NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

TEOL1210: Introduction to New Testament Greek

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Glenn Øystein Wehus (Glenn.O.Wehus@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:List C

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-01-17 17. Jan 20202020-01-06 6. Jan 2020
Start time:09:00
Duration:2 hours
Release date for results: 7. Feb 2020

General information

Det nye testamente ble opprinnelig skrevet på gresk. I ønsket om å nå ut med Jesus-budskapet til så mange mennesker som mulig, tok de nytestamentlige forfatterne i bruk det språket som var datidens internasjonale hovedspråk - gresk. Emnet TEOL1210 gir en innføring i de grunnleggende elementene i nytestamentlig gresk grammatikk og gir også et første møte med nytestamentlig tekst, nærmere bestemt Johannesevangeliet. Emnet legger grunnlaget for det videregående arbeid med gresk tekst og grammatikk i TEOL1220.
 
Gresk studeres primært som et redskapsfag for det vitenskapelig baserte arbeid med Det nye testamente. Emnet gir kompetanse til å arbeide med nytestamentlige og andre tidlig-kristne tekster på originalspråket i annen sammenheng, for eksempel historie, idéhistorie, religionshistorie, patristikk, kunsthistorie og arkeologi fra hellenistisk og tidlig-kristen tid.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad.

Overlapping courses

TEOL1210 Gresk 1: Grunnelementer overlapper fullstendig med KSEMGR-1 Semesteremne i koinégresk, NT511 Det nye testamente med gresk, GR151 Gresk, GR159 Gresk og TEOl1221 Gresk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har KSEMGR-1, NT511, GR151, GR159 eller TEOL1221 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1210 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 

Course requirements

Studenten skal for å få avsluttende vurdering og i tilknytning til undervisningen:
 • bestå 75 % av ukeprøvene. Ukeprøvene er knyttet til læringsmålene for den enkelte uke, og kan omfatte både grammatikk og gloser. De vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Når emnet undervises, er primært vurderingsalternativ avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
 
Dersom studenten ikke består avsluttende studiekrav kan han/hun etter søknad til studieveileder (senest én uke før den skriftlige eksamenen) gis anledning til å skifte til sekundært vurderingsalternativ, som er skriftlig eksamen (2 timer). Prøven vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnelementene i den greske grammatikk, med særlig fokus på verbal- og nominalsystemet
 • kunnskap om det greske språkets syntaktiske oppbygning
 • et nytestamentlig basisordforråd tilsvarende alle ord i Johannesevangeliet kap. 1-4 som forekommer 15 ganger eller mer i NT (303 ord)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • lese og gjennomføre en syntaktisk analyse av nytestamentlige tekster med enklere vanskelighetsgrad (Johannesevangeliet) representert ved hoveddelen av de tekstene som inngår i det eksegetiske pensum i emnet TEOL2210, dvs. Joh 1-4
 • oversette til norsk de tekstene som er nevnt over
 • sammenligne og vurdere forskjellige oversettelser av det greske nytestamentet

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Leivestad, R. & Sandvei, B. H. (1996). Nytestamentlig gresk grammatikk (Ny ed., 3. ed.). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Newman, B. M. (1993). A concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Library
 • Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestamente (4. ed.). Oslo: Litteraturtjenesten MF. (Buy it at Bok & Media bookstore)
 • Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koine-gresk (6. ed.). Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet. (Buy it at Bok & Media bookstore)
 • Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: Hjelpebok til studiet av NT-tekster (Korrigert opptrykk ed.). Oslo: Litteraturtjenesten, Det teologiske Menighetsfakultet.
 • Sandvei, B. H. (2003). Glosekort til det greske nytestamente. Oslo: MF's litteraturtjeneste. (Buy it at Bok & Media bookstore)

Either:

 • Aland, B. (Ed.) (2014). The Greek New Testament (5. rev. ed.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Library

Or:

 • Nestle, E. & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28. rev. ed.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Library

> PDF version for printing