Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PED2015: Christian Education and Children and Youths

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Linn Sæbø Rystad (Linn.S.Rystad@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Spring
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Portfolio assessment – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-08-16 16. Aug 20212021-08-01 1. Aug 2021
Submission deadline:12:00
Release date for results: 6. Sep 2021

General information

Emnet gir god kunnskap om trosopplæringens grunnlag og Den norske kirkes planer for trosopplæring. Det gir forståelse for barne- og ungdomsteologi og de ulike kontekstene trosopplæringen inngår i. Emnet gir kjennskap til begrepet livsmestring i relasjon til trosopplæringens ulike kontekster. Gjennom studiet skal studentene oppøve evnen til å utforme begrunnede undervisnings- og læringsopplegg for ulike målgrupper. Emnet er ett av fire emner som tilbys som nettstudier i trosopplæring i et samarbeid mellom VID Stavanger og MF vitenskapelig høyskole.
 
Emnet består av tre delemner:
A. Trosopplæringens grunnlag og planer med didaktisk refleksjon (5 stp)
B. Trosopplæringens kontekster: familie, kirke og lokalsamfunn (5 stp)
C. Teologiske og psykologiske perspektiver på barn og unge i trosopplæringen (5 stp)
 
Organisering og undervisning
Studiet er nettbasert. Nettleksjonene legges ut i løpet av semesteret. Til disse hører det ulike former for materiell og lenker. Emnet forutsetter en betydelig grad av selvstudium, kombinert med studentaktivitet gjennom emnets faglige forum i Canvas/Zoom

Overlapping courses

Studenter som har tatt emner med tilsvarende tematikk tidligere, bes ta kontakt med studieveileder.

Course requirements

 
For å få avsluttende vurdering må den enkelte student:
 • levere en selvpresentasjon der en redegjør kort for motivasjon for emnet Selvpresentasjonen skal leveres i Canvas/Zoom innen en uke etter studiestart
 • bidra med minst to innlegg i emnets faglige forum i Canvas og eller på møte i Zoom
 • delta på studiesamling på MF. Fritak kan gis etter begrunnet søknad til emneansvarlig
 • levere utkast til Arbeid 1 (faglig oppgave om utvikling av trosopplæring i alder 0-6 år)
 • gi en forberedt muntlig og skriftlig respons på en medstudents utkast til oppgave 1
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har mappevurdering som vurderingsform.
Mappen skal inneholde tre arbeider:
 
1) Faglig oppgave (1500-2000 ord) om utvikling av trosopplæring for alderen 0-6 år:
Kartlegg eksisterende arbeid med trosopplæring i aldersgruppa 0-6 år i en lokal menighet (velg mellom menigheten der du arbeider, er i praksis, er oppvokst eller bor). Beskriv menighetskonteksten denne opplæringen skjer innenfor, og analyser denne med sikte på å utvikle arbeidet med denne gruppa i trosopplæringen. Gjør bruk av et par verktøy hentet fra menighetsanalyse og/eller menighetsbeskrivelsene gitt i delemne B.
 
2) Redegjørelse for artefakt til bruk i konfirmantundervisning (1500-2000 ord):
Velg en gjenstand eller et symbol i din lokale kirke som du a) analyserer teologisk og b) begrunner didaktisk for bruk som artefakt i konfirmantundervisningen. Gjør aktivt bruk av studielitteraturen.
 
3) Refleksjonsnotat (2000-2500 ord):
Et avsluttende refleksjonsnotat der litteraturen i hele emnet tas i bruk for å vise faglig læring og utvikling. Refleksjonsnotatet kan også kommentere Arbeid 1 og 2 i mappen.
 
Det gis én samlet karakter i emnet. Hvert av arbeidene teller 1/3 av samlet karakter. Det brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

DELEMNE A: TROSOPPLÆRINGENS GRUNNLAG OG PLANER MED DIDAKTISK REFLEKSJON (5 stp)
Delemnet gir innføring i den historiske og aktuelle bakgrunnen for Den norske kirkes trosopplæring, med særlig vekt på reformens teologiske forankring. Det setter bibeldidaktikk inn i et generelt didaktisk perspektiv, og drøfter ulike problemstillinger knyttet til forkynnelse for barn og arbeid med bibeltekster i trosopplæringen.
 
