Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

SAM1000L

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Maren Seehawer (Maren.Seehawer@mf.no)
Credit points (ECTS):20
Start of studies:Autumn
Study programme:
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:None

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Written school exam2021-11-26 26. Nov 20212021-11-01 1. Nov 2021
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results:17. Dec 2021
Home exam2021-12-02 2. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Hand-out date:29. Nov 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date: 2. Dec 2021
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results:22. Dec 2021
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-21 21. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Hand-out date:18. Jan 2022
Time for hand-out:09:00
Submission date:21. Jan 2022
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results:11. Feb 2022
Written school exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-24 24. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results:14. Feb 2022

General information

Emnet gir en innføring i samfunnsfaglige tenkemåter og ferdigheter. Det gir et grunnlag for de fire tematiske emnene i årsstudiet i samfunnsfag, og videre studier i samfunnsfag. Emnet består av fire delemner. Delemnene er ikke vektet med studiepoeng, men gir til sammen 20 studiepoeng.
 
A: Sosiologisk teori. Delemnet skal gi studentene en innføring i sentrale samfunnsfaglige begreper, hovedstrømmen av nyere sosiologisk teori, samt kritiske perspektiver, slik som feminisme og postkoloniale tradisjoner.
 
B: Norge i dag. Delemnet skal gi studentene forskningsbaserte breddekunnskaper om sentrale sider ved det norske samfunnet. Fokus vil være på sentrale dimensjoner ved det norske samfunnet.
 
C: Samfunnsfaglig metode. Delemnet skal gi en grunnleggende innføring i samfunnsfaglige metoder. Delemnet legger vekt på å utvikle studentenes ferdigheter til å identifisere og vurdere metodebruk i andres empiriske undersøkelser.
 
D: Samfunnsfaglig skriving. Delemnet skal gi studentene kunnskap om normer for samfunnsfaglig skriving, og en forståelse for hvordan samfunnsfaglige tekster er bygd opp. Det legges vekt på å beherske samfunnsfaglig henvisningsskikk, og gi studentene trening i å skrive samfunnsfaglige tekster.
 
Et sentralt mål for emnet, er å skape sammenheng mellom teori, empirisk samfunnskunnskap, metode og samfunnsfaglig skriving.
 
Emnet er et kjerneemne i årsstudiet i samfunnsfag og lektorprogrammet i KRLE/religion og etikk og samfunnsfag
 
 
Forkunnskaper:
Ingen
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, skriveseminarer, metodeseminarer og eksamensseminarer.

Overlapping courses

SAM1000L Innføring i samfunnsfag, Lektorprogrammet overlapper fullstendig med SAM1000 Innføring i samfunnsfag, og delvis med SAM1010 Samfunnsfaglige perspektiver og SAM1021 Samfunnsfaglige metoder. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har SAM1000 fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM1000L på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har SAM1010 fra før, vil få 10 poeng uttelling for SAM1000L på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har SAM1021 fra før, vil få 10 poeng uttelling for SAM1000L på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en læringssti om akademisk skriving
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen fastsatt frist
 • enten: delta på minst 75 % av seminarene i skriving og metode
eller: levere en mappe bestående av to oppgaver à 1200-1500 ord hver
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har 4-timers skriftlig eksamen (teller 40 %) kombinert med en 3-dagers hjemmeeksamen (2500-3500 ord, teller 60 %). Det gis én samlet karakter (A-F) i emnet.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • bred kunnskap om samfunnsfaglig forskning på sentrale samfunnssektorer i Norge
 • god kunnskap om sentrale sosiologiske samtidsdiagnoser, modernitetsteorier og sosiologisk faghistorie
 • kunnskap om kritiske perspektiver inkludert feministiske og postkoloniale perspektiver
 • kunnskap om hvordan sentrale samfunnssektorer i Norge kan forstås og forklares på ulike måter ved bruk av ulike samfunnsfaglige perspektiver
 • kunnskap om hvordan en faglig tekst er bygd opp
 • kunnskap om samfunnsfaglige normer for faglig skriving, inkludert referanseskikk
 • kunnskap om ulike metodiske tilnærminger til empirisk samfunnsfaglig forskning, deriblant særpreg ved kvalitative og kvantitative metoder
 
