Tenning av lys.

Diakoni

Er du engasjert i dine medmennesker? Vil du arbeide for rettferdighet og inkluderende fellesskap?

Master i diakoni tilbys i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. 

Varighet
Heltidsstudium over to år eller deltidsstudium over fire år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. april, med løpende opptak fram til studiestart.
Heltidsstudenter søker til MF

Søk via SøknadsWeb

Deltidsstudenter søker til VID vitenskapelige høgskole.

Studieavgift
For Master i diakoni gjelder egne studieavgifter. Se gjeldende satser.

Politiattest
Søkere som tas opp til studiet må legge fram politiattest.

Kontakt
teologi@mf.no

Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i hvordan kirken og diakonale institusjoner kan møte aktuelle sosiale utfordringer. Studiet gir kunnskap om hvordan diakoni, forstått som kirkens omsorgstjeneste, blir praktisert i ulike velferdskontekster. Gjennom fag som diakonivitenskap, ledelse og sjelesorg settes du i stand til å utøve diakoni lokalt og internasjonalt.

Masterstudiet i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor sosialfaglig, helsefaglig, pedagogisk eller praktisk-kirkelig utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon.

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor et helsefaglig, sosialfaglig, pedagogisk eller praktisk-kirkelig fagområde. Disse utdanningsløpene vil sammen med Master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke.

Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.

For studenter som startet på Master i diakoni høsten 2017 eller tidligere, gjelder studieplanen for 2017.

Mer om programmet

Oppbygging

Master i diakoni er et profesjonsorientert studium som gir innsikt i og ferdigheter knyttet til utøvelsen av kirkens diakonale oppdrag i menighet, institusjon og samfunn. I diakonifaget settes helse- og sosialfaglige, pedagogiske og teologiske perspektiver i dialog med diakonal praksis. Studieløpet er lagt opp slik at studentene tar noen emner ved VID og andre emner ved MF. Emner som tas ved VID, er merket med MADIA, og emner som tas ved MF, er merket med DIA eller TEOL. Se VIDs hjemmesider for oversikt over programoppbygging på deltidsstudiet.

Programoppbygging

4.sem.Masteroppgave
3.sem.DIA5230
Ledelse, etikk og samfunnsansvar
Valgemne
og
MADIA 472 Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
2.sem.DIA5210
Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver
DIA5240
Sjelesorg
DIA5250
Fordypningspraksis
1.sem.MADIA 456
Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk
MADIA 466
Diakonalt arbeid
15 studiepoeng15 studiepoeng

Beskrivelse av programmet

Faglig organisering

Mastergraden i diakoni har et omfang på 120 studiepoeng (stp), inkludert 6 emner på 15 stp og et selvstendig arbeid på 30 stp (masteroppgaven).

Studiet kan tas på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år. Undervisningen i hvert emne er lagt til tre uker pr semester. I tillegg til dette kommer to praksisperioder.

Deltidsstudenter og heltidsstudenter går sammen. Heltidsstudenter tar i utgangspunktet 30 studiepoeng pr semester, mens deltidsstudenter tar 15 studiepoeng i semesteret.

Studieløpet er lagt opp slik at studentene tar noen emner ved VID og andre emner ved MF.

Studenter som følger heltidsløpet (30 stp pr semester), blir registrert som heltidsstudenter ved MF og skal betale studieavgift der. Studenter som følger deltidsløpet (15 stp pr. semester), blir registrert som deltidsstudenter ved VID og skal betale studieavgift der. Det er mulig å melde overgang fra heltid til deltid/fra deltid til heltid underveis i studiet dersom dette lar seg gjøre i forhold til den enkeltes utdanningsplan. Studentene er selv ansvarlige for å melde fra om dette til VID (registrerte deltidsstudenter) eller MF (registrerte heltidsstudenter) innen utløpet av fristen for registrering i Studentweb i det aktuelle semesteret.
Alle emner som inngår i graden skal normalt være bestått før masteroppgaven leveres.

