Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL1210: Introduction to New Testament Greek

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Glenn Øystein Wehus (Glenn.O.Wehus@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Master's degree (5 years) - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:List C

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Written school exam2021-12-08 8. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Start time:09:00
Duration:2 hours
Release date for results: 6. Jan 2022
Written school exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-21 21. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Start time:09:00
Duration:2 hours
Release date for results:11. Feb 2022

General information

Det nye testamente ble opprinnelig skrevet på gresk. I ønsket om å nå ut med Jesus-budskapet til så mange mennesker som mulig, tok de nytestamentlige forfatterne i bruk det språket som var datidens internasjonale hovedspråk - gresk. Emnet TEOL1210 gir en innføring i de grunnleggende elementene i nytestamentlig gresk grammatikk og gir også et første møte med nytestamentlig tekst, nærmere bestemt Johannesevangeliet. Emnet legger grunnlaget for det videregående arbeid med gresk tekst og grammatikk i TEOL1220.
 
Gresk studeres primært som et redskapsfag for det vitenskapelig baserte arbeid med Det nye testamente. Emnet gir kompetanse til å arbeide med nytestamentlige og andre tidlig-kristne tekster på originalspråket i annen sammenheng, for eksempel historie, idéhistorie, religionshistorie, patristikk, kunsthistorie og arkeologi fra hellenistisk og tidlig-kristen tid.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad.

Overlapping courses

TEOL1210 Gresk 1: Grunnelementer overlapper fullstendig med KSEMGR-1 Semesteremne i koinégresk, NT511 Det nye testamente med gresk, GR151 Gresk, GR159 Gresk og TEOl1221 Gresk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har KSEMGR-1, NT511, GR151, GR159 eller TEOL1221 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1210 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 

Course requirements

Studenten skal for å få avsluttende vurdering og i tilknytning til undervisningen:
 • bestå 75 % av ukeprøvene. Ukeprøvene er knyttet til læringsmålene for den enkelte uke, og kan omfatte både grammatikk og gloser. De vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Når emnet undervises, er primært vurderingsalternativ avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
 
Dersom studenten ikke består avsluttende studiekrav kan han/hun etter søknad til studieveileder (senest én uke før den skriftlige eksamenen) gis anledning til å skifte til sekundært vurderingsalternativ, som er skriftlig eksamen (2 timer). Prøven vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnelementene i den greske grammatikk, med særlig fokus på verbal- og nominalsystemet
 • kunnskap om det greske språkets syntaktiske oppbygning
 • et nytestamentlig basisordforråd tilsvarende alle ord i Johannesevangeliet kap. 1-4 som forekommer 15 ganger eller mer i NT (303 ord)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • lese og gjennomføre en syntaktisk analyse av nytestamentlige tekster med enklere vanskelighetsgrad (Johannesevangeliet) representert ved hoveddelen av de tekstene som inngår i det eksegetiske pensum i emnet TEOL2210, dvs. Joh 1-4
 • oversette til norsk de tekstene som er nevnt over
 • sammenligne og vurdere forskjellige oversettelser av det greske nytestamentet

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Logos: Academic essentials (Vol. Nyeste). Bellingham, Washington: Faithlife, LLC.
 • Leivestad, R. & Sandvei, B. H. (1996). Nytestamentlig gresk grammatikk (Ny ed., 3. ed.). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Newman, B. M. (1993). A concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Library
 • Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestamente (4. ed.). Oslo: Litteraturtjenesten MF. (Buy it at Bok & Media bookstore)
 • Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: Hjelpebok til studiet av NT-tekster (Korrigert opptrykk ed.). Oslo: Litteraturtjenesten, Det teologiske Menighetsfakultet. (Buy it at Bok & Media bookstore)
 • Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koine-gresk (6. ed.). Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet. (Buy it at Bok & Media bookstore)
 • Sandvei, B. H. (2003). Glosekort til det greske nytestamente. Oslo: MF's litteraturtjeneste. (Buy it at Bok & Media bookstore)

Either:

 • Aland, B. (Ed.) (2014). The Greek New Testament (5. rev. ed.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Library

Or:

 • Nestle, E. & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28. rev. ed.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Library

> PDF version for printing