FERDIGHETER
Studenten skal etter fullført emne kunne:
 • gjøre rede for sentrale samfunnssektorer i Norge med utgangspunkt i oppdatert samfunnsfaglig forskning.
 • gjøre rede for og drøfte sentrale sosiologiske teorier og kritiske perspektiver.
 • anvende sentrale sosiologiske teorier og kritiske perspektiver i en drøfting av sentrale samfunnssektorer i Norge.
 • skrive en selvstendig faglig tekst med utgangspunkt i en oppgitt problemstilling
 • finne og bruke relevante faglige kilder og referere til kildene på en god og redelig måte, i henhold til gjeldende referansestandard.
 • drøfte samfunnsfaglige spørsmål på en klar, saklig og overbevisende måte
 • identifisere forskningsspørsmål, forskningsmetode og teoretiske perspektiver i en empirisk undersøkelse og drøfte på et grunnleggende nivå hvordan metodiske og teoretiske valg påvirker den kunnskapen som produseres gjennom forskning.
 • bruke samfunnsfaglige metodebegreper i en vurdering av kvaliteten og avgrensningen av kunnskap i en faglig tekst.
 
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal etter fullført emne:
 • kunne anvende forskningsbasert kunnskap til å argumentere selvstendig om faglige problemstillinger
 • kunne vurdere ulike kilder og argumenter med et kritisk blikk
 • vise evne til faglig nysgjerrighet og til å bruke samfunnsfaglige begreper, teorier og verktøy til å forstå verden rundt seg
 • kunne se og reflektere over sammenhengen mellom individuelle liv og større samfunnsprosesser
 • vise integritet og akademisk redelighet i kildebruk og referanseteknikk
 • kunne reflektere over forholdet mellom samfunnsfaglige kunnskap og perspektiver og eget verdensbilde, normer og verdier
 • kunne formidle samfunnsfaglig kunnskap i relevante praktiske, yrkesmessige og medborgerlige sammenhenger, på en måte som viser et reflektert forhold til de muligheter og begrensninger som ligger i slik kunnskap

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Aakvaag, G. C. (2008). Moderne sosiologisk teori. Oslo: Abstrakt forl. Library
 • Grønmo, S. (2016). Samfunnsvitenskapelige metoder (2. utg. ed., p. 15-69). Bergen: Fagbokforl. Library (Compendium)
 • Holst, C. (2017). Hva er feminisme (2. ed.). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Repstad, P. (2007). Hva er sosiologi. Oslo: Universitetsforl. Library
 • Ruud, A. E. (2017). Langtvekkistan: Grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn (2. ed., p. 9-40, 57-153). Bergen: Fagbokforlaget. Library
 • Østerberg, D. (2012). Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse (7. ed., p. 116-122, 155-158). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)
 • Østerud, Ø. (2014). Statsvitenskap: Innføring i politisk analyse (5. ed., p. 31-39). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)

PART B LITERATURE

 • Frønes, I. & Kjølsrød, L. (Ed.) (2016). Særtrykk av Det Norske samfunn (b. 1, 2 og 3) for SAM 1040, Det teologiske menighetsfakultet (MF). I B. 1: Kap. 1 og 14; B .2: Kap. 15, 18, 20, 22-26; B .3: Kap. 32, 34, 37 (7. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Statistisk sentralbyrå, . (2020). Dette er Norge 2020: Tall som forteller.. Hentet fra www.ssb.no

PART C LITERATURE

 • Bakken, A. & Hyggen, C. (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående: Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn?. I NOVA-rapport (trykt ed.) (Vol. 11/2018, p. 1-50). Oslo: NOVA. Library. Hentet fra www.imdi.no
 • Fekjær, S. B. (2015). Hvordan forstå statistikk?: Politi og kriminalitet (p. 9-12, 26-79). Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Kindt, M. T. (2017). Innvandrerdriv eller middelklassedriv?: Foreldres ressurser og valg av høyere utdanning blant barn av innvandrere. Norsk sosiologisk tidsskrift, 32(01), p. 71-86. Hentet fra www.idunn.no
 • Leseth, A. B. & Tellmann, S. M. (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? (2. ed., p. 11-88, 122-151). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library

PART D LITERATURE

 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. ed., p. 9-144, 175-196). Oslo: Abstrakt forl. Library

> PDF version for printing