Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PRA1002: Practical training - teachers programme

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content 


Person responsible for the course:Torbjørg Torp Nilssen (Torbjorg.T.Nilssen@mf.no)
Credit points (ECTS):0
Start of studies:Spring
Study programme:
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet. Det tas sammen med K1030 og RL1025 vår grunnstudier Lektorprogrammet. Emnet undervises i det andre semesteret på Lektorprogrammet. Studentene på Lektorprogrammets andre semester blir automatisk oppmeldt i praksisemnet.
 
PRA1002 består av en gruppepraksis på 10 dager i skolen. Praksisperioden er veiledet av praksislærer.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få emnet godkjent, må studenten:
 • levere og få godkjent praksisjournal
 • ha bestått praksis (jfr. Retningslinjer for praksisopplæring)
 • være til stede på forberedelse og oppsummering av praksis
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått eller ikke bestått.

Course objective and content

Studenten skal etter fullført emne:
 
Kunnskap
Studenten har
 • kunnskap om rammeverket for undervisning (Opplæringsloven, Kunnskapsløftet mm. med vekt på formål og fritak)
 • god kunnskap om læreplanene i KRLE og religion og etikk
 • god kunnskap om religion- og livssynsundervisning
 • kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer
 • kunnskap om klasseledelse og lærerrollen
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg i KRLE/religion og etikk i samarbeid med andre
 • begrunne valg av undervisningsmetoder og aktiviteter
 • legge vekt på de grunnleggende ferdighetene i undervisningsplanlegging
 • kommunisere og samarbeide med enkeltelever og grupper av elever
 • gjøre systematiske observasjoner og gi tilbakemeldinger på undervisningsøkter
 
Generell kompetanse
Studenten kan
 • reflektere over etiske og verdimessige utfordringer ved det å undervise og være lærer
 • etterspørre konkret veiledning og være mottakelig for veiledning
 • møte i god tid til undervisningen og holde avtaler

> PDF version for printing