Læringsutbytte etter fullført delemne:
 
Kunnskap
Studentene har:
 • kunnskap om historisk og aktuell bakgrunn for kirkens trosopplæring og planarbeid
 • god kunnskap om fortellingsdidaktikk
 • god kunnskap om didaktikk innenfor menighetspedagogikk
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • forstå trosopplæringsreformen i Den norske kirke i historisk og teologisk perspektiv
 • anvende didaktisk teori i arbeid med bibeltekster i trosopplæringen
 • reflektere over bruk av bibelfortellinger i trosopplæringen
 • reflektere kritisk over forkynnelse for barn
 
DELEMNE B: TROSOPPLÆRINGENS KONTEKSTER: FAMILIE, KIRKE og LOKALSAMFUNN (5 stp)
 
Delemne B fokuserer på læring i Den norske kirke som del av et lokalsamfunn. Det vektlegger trosopplæring som en sentral del av menighetens arbeid og utvikling. Delemnet gir også en innføring i kirkerommets arkitektur og symboler og viser eksempler på bruk av dette i trosopplæring. Delemnet setter kirkens trosopplæring i relasjon til oppdragelsen i hjemmet: foreldre/foresatte, faddere, øvrig familie og nettverk.
 
Læringsutbytte etter fullført delemne:
 
Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap om utviklingen av Den norske kirkes trosopplæring fra forsøksfasen og fram til i dag
 • kunnskap om trosopplæringens kontekster: familie, kirke og lokalsamfunn
 • god kunnskap om hjemmets rolle i trosopplæringen begrunnet i en familiepedagogisk forståelse og i en forståelse av kirke og hjem som lærende fellesskap
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • anvende noen verktøy i menighetsanalyse i planlegging av trosopplæring i forhold til kontekst
 • analysere ulike symboler i kirkerommet teologisk
 • ta i bruk sosiokulturell læringsteori i utvikling av et læringsprosjekt
 • vurdere og velge læremidler for konfirmantundervisning
 • anvende kirkebygget i læringsarbeid
 • lese trosopplæringsplanen i Den norske kirke i læringsteoretisk og didaktisk perspektiv med tanke på lokalt trosopplæringsarbeid
 
DELEMNE C: TEOLOGISKE OG PSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER PÅ BARN OG UNGE I TROSOPPLÆRINGEN (5 stp)
Delemnet gir en innføring i barne- og ungdomsteologi og kunnskap om barn og ungdom fra utviklingspsykologisk perspektiv. Det gir også innføring i spørsmål knyttet til kristen livstolkning og livsmestring.
 
Læringsutbytte etter fullført delemne:
 
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om teologiske perspektiver på barn og ungdom i trosopplæringen
 • god kunnskap om ulike perspektiver på livsmestring, sosialisering, identitet og utvikling
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • reflektere over religionspedagogiske muligheter og utfordringer knyttet til trosopplæring for barn og ungdom
 • reflektere over sentrale spørsmål knyttet til trosopplæring og livsmestrin

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Aadnanes, P. M. (2004). Konfirmasjonen - frå katekumenat til ungdomsarbeid. I J. O. Ulstein (Ed.), Ungdom i rørsle (Vol. 2, p. 21-38). Oslo: Tapir. Library (Compendium)
 • Aasgaard, R. (2009). Til barnets beste?: Samspillet mellom hjem, kirke og skole i tidligkristen trosopplæring. I K. O. Sandnes, O. Skarsaune & R. Aasgaard (Ed.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom (p. 143-166). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Afdal, G., Haakedal, E. & Leganger-Krogstad, H. (2001). Tro, livstolkning og tradisjon: Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk (2. oppl. eller senere opptrykk ed., p. 15-39, 218-257). [Oslo]: Tano Aschehoug. Library (Compendium)
 • Den norske kirke, . (1998). Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirke (Bokmål[utg.] ed.). Oslo: Kirkerådet. (Source literature) (Check Canvas)
 • Den norske kirke, . (2010). Gud gir - vi deler: Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet. Library (Source literature) (Buy it at Bok & Media bookstore). Hentet fra kirken.no
 • Dokka, T. S. (1998-2002). Teologisk og prinsipielt grunnlag for kirkas dåpsopplæring: Notat til Kirkerådets kirke/stat-utvalg (1998-2002). Oslo: Kirkerådet.. Hentet fra www.google.com
 • Jensen, R. (2007). Kirkens trosopplæring: Historiske og systematisk-teologiske perspektiver. I E. T. Johnsen (Ed.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (p. 113-128). Oslo ,: Det praktisk-teologiske seminar. Library (Compendium)
 • Johnsen, E. T. (2010). Jesu lidelse, død og oppstandelse: En barneteologisk analyse av trosopplæring om påsken. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 61, p. 19-39. Library (Compendium).
 • Leganger-Krogstad, H. & Mogstad, S. D. (2006). Trosopplæringsreformen under lupen: Evalueringsperspektiv på forsøksfasen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 57(2-3), p. 115-130. Library (Compendium).
 • NOU 2000:26., . (2000). "- til et åpent liv i tro og tillit": Dåpsopplæring i Den norske kirke: Fra et utvalg oppnevntved kongelig resolusjon av 16. juli 1999: Avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. oktober 2000. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. (Source literature). Hentet fra odin.dep.no
 • Samset, H. (2010). Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og unge. [Oslo]: Verbum. Library
 • Sandnes, K. O. (2010). Den første nattverd: Et oldkirkelig apropos til dåpen. Ung teologi, 42-43(2), p. 5-12. Library (Compendium).
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). (Source literature) Hentet 2018-12-04 fra www.udir.no

