NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

AVH5065: Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 


Emneansvarlig:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad. Tilsvarende emne tilbys også i en 50-poengsvariant (AVH5060) som forutsetter oppstart et semester tidligere.
 
Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Arbeidet med oppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring i metode og forskning. En masteroppgave kan være en individuell og selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være en frittstående og selvstendig del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for profesjonsstudiet i teologi, slik disse er formulert under «Læringsutbytte». Alle studenter som skriver masteroppgave, skal ha kontrakt med en veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold). Veilederen skal der bl.a. godkjenne emnet for masteroppgaven. Tildeling av veileder skjer normalt som en del av det metodeemnet studenten gjennomfører semesteret før masteroppgaven påbegynnes.
 
Avhandlingen skal normalt skrives på norsk (se programbeskrivelse for mer om viktigheten av norsk språk i rammen av profesjonsstudiet i teologi). Søknad om unntak skal begrunnes og sendes til programleder.
 
Studenten må normalt ha bestått metodeemne for å kunne melde seg til emnet.

Studiekrav

For å levere en masteroppgave til endelig vurdering må den enkelte student
 • ha en gyldig kontrakt med veileder, der veileder bl.a. godkjenner temaet for masteroppgaven. Veileders godkjenning av tema innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en oppgave på 5000-nivå. Godkjenningen skjer i veiledningskontrakten som leveres i studieadministrasjonens resepsjon.
 • levere melding om tidspunktet oppgaven planlegges levert og oppgi tema for oppgaven innen en fastsatt frist. Se eksamenssidene, underside «masteroppgaven», for hvordan du gir beskjed.
 • godta «Erklæring om selvstendig arbeid» i forbindelse med endelig innlevering av masteroppgaven.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet AVH5065 har masteroppgave (18.000-24.000 ord) med kun elektronisk innlevering som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.
 
For AVH5065 er det én fast innleveringsfrist i høstsemesteret: 15. desember. Faller denne dagen på en helg- eller helligdag, er fristen første virkedag før 15. desember. I vårsemesteret gjelder ordinære frister.
 
Informasjon om innleveringsfrister, innleveringsprosedyren og formelle krav for utforming av masteroppgaven, er tilgjengelig på eksamenssidene, underside «masteroppgaven».
 
Sensurfristen er normalt 3-6 uker etter innleveringsfristen, men kan utvides i forbindelse med sommerferie.
 

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • Avansert kunnskap om temaet avhandlingen undersøker
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • avgrense et materiale ut fra en gitt problemstilling
 • foreta begrunnede og kritiske valg av teori og metode ut fra materiale og problemstilling
 • forklare sammenhengen mellom teori, metode, begrepsbruk og empiri/kildemateriale i eget forskningsarbeid
 • bruke faglige begreper/teorier/verktøy til å analysere og drøfte en faglig problemstilling på et selvstendig og kritisk vis
 • referere til faglige kilder på en god og redelig måte, i henhold til en gjeldende referansestandard
 • formidle egne forskningsresultater skriftlig på en konsis og systematisk måte

> PDF-versjon for utskrift