Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.
NB! Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

AVH5070: Masteroppgave i diakoni

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Masteroppgave2020-05-15 15. mai 20202020-03-15 15. mars 2020
Masteroppgave2020-11-15 15. nov. 20202020-09-15 15. sep. 2020

Generell informasjon

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for fagområdet diakoni. Arbeidet med oppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring til forskning.
En masteroppgave kan være en selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være frittstående eller del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for mastergradsstudiet. Studenten velger selv tema og spørsmålsstilling.
 
Forkunnskapskrav: MADIA 405 Metode
 
På grunnlag av godkjent prosjektbeskrivelse levert i metodeemnet, tildeles studenten veileder. Dette skjer senest i semesteret før arbeidet med masteroppgaven påbegynnes. Alle studenter underskriver en avtale med veileder. For dem som har veileder på MF og leverer masteroppgaven på MF, vises det til vises det til Formelle retningslinjer om oppgaveskriving MF, tilgjengelig på eksamensidene. For dem som har veileder på VID vitenskapelige høgskole og leverer masteroppgaven på VID, vises det til Retningslinjer for oppgaveskriving på bachelor- og masternivå. Godkjent av rektor 14. mai 2013, revidert 10. juni 2015, tilgjengelig på bibliotekets hjemmesider.
 
Undervisningsopplegg
 • individuell veiledning (inntil 10 timer á 45 minutter). Noe av veiledningstiden kan organiseres som gruppeveiledning
 • masteroppgaveseminarer (Hvert studiested arrangerer ett seminar pr semester)

Studiekrav

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å levere masteroppgaven til endelig vurdering må studenten
 • ha gyldig veilederkontrakt
 • legge fram deler av arbeidet på minst ett oppgaveseminar
 • og gi respons på en medstudents framlegg på et oppgaveseminar
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Det selvstendige arbeidet skal være mellom 20.000 og 25.000 ord.
Forside, innholdsfortegnelse, referanser/litteraturliste og vedlegg/appendiks kommer i tillegg. Masteroppgaven skal inneholde et sammendrag (200-300 ord) der oppgavens problemstilling, teori, metode og konklusjoner oppsummeres.
Karakterskala: A-F
Studenter med veileder på MF leverer masteroppgaven på MF. Studenter med veileder på VID leverer på VID.
Masteroppgaven leveres elektronisk på MF. Studenter som leverer på VID, skal levere oppgaven i eksamensmodulen på Itslearning.

Læringsutbytte etter fullført emne

Forventet læringsutbytte
Kandidaten skal gjennom sitt arbeid med masteroppgaven
 • ha tilegnet seg ny kunnskap, kritisk tenking og systematisk vurdering relatert til empiriske og teoretiske studier
 • ha tilegnet seg forståelse for sentrale forskningsprinsipper og forskningsetikk
 • kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kunne systematisere og kritisk analysere faglige problemstillinger og egne data
 • kunne formidle resultatene fra egen undersøkelse i tråd med vitenskapelige krav
 • kunne nyttiggjøre seg den innsikt som det samlede fagfelt representerer
 • ha fått styrket sitt faglige grunnlag for yrkesutøvelse
 • beherske informasjonskompetanse forstått som digital dannelse og kompetanse, kunnskap om faglig formidling, kildehåndtering og litteratursøking

> PDF-versjon for utskrift