Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL5240

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Exp-based master's degree (1.5-2 years) - Experience-based master in Religious Education
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:List E

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-02-12 12. Feb 20212021-01-22 22. Jan 2021
Hand-out date: 5. Feb 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:12. Feb 2021
Submission deadline:12:00
Duration:
Release date for results: 5. Mar 2021

General information

Emnet RL5240 Det nye testamentet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. Emnet bygger på bibelfag-delemnene på grunnivå. Det skal gi grundigere kunnskap om og forståelse av Det nye testamentet, med vekt på de fire evangeliene og Paulus-brevene. Emnet skal også gi evne til å reflektere hermeneutisk over tekstlesning og lesning av bibeltekster fra ulike perspektiver, og kjennskap til sider ved Bibelens virkningshistorie i Europa.
 
Emnet består av tre delemner: A. Evangeliene og de jødiske skriftene (GT) (4 stp), B. Paulinsk teologi (4 stp) og C. Hermeneutikk og virkningshistorie (2 stp).
 
Delemne A fokuserer på hvordan evangeliene i Det nye testamentet gjør bruk av de jødenes hellige skrifter (GT) for å formulere sitt budskap. Noen sentrale spørsmål er: På hvilken måte fungerer den jødiske historien som et bakteppe for evangelienes budskap? Hvordan brukes skriftene for å tegne et bilde av Jesu person og virke? Hvilke visjoner tegnes for gudsfolket og dets oppdrag?
 
Delemne B gir en innføring i paulinsk teologi. Noen sentrale spørsmål er: Hvilke metodiske utfordringer er knyttet til det å gi en helhetlig fremstilling av en paulinsk teologi? Hvilken hermeneutisk betydning har det at Paulus var en omreisende misjonær som skrev kontekstuelt bestemte brev? Finnes det et sentrum eller en grunnstruktur i paulinsk teologi? Hva er sentrale tema i paulinsk teologi?
 
Delemne C tematiserer at lesing av tekster alltid er skjer ut fra gitte ståsted og forutsetninger, og gir eksempler på lesing av bibeltekster fra ulike perspektiver og i ulike kontekster. Delemnet tar også opp spørsmål knyttet til religionsundervisning i skolen.

Overlapping courses

RL5240 overlapper delvis med BIB511 Bibelteologi , NT513 Det nye testamentet – bibelteologi, TEOL2210 Nytestamentlig metode og kontekst, Johannesevangeliet og paulinsk teologi og med TEOL5210 Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling.
 
En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har BIB511 eller NT513 fra før, vil få 2 poeng uttelling for RL5240 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2210 fra før, vil få 3 poeng uttelling for RL5240 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL5210 fra før, vil få 7 poeng uttelling for RL5240 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

RL5240 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Course objective and content

Delemne A: Evangeliene og de jødiske skriftene (GT)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om evangelienes bruk av de jødiske skriftene (GT)
 • kunnskap om evangelienes litterære og teologiske egenart
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte i hvilken grad og på hvilke måter bruk av de jødiske skriftene (GT) har formet evangelienes budskap
 • drøfte kriterier for å identifisere bruk av skriftene i evangeliene
 
Delemne B: Paulinsk teologi
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om metodiske utfordringer knyttet til å gi en fremstilling av en paulinsk teologi
 • god kunnskap om sentrale tema i paulinsk teologi
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte hvordan og i hvilken grad sentrale tema i Paulus’ brev henger sammen
 • redegjøre for hva det innebærer at enhver fremstilling av en paulinsk teologi må baseres på kontekstuelt adresserte brev som ofte har omstridt foranledning, forfatterskap og datering
 
Delemne C: Hermeneutikk og virkningshistorie
Studenten har:
KUNNSKAP
 • kunnskap om hermeneutiske spørsmål knyttet til lesing av tekster, med vekt på leserens rolle
 • kunnskap om bibelteksters virkningshistorie i Europa
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over leserens rolle i leseprosessen og ulike lesninger av bibeltekster
 • reflektere over relevansen av arbeid med Bibelen for undervisning i skolens religions- og livssynsfag

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • Hays, R. B. (2016). Echoes of scripture in the gospels. Waco, Tex.: Baylor University Press. Library

PART B LITERATURE

 • Sandnes, K. O. (1996). -I tidens fylde-: En innføring i Paulus' teologi. Oslo: Luther. Library

PART C LITERATURE

 • Afset, B. (2009). Bibelkunnskap og bibelbruk i RLE-faget. I B. Løvlie, R. Meier & A. Redse (Ed.), Danning, identitet og dialog: Festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes (nr. nr 9, p. 183-203). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Green, J. (2010). The challenge of hearing the New Testament. I J. B. Green (Ed.), Hearing the New Testament: Strategies for interpretation (2. ed., p. 1-14). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Library (Compendium)
 • Hayes, J. H. & Holladay, C. R. (2007). Biblical exegesis: A beginner's handbook (3. ed., p. 167-177). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Library (Compendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Moxnes, H. (2015). Historien om Det nye testamentet (p. 167-196). Oslo: Verbum. Library (Compendium)
 • Moxnes, H. (2017). Historien om Jesus (p. 103-105, 109-123, 235-259). Oslo: Verbum. Library (Compendium)
 • Vanhoozer, K. J. (2010). The reader in New Testament interpretation. I J. B. Green (Ed.), Hearing the New Testament: Strategies for interpretation (2. ed., p. 259-288). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Library (Compendium)

> PDF version for printing