Studier ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN)

Deltidsstudenter kan gjennomføre studiene de to første semestrene på Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN). Deretter kan man følge kursene ved VID/MF. Det fylles da ut egen utdanningsplan ved VID vitenskapelige høgskole i samarbeid med Kirkelig utdanningssenter i nord.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisnings- og læringsformene er tilpasset studentens studiesituasjon og det enkelte emnets egenart og målsetting. I tillegg til forelesninger blir det innenfor de ulike emnene avholdt seminarer som tar for seg bestemte temaer. Det blir lagt vekt på en studentaktiv undervisningssituasjon der oppøving av evnen til selvstendig tenkning og kritisk analytisk refleksjon vil stå sentralt. Det legges også vekt på å involvere studenter i pågående forskningsprosjekter knyttet til studieprogrammets fagområder.

Undervisningen er samlingsbasert med 4-6 uker pr semester på heltid og 2-3 uker pr semester på deltid. I periodene mellom samlingene vil det være nettstøttet undervisning og oppgaver. Det legges vekt på å tilrettelegge for et fleksibelt studium, samtidig som det gis mulighet for studentaktivitet på tvers av geografisk avstand og tid.

Det gis ulike former for tilbakemelding på studentaktiviteter underveis i studiet. Hvilke former for tilbakemelding som vil bli benyttet, går fram av de ulike emnebeskrivelsene. For å kunne fremstille seg til eksamen i det enkelte emnet forutsettes gjennomføring av arbeidskrav og deltakelse i undervisningen. Det er oppmøteplikt på 75% knyttet til alle emner (i praksisperiodene er det 100%, 30t pr uke).

Praksisstudier

Praksisundervisningen er en sentral del av det samlede undervisningstilbudet på studiet.

Det legges til rette for to praksisperioder på henholdsvis 3 og 4 uker.

3 ukers menighetspraksis

Denne praksisperioden er knyttet til emnet MADIA 466 Diakonalt arbeid og DIA5220 Sjelesorg og fordypningspraksis. Alle studentene skal ha praksisundervisning i menighet med ansatt diakon, primært innenfor Den norske kirke. Diakonen er veileder for studenten gjennom perioden. Undervisningen skal gi studentene innblikk i diakonens og menighetens forståelse av diakoni, og hva som gjøres av diakonalt arbeid i menigheten. I praksisperioden står observasjon, samtale, refleksjon og veiledning sentralt. I den grad det er mulig, skal studenten også delta med praktisk handling.

4 ukers fordypningspraksis

Denne praksisperioden er knyttet til emnet DIA5240 Sjelesorg og DIA5250 fordypningspraksis. Praksisundervisningen skal være i en diakonal kontekst nasjonalt eller internasjonalt. Veileder må være diakon eller ha en annen kirkefaglig/teologisk bakgrunn. Studenten vil bli utfordret gjennom observasjon, samtale, refleksjon og veiledning, men også gjennom praktisk handling; selvstendige oppgaver og støtte- /assistent-funksjoner.

Etter hver av praksisperiodene skal studenten delta med framlegg på et praksisseminar.

Det foreligger egne retningslinjer for praksisperiodene.

Vurderingsformer

Emnene har ulike vurderingsformer, tilpasset emnenes egenart og målsetting. Vurderingen gis med bokstavkarakterer fra A til F, eller med bestått/ikke bestått. For eksamener avlagt ved VID gjelder VIDs regelverk, og for eksamener ved MF gjelder MFs regelverk.

De fleste emnene har studiekrav/arbeidskrav som må være godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet.

Godskriving og godkjenning / innpassing av annen utdanning

Studenter med årsenhet i diakoni fullført senest våren 2008, eller tilsvarende utdanning, kan etter søknad få innpasset utdanningen med 30 studiepoeng. Det forutsettes at studentene består en innpassingsprøve. Også annen relevant utdanning på masternivå kan innpasses etter søknad.

