Trakassering

Det er viktig å si ifra dersom du har opplevd eller har kjennskap til problematisk eller uakseptabel adferd på MF.

Skikkethet

Du kan også melde bekymring om en students skikkethet.

Trakassering er i norsk lov definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende […]» Dette kan bl.a. være knyttet til etnisitet, hudfarge, språk, religion, livssyn eller kjønn. Det er den som utsettes for uønskede ord eller handlinger som avgjør om de er plagsomme/truende eller ikke. Å sette grenser for hva man kan akseptere er en individuell rett, men for mange vil det av ulike grunner kunne være vanskelig å si ifra. I en slik situasjon kan det være nyttig å søke hjelp. Ikke vær redd for å ta kontakt. Det er mulig å være anonym.

Uønsket seksuell oppmerksomhet
Trakassering i form av uønsket/plagsom seksuell oppmerksomhet kan fremtre på ulike måter. Seksuell oppmerksomhet kan oppleves negativt selv om det ikke er ment negativt, og det er den som oppfatter seg utsatt som har rett til å definere hva som er uønsket seksuell oppmerksomhet. Trakassering kan være alt fra en ubehagelig episode til systematisk plaging over tid. Også forholdsvis “uskyldige” episoder er det viktig å ta alvorlig dersom de gjentas over tid eller går ut over stadig nye personer. Mer generelt kan man slå fast at seksuell oppmerksomhet blir trakassering når den har negative konsekvenser fysisk, psykisk eller arbeidsmessig karakter.

Mobbing
Trakassering i form av mobbing er når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om plaging, utfrysing, sårende erting o.l. Det er typisk for situasjonen partene som står mot hverandre ikke er like sterke og offeret er i liten stand til å forsvare seg. 

Kontaktperson
MFs kontaktperson har som oppgave å gi støtte, veiledning og hjelp til studenter som blir utsatt for trakassering. Her blir du møtt med kunnskap og forståelse innenfor en konfidensiell ramme. Du kan ta direkte kontakt med

Seniorrådgiver Hildegun Hennum Høeg
Tlf. 22 59 05 21
E-post: hildegun.h.hoeg@mf.no

Vi anbefaler ikke å skrive sensitive opplysninger pr. epost. Avtal heller et møte!

Ønsker du istedet å melde fra anonymt? Her finner du skjema for å si ifra.

Handlingsplan
Styret ved MF har vedtatt handlingsplaner som gir retningslinjer for hvordan saken din følges opp.

Handlingsplan: Mobbing

Når du melder fra om mobbing, vil kontaktpersonen få ansvar for å følge opp saken.

Du vil bli innkalt til en samtale, men målsetting om å definere kilden til og omfanget av problemet. Deretter vil kontaktpersonen ta ansvar for å etablere dialog med kilden til problemet (med bisitter).

Målet med denne dialogen er å identifisere og iverksette tiltak overfor mobber for å forhindre gjentakelse:
• Etablere en felles virkelighetsforståelse om mulig
• Avtale kjøreregler, skriftlig formulert, med tidsramme.
• Evaluere effekt av tiltak, ev. formulere skriftlig advarsel om regelbrudd hvis nødvendig.
• Orientere om styrets mulighet for å gjøre vedtak om utestengning etter skriftlig advarsel, i hht. UHL. Påklaging vil kunne skje etter ordinære klageprosedyrer. 

Kontaktpersonen vil også vurdere oppfølging hos SiOs helsetjeneste / psykolog for mobber og den som er mobbeutsatt. 

Handlingsplan: Uønsket seksuell oppmerksomhet

Når du melder fra om uønsket seksuell oppmerksomhet, vil kontaktpersonen få ansvar for å følge opp saken. Hun vil sørge for at ledelsen v/studiedirektør orienteres om at det er meldt inn en sak. Saken skal anonymiseres.

Du vil bli innkalt til en samtale hos kontaktpersonen, med målsetting om å definere kilden til og omfanget av problemet. Her vil du også få hjelp til grensesetting og til å si fra, muntlig og skriftlig til vedkommende at tilnærmelsene eller handlingene er uønskede. Deretter vil kontaktpersonen ta ansvar for å etablere dialog med kilden til problemet (med bisitter).

Målet med denne dialogen er å identifisere og iverksette tiltak for å forhindre gjentakelse:
• Etablere en felles virkelighetsforståelse om mulig
• Avtale kjøreregler, skriftlig formulert, med tidsramme.
• Evaluere effekt av tiltak, ev. formulere skriftlig advarsel om regelbrudd hvis nødvendig.
• Orientere om styrets mulighet for å gjøre vedtak om utestengning etter skriftlig advarsel, i hht. UHL. Påklaging vil kunne skje etter ordinære klageprosedyrer. 

Kontaktpersonen vil også vurdere behov for anmeldelse av forholdet og hvorvidt SiOs helsetjeneste / psykolog skal involveres. 

MF har også en arbeidsgruppe mot seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet (ASTO) som sammenkalles ved behov. ASTO består av:

• To ansatte, oppnevnt av rektor. En av disse er gruppens leder.
• To studenter, oppnevnt av studentrådet.
• Kontaktpersonen
Minst to av hvert kjønn skal være med i gruppen.
En av MFs studentprester skal være med i gruppen, enten som ansatt eller som kontaktperson.