Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

AVH8020: Masteroppgave i praktisk teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Inge Westly (Inge.Westly@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, og studenter på emnet må være tatt opp på programmet.
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten vise at hun/han kan gjennomføre et faglig, vitenskapelig arbeid bygget på aktuelle metoder og temaer innen fagområdet. Valg og vinkling av emne skal tilpasses til de overordnede målene for programmet, slik disse er formulert under læringsutbytte i programbeskrivelsen. Arbeidet skal styrke studentens faglige grunnlag for egen yrkesutøvelse.
Mastergradsoppaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et avgrenset område, og kan anta følgende former:
 • Et større skriftlig arbeid (20 000 – 28 000 ord). Arbeidet kan være litteraturbasert eller basert på empirisk forskning.
 • En artikkelbasert masteroppgave. Arbeidet består av en vitenskapelig artikkel og en sammenbinding/kappe. Artikkelen skal være et utkast klar for innsending til et vitenskapelig tidsskrift, etter det aktuelle tidsskriftets krav til form og omfang. Sammen med artikkelen skal det leveres en utdypende sammenfatning/kappe på 5000 – 7000 ord. Her utvider og utvikler man temaet for artikkelen. Sammenfatningen (kappen) skal ikke være en oppsummering av artikkelen, men en utdyping av sentrale elementer i artikkelen, med et bredere perspektiv og en videre/dypere diskusjon av artikkelens funn med tanke på bakgrunn/forskningskontekst, teori og metode.
 
Forskningsprosjektet kan være frittstående eller del av et større prosjekt hvor flere er engasjert. Ved felles prosjekt er det avgjørende at den enkeltes arbeidsinnsats kan identifiseres. Denne skal ikke være mindre enn ved annet selvstendig arbeid.
Alle studenter som skriver masteroppgave, skal ha kontrakt med en veileder. Studenten får tildelt veileder i samråd med programleder. Veilederen skal normalt ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
Emnet for masteroppgaven velges av studenten i samråd med veileder. Veileders godkjenning av emne innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en oppgave på 5000-nivå. Godkjenningen stadfestes gjennom veiledningskontrakten som leveres i studieadministrasjonen.
 
 
 

Overlappende emner

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner

Studiekrav

For å levere en masteroppgave til endelig vurdering må den enkelte student
 • ha en gyldig kontrakt med veileder som sendes inn digitalt, der veileder bl.a. godkjenner emnet for masteroppgaven
 • levere utkast som redegjør for emne, problemstilling og materiale for masteroppgaven innen en gitt frist
 • levere melding om tidspunktet for når masteroppgaven planlegges levert og oppgi tema for oppgaven innen en fastsatt frist. Se eksamenssidene, underside «masteroppgaven», for hvordan du gir beskjed.
 • godta «Erklæring om selvstendig arbeid» i forbindelse med endelig innlevering av masteroppgaven
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet AVH8020 har innlevert masteroppgave med kun elektronisk innlevering som vurderingsform. Det selvstendige arbeidet vurderes til bestått/ikke bestått. Innen 3-6 uker innlevering skal det gis beskjed til studenten om oppgaven er godkjent.
Det vises for øvrig til informasjon om innleveringsfrister, innleveringsprosedyre og formelle krav for utforming av masteroppgaven, som er tilgjengelig på eksamenssidene, underside «masteroppgaven».

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • Inngående kunnskap om temaet avhandlingen undersøker
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Formulere en presis problemstilling og avgrense et materiale ut fra problemstillingen
 • foreta begrunnede valg av teori og metode ut fra materiale og problemstilling
 • forklare sammenhengen mellom teori, metode, begrepsbruk og empiri/kildemateriale i eget forskningsarbeid
 • bruke faglige begreper/teorier/verktøy til å analysere og drøfte en faglig problemstilling på en selvstendig måte
 • finne og bruke relevante faglige kilder, og referere til disse på en god og redelig måte, i henhold til en etablert referansestandard.
 • formidle egne forskningsresultater skriftlig på en konsis og systematisk måte

> PDF-versjon for utskrift