kristen tro er relevant for utøvelsen av diakoni
 • analysere hvordan erfaringer av utsatthet og sårbarhet kan være produktive i teologisk tolkningsarbeid
 
 
DELEMNE B. DIAKONIENS TEOLOGI (5 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • avansert kunnskap om ulike teologiske begrunnelser for diakoni
 • inngående kunnskap om lutherske og økumeniske tilnærminger til diakontjenesten, historisk og aktuelt
 • inngående kunnskap om diakoniens historie, med særlig fokus på institusjonsdiakonien
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • analysere og drøfte ulike teologiske tilnærminger til utøvelsen av diakoni
 • anvende relevante teologiske faguttrykk og begreper i fortolkningen av diakonal praksis
 
 
DELEMNE C. SENTRALE DIAKONALE PERSPEKTIV (6 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sentrale diakonale tema som nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet
 • inngående kunnskap om samspillet mellom bibeltekst, tradisjon og kontekst i den teologiske fortolkningen av diakonal praksis
 • avansert kunnskap om diakonens liturgiske oppgaver
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte sammenhengen mellom aktuelle sosiale utfordringer og sentrale teologiske tema
 • analysere utvalgte bibelske tekster med tanke på deres relevans for tolkningen av diakonal praksis
 • anvende innsikter knyttet til kirkens rolle som samfunnsaktør i det offentlige rom
 • utføre relevante liturgiske handlinger