Kirkelig Utdanningssenter Nord (KUN) har en samarbeidsavtale med VID/MF om to emner MADIA 466 og DIA5220, hver på 15sp, som kan gjennomføres på KUN i Tromsø og innpasses med 30sp i mastergraden i diakoni.

Evaluering av studieprogrammet

Studieprogrammet evalueres forløpende i henhold til institusjonenes respektive kvalitetssystemer.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført mastergrad i diakoni skal ha det totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, Kunnskapsdepartementet 15.desember 2011).

KUNNSKAPER

Kandidaten

- har avansert kunnskap om hvordan diakonifaglige perspektiver sammen og hver for seg kan bidra til å kaste lys over diakonal praksis innenfor ulike velferdssystemer, nasjonalt og globalt

- har inngående kunnskap om teorier, verktøy og metoder innenfor diakonifaget som er relevante for utøvelsen av diakoni

- kan oppdatere sin diakonifaglige kompetanse, og anvende ervervet kunnskap på nye områder

- kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kunnskap om diakonifagets historie, tradisjoner, og den samfunnsmessige konteksten den diakonale praksisen står i

FERDIGHETER

Kandidaten

- kan analysere eksisterende teorier, metoder og praksiser innenfor diakonifaget, og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

- kan bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte

- kan legge til rette for myndiggjøring (empowerment) i møte med mennesker i utsatte og sårbare livssituasjoner, strukturelt og individuelt

- kan være en samhandlende og strategisk leder av diakonalt arbeid

- kan reflektere over egen faglige utøvelse og over forholdet mellom egen identitet, fag og tro, og bearbeide dette i samspill med andre

- kan samhandle med offentlige og frivillige samarbeidspartnere, lokalt og globalt, med sikte på å fremme rettferdighet, verne om skaperverket og bygge inkluderende fellesskap

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

- kan utøve kritisk refleksjon og etisk dømmekraft i sin profesjonelle praksis

- har tilegnet seg holdninger som reflekterer internasjonal og økumenisk bevissthet, et tverrfaglig og samfunnsmessig perspektiv, et deltakerperspektiv, samt et kjønnsperspektiv relatert til det diakonale oppdrag

- kan planlegge og gjennomføre sammensatte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til utøvelsen av diakoni, alene og som deltaker i gruppe

- kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

- kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte databaser på avansert nivå

- kan arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster og behersker disiplinens regler for god henvisningsskikk og kildekritikk

- kan formidle diakonale verdier og holdninger, i faglig og populær form, muntlig og skriftlig

- kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor det diakonifaglige området, både med spesialister og med allmennheten

- kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser knyttet til kirkens diakonale praksis i møte med mennesker i utsatte livssituasjoner

Utveksling

Studentene kan ta deler av studiet i utlandet, enten knyttet til undervisning i emner som kan innpasses i studieprogrammet, eller gjennom arbeid med masteroppgaven. I praksisstudiene gis det også mulighet for utenlandsopphold. Vi anbefaler at man drar på utveksling i løpet 3. semester til ett av følgende studiesteder som vi har samarbeidsavtaler med:

- Lutheran Theological Seminary, Hong Kong

- Diaconia University of Applied Sciences, Finland

- Universität Heidelberg, Tyskland

For mer informasjon om søknadsprosess og praktisk informasjon, se MFs sider om delstudier i utlandet.

Videre studier og karrieremuligheter

Mastergraden i diakoni kvalifiserer for en rekke stillinger i kirke- og samfunnsliv: Diakon i Den norske kirke og andre kirkesamfunn, ulike stillingstyper innenfor bistandsarbeid, misjon, og organisasjonsliv (både i Norge og internasjonalt) samt ulike fag- og lederstillinger innenfor offentlig og frivillig sektor. Studiet kvalifiserer dessuten for videre studier på PhD-nivå.