PART B LITERATURE

 • Birkedal, E. (2012). Verktøy for menighetsanalyse. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Ed.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (p. 51-66). Oslo: IKO-forlaget. Library (Compendium)
 • Boyatzis, C. (2011). Agency, voice and maturity in childrens' religious and spiritual development. I S. B. Ridgely (Ed.), The study of children in religions: A methods handbook (p. 19-32). New York: New York University Press. Library (Compendium)
 • Dean, K. C. (2010). Almost Christian: What the faith of our teenagers is telling the American Church (p. 123-130). New York: Oxford University Press. Library (Compendium)
 • Evenshaug, O. (2002). Besteforeldreskapet i forandring. Prismet, 53(6), p. 239-246. Library (Compendium).
 • Hallen, D. (2006). Trosopplæring i familiepedagogisk perspektiv: Hva kan kirken gjøre for å støtte foreldrene i oppdragelsesoppgaven?. I T. S. Lannem & H. Stifoss-Hanssen (Ed.), Metode, mål og mening i den Norske kirkes trosopplæringsreform (p. 43-55). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Hegstad, H. (2011). Hva er vi kalt til å være og kalt til å gjøre?: Fem dimensjoner ved å være menighet. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Ed.), Sammen i forandring: Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken (p. 9-27). Oslo: IKO-forlaget. Library (Compendium)
 • Holmqvist, M. (2012). Trosopplæring som livsstil?: En analyse av læringssyn i Trosopplæringsplanen. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 63(1), p. 17-33. Library (Compendium).
 • Johansen, E., Kirkemo, E., Mysen, S. & Gillebo, M. (2018). Fra katekisme til liberal pietisme: Konfirmantbøker anno 2015. Prismet, 69(1), p. 69-84. Library. Hentet fra journals.uio.no
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Babysangen i pedagogisk lys. I E. T. Johnsen (Ed.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (p. 129-141). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Library (Compendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2012). Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling?: Fellesskapslæring i kirken. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Ed.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (p. 67-86). Oslo: IKO-forlaget. Library (Compendium)
 • Ridgely, S. B. (2011). Maybe the picture will tell you. I S. B. Ridgely (Ed.), The study of children in religions: A methods handbook (p. 80-94). New York: New York University Press. Library (Compendium)
 • Taylor, R. (2007). How to read a church: Pocket guide. [London]: Rider. Library
 • Wittek, L. (2012). Læring i og mellom mennesker: En innføring i sosiokulturelle perspektiver (2. ed., p. 15-83, 126-143, 219-225). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Library

PART C LITERATURE

 • Gulbrandsen, L. M. (Ed.) (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling (2. ed., 15-40, 51-72, 139-178 og 259-283). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Kvello, Ø. (Ed.) (2012). Oppvekstmiljø og sosialisering (p. 62-84). Oslo: Gyldendal akademisk. Library (Compendium)
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (p. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Norheim, B. E. H. (2014). Kva skal dagens unge med ein "venn som har gitt sitt liv"?: Evangelieformidling til unge i lys av Jesu vennskap som asymetrisk og autentisk. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 31(1), p. 16-26. Library (Compendium).
 • Nygaard, M. (2018). "Å gi de unge noe å leve på?": Livsmestring i Den norske kirkes trosopplæringsarbeid. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 162-185). Oslo: IKO Forlag. Library
 • Stålsett, S. (2018). "Jeg oppfattet det lite grann annerledes": Barneteologi og trosopplæring - setter barnas gudserfaring spor i trosopplæringens innhold?. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 146-159). Oslo: IKO Forlag. Library
 • Tveitereid, K. (2018). Bredde og dybde, tidsavgrensning og kontinuitet: Nødvendige motsetninger i kirkelig trosopplæring. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 188-207). Oslo: IKO Forlag. Library

> PDF version for printing