Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

AVH5070: Masteroppgave i diakoni

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Masteroppgave2021-11-15 15. nov. 20212021-10-15 15. okt. 2021

Generell informasjon

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for fagområdet diakoni. Arbeidet med oppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring til forskning.
En masteroppgave kan være en selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være frittstående eller del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for mastergradsstudiet. Studenten velger selv tema og spørsmålsstilling.
 
Delarbeid i et gruppebasert arbeid kan godkjennes dersom det representerer en innsats hvor den enkeltes bidrag lar seg identifisere.
 
Forkunnskapskrav: MADIA 456 Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk eller MADIA 405 Metode
 
Undervisningsopplegg:
 • individuell veiledning. Noe av veiledningstiden kan organiseres som gruppeveiledning
 • masteroppgaveseminarer
 
Se for øvrig informasjon i Canvas om undervisningsopplegget for masteroppgaven gjennom hele studieløpet.

Studiekrav

version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 
For å levere masteroppgaven til endelig vurdering må studenten
 • bidra med et framlegg på et masteroppgaveseminar
 • forberede og gi respons på et framlegg fra en medstudent på et masteroppgaveseminar
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Det selvstendige arbeidet skal være mellom 20.000 og 25.000 ord.
Forside, innholdsfortegnelse, referanser/litteraturliste og vedlegg/appendiks kommer i tillegg. Masteroppgaven skal inneholde et sammendrag (200-300 ord) der oppgavens problemstilling, teori, metode og konklusjoner oppsummeres.
Karakterskala: A-F
Studenter med veileder på MF leverer masteroppgaven på MF.

Læringsutbytte etter fullført emne

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
 
Kunnskaper:
Kandidaten
 • har inngående kunnskap om det aktuelle området for masteroppgaven
 • kan analysere faglige problemstillinger og egne data kritisk og systematisk
 
Ferdigheter:
Kandidaten
 • kan vurdere hensiktmessig design, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder
 • kan anvende relevante teoretiske perspektiver knyttet til masteroppgavens problemstilling
 • kjenner til og arbeider i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 
Generell kompetanse:
Kandidaten
 • behersker disiplinens regler for god henvisningsskikk og kildekritikk, samt evne til å forholde seg kritisk til statistisk materiale
 • kan bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte databaser på et
avansert nivå
 • kan bidra til nytenkning i forhold til diakoniforskning og formidle resultatene fra egen forskning

> PDF-versjon for utskrift