Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI2115

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-12-17 17. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Hand-out date:10. Dec 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:17. Dec 2021
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results: 7. Jan 2021

General information

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet gir en innføring i moderne hebraisk (ivrit) grammatikk og litteratur. Målet er at studenten skal utvikle en grunnleggende språkforståelse og leseferdigheter ved hjelp av filologiske hjelpemidler. I emnet gjennomgås også korte tekstutdrag.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI2116 Hebraisk – Moderne 2 (våren). PHI2115 og PHI2116 utgjør tilsammen et fullstendig «innføringskurs i moderne hebraisk».
 
Det tilbys også en master-variant av emnet for studenter med opptak til et av MFs masterprogrammer eller tilsvarende kompetanse. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for masteremnet PHI5115.
 
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. Som en hovedregel legges undervisningen til sen ettermiddag/kveld, slik at emnet lettere kan kombineres med andre studier eller jobb. Det forutsettes selvstendig arbeid mellom hver forelesning (ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke). Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av litteraturen som studentene skal sette seg inn i.
 
Forkunnskaper:
Ingen.

Overlapping courses

PHI2115 overlapper med PHI5115. En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har PHI5115 fra før vil få 0 poeng uttelling for PHI2115 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 
Studenter som tidligere har tatt tilsvarende emne på 15 studiepoeng ved MF må være forberedt på overlapp og redusert omfang av godskrevne poeng for dette emnet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en oppgave levert innen en gitt frist. Oppgaven vil i de fleste tilfeller innebære oversettelse av en kildetekst og/eller grammatisk analyse.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Final assessment

Emnet har hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform, og vurderes med karakteren «bestått» / «ikke bestått». Eksamensoppgaven består av tre deler: (1) oversettelse av en kort kildetekst til norsk, (2) grammatisk analyse, og (3) spørsmål om dialektologiske og språkhistoriske emner (ca. 1500–2000 ord). For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • en grunnleggende forståelse av det grammatiske systemet i moderne hebraisk
 • en grunnleggende forståelse av moderne hebraisk fonologi og morfologi
 • et basis-ordforråd i hebraisk (ca. 500 ord) og en grunnleggende forståelse av hvordan det hebraiske leksikon er bygget opp (orddannelse)
 • kunnskap om form og innhold i litteratur skrevet på moderne hebraisk (ord i kontekst, sjanger, tematikk)
 • grunnleggende kjennskap til de viktigste ordbøker, leksika, håndbøker og digitale hjelpemidler som brukes i - studiet av moderne hebraisk språk og litteratur
 • kunnskap om det hebraiske språkets kulturhistorie
 • grunnleggende kjennskap til det akademiske fagfeltet innenfor studier av hebraisk språk og litteratur
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • beskrive hovedtrekkene i moderne hebraisk fonologi og morfologi
 • bruke et basis-ordforråd i hebraisk og beskrive enkeltords historiske betydning
 • lese og oversette enkle hebraiske tekster med hjelpemidler (ordbok og referansegrammatikk)
 • bruke ulike ordbøker og leksika i studiet av moderne hebraisk språk og litteratur
 • gjøre rede for generelle trekk i hebraisk språkhistorie og litteraturhistorie
 • gjøre rede for viktige faglige diskusjoner innenfor studier av hebraisk språk og litteratur

Comments on the literature list

Litteraturliste finnes på nettsiden www.philology.no

> PDF version for printing