Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

MET5080: Research Methodology

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list | Literature 


Person responsible for the course:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Spring
Study programme:Further education, higher degree level - Experience-based master in Religious Education
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. MET5080 skal forberede studenten for avhandlingsarbeidet ved å gi innføring i akademisk skriving, skriving som læringsprosess, og om de ulike fasene i skriveprosessen. Emnet gir en innføring i kildebruk, fra prosessen med å søke opp kilder, til kildeføring i avhandlingen. Emnet gir også innføring i relevante metoder for eget avhandlingsarbeid.
Emnet består av to delemner: A: Fellesdel (2 stp) og B: Metodespesifikk del (3 stp).

Overlapping courses

MET5080 Metodelære: Deltid overlapper fullstendig med MET5080 Metodelære, og delvis med MET5010 Empiriske forskningsmetoder. En slik faglig overlapping medfører at
 • studenter som har MET508 fra før, vil få 0 poeng uttelling for MET5080 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • studenter som har MET5010 fra før, vil få 1 poeng uttelling for MET508 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
Studenten skal i tilknytning til undervisningen:
 • delta i et obligatorisk skrivekurs
 • delta i et obligatorisk søkekurs
 • Levere veiledningskontrakt (innen 2. oktober i høstsemesteret eller 2. mai i vårsemesteret)
 • levere et notat ved starten av kurset om avhandlingens tema (100-300 ord)
 • delta i et obligatorisk seminar om relevante metoder for eget avhandlingsarbeid
 • levere og få godkjent individuell skriftlig oppgave over oppgitt emne (700-1000 ord) i vitenskapsteori/metodeteori.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet MET5080 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskap om akademisk skriving
 • god kunnskap om skriving som læringsprosess
 • god kunnskap om de ulike fasene i en skriveprosess
FERDIGHETER
Studenten kan
 • bruke skriving som et verktøy for å lære
 • beherske de formelle sidene ved akademisk skriving, inkludert kildeføring
 • finne relevant litteratur i et vitenskapelig bibliotek
 • formulere en problemstilling for avhandlingen basert på valgt tema
 • begrunne valg av metode ut fra egen problemstilling

Comments on the literature list

I tillegg til den oppsatte felleslitteraturen, under, skal det velges ca. 250 sider metodelitteratur i samråd med emneansvarlig eller veileder.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. ed.). Oslo: Abstrakt forl. Library
 • Pettersen, T. (2015). Skriv: Fra idé til fagoppgave (2. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk. Library

> PDF version for printing