NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

TEOL8512

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Autumn (irregular) and spring (irregular)
Study programme:Further education, higher degree level - Clinical pastoral education
Further education, higher degree level - Experience-based master in Practical Theology

General information

Videreutdanningsemnet «Når klinisk erfaring møter teologisk refleksjon» er utviklet av MF i samarbeid med PKU-veiledere og Programutvalget for Master i klinisk sjelesorg.
 
Emnet er en faglig oppfølging og fordypning av Felles Fagdager for PKU som arrangeres på MF hvert semester i samarbeid med lederne for de pågående PKU-kurs. Emnet forutsetter at studenten gjennomfører de ordinære PKUkurs, deltar på Felles Fagdager og gjennomfører foreskrevne studiekrav.

Overlapping courses

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
  • Delta på minimum 75 % av undervisningen
  • Levere og få godkjent et litteraturnotat på 1200-1500 ord
  • Delta i evaluering av studietilbudene

Final assessment

Emnet TEOL8512 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten kan:
  • Kunnskap om teologiens egenart som kritisk vitenskap
  • Kunnskap om ulike modeller for teologisk refleksjon over klinisk praksis
 
FERDIGHETER
Studenten har:
  • Evne til å reflektere over hvordan personlige, sosiale og kontekstuelle faktorer påvirker det relasjonelle samspill i sjelesorgen

Literature

  • Doehring, C. (2006). The practice of pastoral care : a postmodern approach. (s./p. 15-34). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press.
  • Graham, E. L., Walton, H., & Ward, F. (2005). Theological reflection : methods. (s./p. 1-45). London: SCM Press.
  • Henriksen, J.-O. (2007). Teologi i dag : samvittighet og selvkritikk. (s./p. 13-52, 86-100). Bergen: Fagbokforlaget.
  • Thompson, J., Pattison, S., & Thompson, R. (2008). SCM studyguide to theological reflection. (s./p. 1-174). London: SCM Press.

> PDF version for printing