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2006). Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren (s. 7-17). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra kirken.no
 • Aschim, A. (2011). Bibelen -kristendommens hellige skrift. I J. Braarvig & Å. Justnes (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 58-86). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk (s. 13-96, 128-235). Oslo: Luther forlag. Bibliotek
 • McGrath, A. E. (2017). Christian theology: An introduction (6th. utg., s. 405-425). Hoboken: John Wiley & Sons. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Mæland, J. O. (Red.) (1985). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse utg., s. 15-39, 53-58 , 278-295). Oslo: Lunde. Bibliotek
 • Nordstokke, K. (2014). The study of diakonia as an academic discipline. I S. Dietrich (Red.), Diakonia as Christian social practice: An introduction (s. 46-61). Oxford: Regnum. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Ringe, S. H. (2012). When women interpret the Bible. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 1-9). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Solevåg, A. R. (2017). "Hysterical Women?": Gender and Disability in Early Christian Narrative. I C. Laes (Red.), Disability in antiquity (s. 315-327). London: Routledge. Bibliotek (Kompendium)
 • Solevåg, A. R. (2013). Et skeivt blikk på den merkede kroppen: Perspektiver fra funksjonshemmingsstudier og skeiv teori. I G. Buch-Hansen, M. B. Kartzow & A. R. Solevåg (Red.), Metodemangfold og Det nye testamentet: I fotsporene til den etiopiske evnukken (s. 125-143). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Stålsett, S. J. (2008). Frigjøringsteologi. I S. J. Kristiansen & S. Rise (Red.), Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer (s. 584-598). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Aadland, E. (2009). Det godes fiende. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 159-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Agrell, G. (2008). Bibelen och diakoni - motivering och exempel. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 65-88). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Blennberger, E. (2008). Diakoni, etik och ideologi. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 89-117). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Dietrich, S. (2014). Reflections on core aspects of diaconal theory. I S. Dietrich (Red.), Diakonia as Christian social practice: An introduction (s. 13-27). Oxford: Regnum. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Dietrich, S. (2009). Diakontjenesten i Den norske kirke i et økumenisk perspektiv. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 45-65). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Dietrich, S., Nordstokke, K. & Korslien, K. K. (Red.) (2011). Diakonen - kall og profesjon (s. 53-152). Trondheim: Tapir akademisk. Bibliotek
 • Edgardh, N. (2019). Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning (s. 125-266). Stockholm: Verbum AB. Bibliotek
 • Fazihashemi, M. (2017). Faith-based welfare practice: Reflections from the perspective of islamic theology. Diaconia - journal for the study of christian social practice, 8, s. 119-137. Bibliotek. Hentet fra www.vr-elibrary.de
 • Ham, C. E. (2014). Empowering diakonia: A perspective from the World Council of Churches. I S. Dietrich (Red.), Diakonia as Christian social practice: An introduction (s. 107-120). Oxford: Regnum. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Hansson, M. J. (2008). Diakoni - teologisk reflexion. I E. Blennberger & M. J. Hansson (Red.), Diakoni: Tolkning, historik, praktik (s. 29-64). Stockholm: Verbum. Bibliotek
 • Jordheim, K. (2009). Plan for diakoni i Den norske kirke: En presentasjon. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 13-28). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Lid, I. M. (2017). Livets mangfold som gave og oppgave. I S. A. Christoffersen, S. Holte, R. Jensen & M. T. Mjaaland (Red.), Skapelsesnåde: Festskrift til Svein Aage Christoffersen (s. 145-162). Oslo: Novus forl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Baasland, E. (2007). Økologiske utfordringerog bibelske perspektiver. I T. S. Tomren & B. Mæland (Red.), Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi (s. 29-52). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Carvalhaes, C., Galbreath, P. & Walton, J. R. (2018). What's worship got to do with it?: Interpreting life liturgically (s. 5-16, 19-31). Eugene, Oregon: Cascade Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Donahue, J. R. (1990). The gospel in parable: Metaphor, narrative, and theology in the Synoptic Gospels (s. 128-138). [Phialdelphia, Penn.]: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Fagermoen, T. (2016). Et valg mellom visjoner?: En analyse av ulike kirkesyn i kirkevalgkampen 2015. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 33(1), s. 4-16. Bibliotek (Kompendium).
 • Fretheim, K. (2013). Dimensions of diaconia: The public, political and prophetic. Diaconia - journal for the study of christian social practice, 4(1), s. 67-80. Bibliotek (Kompendium).
 • Hafstad, K. (2017). Det fremmede: Blikk på tiggere, migranter og religiøse spenninger. I I. M. Lid & T. Wyller (Red.), Rom og etikk: Fortellinger om ambivalens (s. 149-165). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Hansen, K. M. (2001). Den barmhjertige samaritan - førstehjelp ved veikanten. I H. Nordahl & A.-B. A. Breder (Red.), Barmhjertighet og rettferdighet (s. 13-38). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Haugen, H. M. (2009). Vern om skaperverket. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 103-118). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Horrell, D. G. (2011). Ecological ethics. I J. B. Green, J. E. Lapsley, R. Miles & A. Verhey (Red.), Dictionary of scripture and ethics (s. 255-260). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Bibliotek (Kompendium)
 • Johnsen, T. (2007). Teologi fra livets sirkel: Økologiske refleksjoner med utgangspunkt i samisk joikepoesi og indiansk filosofi. I T. S. Tomren & B. Mæland (Red.), Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi (s. 211-227). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Kysar, R. (1986). John (s. 206-212). Minneapolis, Minn.: Augsburg. Bibliotek (Kompendium)
 • Lid, I. M. & Wyller, T. (Red.) (2017). Rom, etikk og livsverden. I Rom og etikk: Fortellinger om ambivalens (s. 11-18). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Lid, I. M. & Wyller, T. (Red.) (2017). Fra heterotopi til medborgerskap. I Rom og etikk: Fortellinger om ambivalens (s. 195-204). Cappelen Damm Akademisk.. Hentet fra press.nordicopenaccess.no
 • Modéus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual (s. 71-82, 128-158). København: Alfa. Bibliotek (Kompendium)
 • Opsahl, C. P. (2019). -"om du fortsetter å bryte det": Nattverdsfeiring ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. St. Sunniva: Tidsskrift for feministisk teologi, 27(1), s. 13-19. Bibliotek.
 • Pohl, C. (2011). Hospitality. I J. B. Green, J. E. Lapsley, R. Miles & A. Verhey (Red.), Dictionary of scripture and ethics (s. 378-381). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Bibliotek (Kompendium)
 • Powell, M. A. (2013). Table fellowship. I J. B. Green, J. K. Brown & N. Perrin (Red.), Dictionary of Jesus and the Gospels (2 utg., s. 925-931). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Sobrino, J. (1994). The principle of mercy: Taking the crucified people from the cross (s. 15-26). Maryknoll, N.Y: Orbis Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Solevåg, A. R. (2016). No nuts? No problem!: Disability, stigma and the baptized eunuch in Acts 8: 26-40. Biblical interpretation, 24(1), s. 81-99. Hentet fra doi.org
 • Stålsett, S. J. (2017). Flukten som teologisk sted: Om prekær migrasjonserfaring, diakoni og teologisk produksjon. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 34(1), s. 4-12. Bibliotek (Kompendium).
 • Thomassen, M. & Lomheim, S. (2013). Når dere ber: Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten (s. 31-40, 71-81). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Tønnessen, A. V. (2011). Kirken og samfunnet. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 191-208). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Witherington, B. (1995). Conflict and community in Corinth: A socio-rhetorical commentary on 1 and 2 Corinthians (s. 253-263). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Wyller, T. (2017). Gjestfrihet og rettferdighet: Teologi og etikk i møte med flyktninger og migranter. Kirke og Kultur, 121(3). Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no

> PDF-versjon for utskrift