Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PED5520: The Church as a learning community

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Tron Fagermoen (Tron.Fagermoen@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring (irregular)
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Master's degree (2 years) - Master in Christian Education
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-12-03 3. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Hand-out date: 3. Dec 2021
Time for hand-out:
Submission date: 3. Dec 2021
Submission deadline:
Duration:8 hours
Release date for results:

General information

På hvilken måte er kirken et lærende fellesskap? Hvordan skapes læring og hva er kateketens rolle i kirken som lærende fellesskap? Hvordan forhandles teologi frem i trosopplæringen, og hvordan er denne forhandlingen preget av kateketens egen troshistorie og eget liv? Dette er blant spørsmålene som vil drøftes i dette emnet. Emnet fokuserer på kirken som lærende fellesskap og kateketens oppgave i å lede menighetens undervisningsarbeid. Perspektivene vil også omfatte menigheten som praksisfelleskap, forholdet mellom kirkeforståelse og læringsteori, forhandling av teologi i menigheten som læringsfellesskap, kateketens arbeid med undervisningsplanlegging, samt kateketens profesjonsforståelse.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent oppmøte (minst 75 %) i undervisning.
 • Levere, presentere og få godkjent et læringsopplegg rettet mot en bestemt aldersgruppe
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semestret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har 8-timers skriftlig hjemmeeksamen (1200-2500 ord) som avsluttende vurderingsform. Karakter (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.
For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskap om ulike sider ved menigheten som læringsfellesskap
 • kunnskap om ulike aldersfaser i kirkelig undervisning og livslang læring
 • god kunnskap om menigheten som praksisfellesskap
 • innsikt i sammenhenger mellom kirkeforståelse og læringsteori
 • kunnskap om kateketens profesjonsidentitet og rolle i kirkens tjenestefellesskap
 • kunnskap om planlegging og design av undervisning
 • innsikt i hvordan teologisering inngår i kirkens trosopplæringsarbeid
FERDIGHETER
Studenten kan
 • Utnytte teoretisk kunnskap om menigheten som læringsfellesskap og praksisfellesskap til å drøfte kateketens rolle som ansvarlig for kirkelig undervisning.
 • reflektere over kateten som leder i menighetens læringsfellesskap
 • evne til å reflektere over hvordan teologi forhandles frem i trosopplæringsfeltet
 • evne til å planlegge og designe et undervisningsopplegg rettet mot et bestemt trosopplæringstiltak

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Afdal, G. (2008). Menigheten som lærende fellesskap: Sosiokulturell læringsteoris muligheter og begrensninger som perspektiv på kirkelig læring. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 59(4), p. 227-245. Library (Compendium).
 • Edwards, A. (2007). Relational Agency in Professional Practice: A CHAT Analysis. Actio: An International Journal of Human Activity Theory, (1), p. 1-17. Library (Compendium).
 • Fagermoen, T. (2015). Hvilken kirke? Læring for hvem?: Læringsteori, kirkeforståelse og tilrettelagt trosopplæring. I L. G. Engedal, T. Fagermoen & A. Sandsmark (Ed.), Trosopplæring for alle?: Læring, tro og sårbare unge (p. 31-54). Oslo: IKO-forl. Library (Compendium)
 • Fagermoen, T. & Lauritzen, S. M. (2018). Teologier i trosopplæringen. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet.. Hentet fra www.mf.no
 • Graff-Kallevåg, K. (2018). "Det handler kanskje om min egen troshistorie-": Når kirkelig ansattes troshistorie setter spor i trosopplæringen. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 48-73). Oslo: IKO-Forlaget. Library
 • Graff-Kallevåg, K. (2015). Trosopplæring i folkekirken. I S. Dietrich (Ed.), Folkekirke nå (p. 128-134). Verbum Akademisk. Library (Compendium)
 • Graff-Kallevåg, K. & Kaufman, T. S. (2018). Spiritualitet i kirkens trosopplæring. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 8-24). Oslo: IKO-Forlaget. Library
 • Graff-Kallevåg, K. & Kaufman, T. S. (2018). Bricolage og byggeklosser: Når ressurser fra kirkens tradisjon gjøres tilgjengelige i trosopplæringen. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 230-246). Oslo: IKO-Forlaget. Library
 • Hauge, T. E. (2018). Å planlegge og designe undervisning. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (p. 9-45, 61-109, 125-147, 177-195). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library
 • Hegstad, H. (2008). Teologien i reformen. I O. Hauglin, H. Lorentzen & S. D. Mogstad (Ed.), Kunnskap, opplevelse og tilhørighet: Evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform (p. 73-91). Bergen: Fagbokforl. Library (Compendium)
 • Illeris, K. (2009). Contemporary theories of learning: Learning theorists, in their own words (p. 53-71, 209-218). London: Routledge. Library (Compendium)
 • Johnsen, E. T. (2017). Sammenhenger mellom utforming og opplevelse. I E. T. Johnsen (Ed.), Gudstjenester med konfirmanter: En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde (p. 231-240). Oslo: IKO-forl. Library/9788282493185 (Compendium)
 • Leganger-Krogstad, H. & Mogstad, S. D. (2006). Trosopplæringsreformen under lupen: Evalueringsperspektiv på forsøksfasen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 57(2-3), p. 115-130. Library (Compendium).
 • Stålsett, S. (2018). "Jeg oppfattet det lite grann annerledes": Barneteologi og trosopplæring - setter barnas gudserfaring spor i trosopplæringens innhold?. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 146-159). Oslo: IKO Forlag. Library
 • Tveitereid, K. (2018). Synergien mellom det kontinuerlige og breddetiltakene: Kontinuerlige breddetiltak og tidsavgrensede dybdetiltak i trosopplæringens spiritualitet?. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring. Oslo: IKO Forlag. Library
 • Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity (p. 86-121). Cambridge: Cambridge University Press. Library (Compendium)

> PDF version for printing