Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL1571: Value-based leadership in the Methodist Church

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring (irregular)
Study programme:Programme of professional study - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-17 17. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Submission deadline:12:00
Release date for results: 7. Sep 2020

General information

Studiet er et tilbud til ansatte og frivillige som utøver ulike former for lederskap i Metodistkirken. Målet er å heve den ledelsesfaglige kompetansen gjennom å fokusere på ledelse generelt og ved å drøfte hvordan dette bør skje i en menighetskontekst. Studiet tar utgangspunkt i tre aspekter: ledelsesteori, teamarbeid og organisasjonsutvikling. Studiet er en kombinasjon av teoretiske studier og praksis, hvor studentene skal reflektere over egen ledelse. Den praktiske delen av studiet skjer i tilknytning til en lokal metodistmenighet. Grunnleggende kunnskap om den lokale menighet er derfor en forutsetning for kurset.
 
Arbeidsform og organisering: Studiet er prosessorientert og undervisningen vil bestå av forelesninger, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og case-studier. Undervisningen vil bli lagt opp med kobling mellom teori og praksis. Mellom undervisningssamlingene vil det bli obligatoriske oppgaver relatert til praksis i egne lokale menigheter.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Obligatorisk oppmøte på 75 % av undervisningen.
 • Levere utkast til en faglig oppgave på 1500-2000 ord hvor studenten drøfter egen ledelsespraksis i lys av pensum.
 • Levere utkast til et refleksjonsnotat på 1200-1500 ord hvor studenten drøfter hvordan teamarbeidet i menigheten fungerer og hvilke rolle studenten selv spiller.
 • Levere utkast til et refleksjonsnotat på 1200-1500 ord om hvordan menigheten hvor studenten er i praksis, arbeider med utvikling av organisasjonen og hvilken rolle studenten selv har i dette arbeidet.
 • Presentere en av oppgavene for andre studenter, og gi respons til en annen students oppgave.
 • Delta i evalueringen av studietilbudet dersom dette skal evalueres det aktuelle semesteret.

Final assessment

Emnet TEOL1571 har mappeeksamen som vurderingsform. Mappen skal inneholde de tre oppgavene. For å kunne få avsluttende vurdering må studentene innen oppsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av de innleverte oppgaver.
 
Den faglige oppgaven vektes 50 % og de to refleksjonsnotatene vektes 25 % hver.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike ledelsesteorier.
 • god kunnskap om hva som styrer og påvirker teamarbeid.
 • kunnskap om hvordan endringsprosesser kan foregå.
 • kunnskap om hva som styrer og påvirker ledelse av frivillighetsarbeid.
 • kunnskap om Metodistkirkens forståelse av den lokale menighet.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • anvende teori og erfaring innen teamarbeid og ledelse av frivillighetsarbeid.
 • drøfte lederrollen, og gjøre rede for hva som skaper gode endringsprosesser.
 • utvikle sin egen rolle som verdiformidler, og forstå hvordan lederrollen virker på andre.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Aadland, E. & Askeland, H. (2017). Verdibevisst ledelse (Kap. 2, 4, 6, 11, 15). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse (5. ed., Kap. 3-6, 10-13). Bergen: Fagbokforl. Library
 • Larsen, R.-P. (1998). Teamutvikling: Teambygging og teamarbeid (Kap. 1-4, 6, 8-9, 12). Oslo: Cappelen akademisk forl. Library
 • Spurkeland, J. (2017). Relasjonsledelse (5. ed.). Oslo: Universitetsforl. Library
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (p. 147-221). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Library

> PDF version for printing