Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL5510: Pastoral Care with Institutional Internship

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Roald Eskildsen (Roald.Eskildsen@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn and spring (irregular)
Study programme:Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry

General information

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi- høyere grad.
TEOL5510 gir en innføring i det sentrale praktisk-teologiske emneområdet sjelesorg samt praksis på institusjon.
 
Emnet består av to delemner:
 
DELEMNE A. SJELESORG (3 SP)
Dette delemnet sikter mot å gi en grunnleggende innføring i den kristne sjelesorgs egenart. Det fokuseres på sjelesorgens bibelske forankring og teologiske begrunnelse i rammen av kirkens diakoni. Med bakgrunn i momenter fra sjelesorgens faghistorie gis en innføring i sentrale posisjoner til forståelse av sjelesorgens kontekstuelle forankring. Det legges vekt på sjelesorgens faglige og konkrete kontekst; sjelesorg på et bestemt sted i en bestemt sammenheng. To forhold har særlig betydning: For det første forståelsen av den sjelesørgeriske samtalens egenart, og dernest sjelesorgens fortolkning og bruk av innsikter fra andre fagområder så som religionspsykologi, psykoterapi og religionssosiologi. Sjelesørgerens forutsetninger vil bli tematisert, og i forlengelsen av dette belyses sjelesørgeriske emner med særlig relevans for institusjonstjenesten.
 
DELEMNE B. INSTITUSJONSPRAKSIS (7 SP)
Veiledet institusjonspraksis varer i 4 uker og finner sted på sykehus, i fengsel, på sykehjem, i Forsvaret eller annen institusjon. Det legges vekt på studentens møte med mennesker i sykdom og krise, møte med prestetjenesten i et tverrfaglig team på en institusjon og studentens egen vekst og modningsprosess mot prestetjeneste. Institusjonspraksis inneholder både observasjon og deltakelse.

Overlapping courses

TEOL5510 Sjelesorg med institusjonspraksis overlapper fullstendig med PT503 PT-3: Sjelesorg med institusjonspraksis og PT573 Sjelesorg med institusjonspraksis, og delvis med PT203 Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis, PT509 Institusjonspraksis, PT510 Sjelesorg og DIA511 Diakoni I: Sjelesorg og kulturforståelse. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har PT503 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL5510 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PT573 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL5510 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PT203 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5510 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har PT509 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5510 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har PT510 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5510 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har DIA511 fra før, vil få 8 poeng uttelling for TEOL5510 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

Studenten skal i tilknytning til seminarundervisningen, øvelser og praksis:
 • ha godkjent oppmøte i undervisning og seminar (minimum 75 prosent frammøte)
 • gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å kunne gjennomføre praksisperioden.
 • gjennomføre og få godkjent praksis, inkludert innlevert og godkjent evalueringsrapport.
 • forberede case fra praksis til gruppesamling etter mal i emneark
 • delta i gruppesamlinger etter praksis med fokus på praksiserfaringer
 • levere og få godkjent refleksjonsnotat (1000-1500 ord) som anvender teori fra pensum (delemne A) i møte med en konkret sjelesørgerisk problematikk fra praksis etter mal i emneark
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Informasjon om praksis som studiekrav
Dersom praksisperioden vurderes til «ikke bestått», må praksisperioden helt eller delvis tas om igjen. Det gis normalt én ny mulighet til dette, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole. Praksis anses som påbegynt ved veileder- og sjelesorgsseminar. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvingende fravær. Fraværet må meldes til MF umiddelbart. Nærmere beskrivelse av praksisopplegg finnes i informasjonshefte for praksisperioden. Studenter som i lære og livsførsel setter seg utover de rammer som gjelder for vigslet tjeneste, kan nektes å gjennomføre praksis.
 
Arbeidsform og organisering:
Delemne A: undervisning i seminarform, øvelser og grupper.
Delemne B: samlinger som forbereder praksis og tematiserer erfaring etter praksis.
Nærmere informasjon om ordning for institusjonspraksis finnes i emnearket og i eget praksishefte (se Canvas). Praksis er både observerende og deltagende. Det er krav om innbetaling av egenandel for opphold/overnatting i forbindelse med øvingsdagene.

Final assessment

Emnet TEOL5510 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Course objective and content

Delemne A: Sjelesorg
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sjelesorgens teologiske begrunnelse og kirkelige forankring
 • kunnskap om den sjelesørgeriske samtalens forutsetninger og rammer
 • kunnskap om sjelesørgeriske utfordringer knyttet til møte med kriser, eksistensiell tematikk, sykdom og lidelse
 • kunnskap om sjelesorgens kontekstuelle karakter
 • kunnskap om sjelesorg innenfor rammen av en institusjon
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over egen praksisutøvelse i lys av tematikk på emnet, herunder kroppsspråk og stemmebruk
 • føre en sjelesørgerisk samtale med mennesker i krise
 
Delemne B: Institusjonspraksis
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om prestetjeneste i rammen av en institusjon
 
FERDIGHETER
 • samhandle med andre aktører i den aktuelle institusjonen i formelle og uformelle situasjoner
 • møte mennesker som sjelesørger på en forsvarlig måte
 • forkynne og være liturg i en institusjonskontekst
 • reflektere over teologiske og kirkelige utfordringer i møte med konfidenter og ansatte
 • reflektere over egen faglig utøvelse, pastoral praksis, identitet og tro og justere disse under veiledning

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Cooper-White, P. (2012). Suffering. I B. J. Miller-McLemore (Ed.), The Wiley-Blackwell companion to practical theology (p. 23-31). Malden, MA: Wiley-Blackwell. Library (Compendium)
 • Danbolt, L. J. (2014). Hva er religionspsykologi. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 17-32). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library (Compendium)
 • Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner: Personorientering, samhandling, etikk (3. ed., Kap. 3-5 +7). Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Eide, Ø. M. (2014). Forståelse og fordypning: Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen (p. 11-22). [Oslo]: Luther. Library
 • Falk, B. (2016). Å være der du er: Oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtale (2. ed.). Bergen: Fagbokforl. Library

> PDF version for printing