Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

BAO2700: Bacheloroppgave

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Merethe Skårås (Merethe.Skaras@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdeling for religion, skole og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2021-12-06 6. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

BAO2700 er et kjerneemne i Lektorprogrammet og Bachelor i religion og samfunn. Hensikten med emnet er å styrke studentenes evne til å arbeide med faglige problemstillinger og å skrive en akademisk tekst.
 
I bacheloroppgaven skal studenten arbeide med en nærmere presisert tematikk i lys av faglige teorier og perspektiver. Studenten skal velge et tema som knytter an til spørsmål som er relevante innenfor studieprogrammet. Dette fastsettes i samråd med veileder eller emneansvarlig. Studenten velger kildemateriale og annen litteratur som er relevant for egen problemstilling og metode og drøfter valgene med sin veileder. Det forventes at oppgaven enten er teoretisk eller undersøker foreliggende empirisk materiale, f. eks. dokumenter. Å samle inn egne data, f. eks. gjennom spørreskjemaer eller intervjuer, vil normalt være for omfattende. Studenter på Lektorprogrammet kan bruke anonymisert praksisjournal og refleksjonslogg fra praksis som materiale i oppgaven.
 
Undervisningen er delt inn i forelesninger og veiledning.
Veiledningen er obligatorisk og gis i grupper og individuelt, to av hver. Veiledningsplanen er som følger:
 • første individuelle veiledning. Denne er fullført når studenten har fått godkjent og diskutert tema/problemstilling.
 • første gruppeveiledning. Denne er fullført når studenten har levert prosjektskisse, lagt denne fram i gruppa og bidratt i samtale om egen og andres prosjektskisse.
 • andre gruppeveiledning. Denne er fullført når studenten har levert førsteutkast, lagt denne fram i gruppa og bidratt i samtale om eget og andres førsteutkast.
 • andre individuelle veiledning. Studenten skal her få mulighet til å få veileders tilbakemelding på et ferdig utkast. Veiledningen gis mot slutten av semesteret.
BAO2700 forutsetter at studenten har avlagt minimum 60 studiepoeng i rammen av det profesjons-/bachelorprogrammet oppgaven skrives innenfor. Bacheloroppgaven skrives normalt i studiets 5. eller 6. semester.
 
Frist for oppmelding:
For at studentene skal komme tidlig i gang og få tilstrekkelig tid til å arbeide med oppgaven, begynner undervisning og veiledning umiddelbart etter semesterstart. Studenter som vil skrive en bacheloroppgave, må derfor melde seg opp i emnet snarest mulig det aktuelle semesteret (innen 20. januar/20. august).

Overlappende emner

BAO2700 overlapper fullstendig med emnene RL2060, TEOL2050 og SAM2150. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har ett av disse emnene fra før, vil få 0 poeng uttelling for BAO2700 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • signere en veiledningsplan
 • få godkjent deltakelse i gruppeveiledning og individuell veiledning i henhold til veiledningsplanen i emnet
 • få godkjent tema og problemstilling i bacheloroppgaven innen en fastsatt frist
 • presentere prosjektskisse og førsteutkast og gi respons på de andre studentenes bidrag i gruppeveiledning
 • ha godkjent fremmøte i undervisningen (minst 75 %)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet har bacheloroppgave (5000-6000 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.
For å få avsluttende vurdering må studenten ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har 
 • god kunnskap om et emne som er relevant innenfor studieprogrammet
 • god kunnskap om litteratursøk
 • kunnskap om teorier og metoder som er relevante for emnet
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • utarbeide en faglig relevant problemstilling
 • presentere en skriftlig prosjektbeskrivelse
 • skrive en akademisk tekst ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte
 • bruke faglige begreper, teorier og verktøy til å analysere en faglig problemstilling.
 • finne og bruke relevante faglige kilder
 • bruke bibliotekets analoge og digitale ressurser til å finne egnet faglitteratur
 • vurdere forskningsframstillinger i faglitteratur og andre relevante kilder
 • argumentere på en klar, saklig og overbevisende måte
 
GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille en selvstendig faglig oppgave
 • reflektere over sin egen akademiske skriveprosess og justere denne under veiledning
 • ferdigstille en skriftlig oppgave til en bestemt frist
 • ta imot veiledning og tilpasse den egne læringsprosessen

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

LITTERATUR
 • Rognsaa, A. (2015). Bacheloroppgaven: Skriveråd og regler for utformingen. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift