Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

K5720

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Kristin Graff-Kallevåg (Kristin.Graff@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Autumn
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in Christian Education

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Essay2020-11-26 26. Nov 20202020-11-01 1. Nov 2020
Submission deadline:12:00
Release date for results:17. Dec 2020
Essay – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-01-25 25. Jan 20212021-01-10 10. Jan 2021
Submission deadline:12:00
Release date for results:15. Feb 2021

General information

‘Kristen livstolkning’ og ‘livsmestring’ er to kjernebegrep i Den norske kirkes trosopplæringsplan. Men hva er egentlig kristen livstolkning? Og hva menes med livsmestring? I dette emnet skal vi se nærmere på disse spørsmålene. Vi vil i den forbindelse fordype oss i sentrale problemstillinger og temaer innenfor kristen troslære og etikk.
Gjennom arbeidet med emnet får studenten fordypet kunnskap om sentrale temaer innenfor kristendommen, og da særlig innenfor kristen troslære og etikk. Emnet gir teoretiske redskaper til refleksjon over hvordan kristen tro kan være en ressurs for livstolkning og livsmestring. Det vil gis kunnskap om hermeneutiske problemstillinger knyttet til fortolkning av kristen tro. Emnet vil også belyse sentrale etiske problemstillinger og drøfte forskjellige perspektiver på kristen etikk. Emnet vil på en særlig måte relatere seg til kirkelig undervisning som kontekst for fortolkning av kristen tro og etikk, og vil ha et spesielt fokus på luthersk troslære og etikk.
Emnet består av to delemner: A: Kristen troslære (10 stp) og B: Etikk (5 stp).
Emnet inngår i Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. I en mastergrad skal det inngå et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng. Den faglige oppgaven som skrives underveis og leveres til avsluttende vurdering i dette emnet, inngår som en del av den totale masterskrivingen på studieprogrammet med 10 studiepoeng. Emnet tilbys annet hvert høstsemester.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten
 • få godkjent et utkast (ca 1000 ord) til den faglige oppgaven som ved slutten av semesteret skal leveres til avsluttende vurdering.
 • gi to forberedte muntlige responser på en medstudents utkast til faglig oppgave
 • få godkjent en kortprøve i det delemnet man ikke skriver den faglige oppgaven innenfor.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke levere den faglige oppgaven til avsluttende vurdering. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Final assessment

Emnet har individuell skriftlig oppgave (5000-6000 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den faglige oppgaven. 

Course objective and content

DELEMNE A: KRISTEN TROSLÆRE (10 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om sentrale temaer innenfor kristen troslære, med et særlig fokus på luthersk teologi
kunnskap om lutherske bekjennelsesskrifter og sentrale økumeniske dokumenter
 • inngående kunnskap om hermeneutiske spørsmål knyttet til fortolkning av kristen tro, deriblant om fortolkningens kontekstuelle dimensjon og relasjon til praksis.
 • kunnskap om livstolkning som teoretisk begrep, særlig med henblikk på dets bruk i kirkelig kontekst og i forbindelse med kirkelig undervisning
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • identifisere sentrale problemstillinger innenfor kristen troslære
 • bruke kunnskap om sentrale temaer innenfor kristen troslære til å drøfte kritisk og konstruktivt innholdet i kirkelig undervisningsmateriale
 • drøfte inngående hvordan fortolkning av kristen tro kan være en ressurs for livstolkning
 • drøfte hermeneutiske spørsmål knyttet til fortolkning av kristen tro, deriblant fortolkningens kontekstuelle dimensjon og relasjon til praksis.
DELEMNE B: ETIKK (5 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om ulike syn på hva som særpreger kristen etikk
 • inngående kunnskap om hermeneutiske problemstillinger knyttet til kristen etikk
 • god kunnskap om utvalgte emner innenfor kristen områdeetikk
 • kunnskap om hvilken plass etikk har i kirkens trosopplæring
 • kunnskap om livsmestring som teoretisk begrep, særlig med henblikk på dets bruk i kirkelig kontekst og i forbindelse med kirkelig undervisning
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • anvende teoretiske perspektiver presentert i emnet til å drøfte sentrale problemstillinger innenfor kristen områdeetikk
 • drøfte sentrale hermeneutiske problemstillinger knyttet til kristen etikk
 • reflektere over den etiske dimensjonen ved trosopplæring
 • drøfte inngående hvordan kristen tro og etikk kan være en ressurs for livsmestring

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • (1996). Livstolkning. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 47(6), p. 235-274. Library (Compendium).
 • (2006). Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren (p. 7-17). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra kirken.no
 • (1994). §§ 14-38. I Nådens fellesskap: Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke. Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. Library. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • (1983). Dåp, nattverd og embete. [Oslo]: Verbum. Library. Hentet fra www.nb.no
 • Aschim, P. K. & Rasmussen, T. (Ed.) (2016). Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (p. 119-121). Stavanger: Eide forl. Library (Compendium)
 • Ekstrand, T. (2007). Treenigheten. I M. Martinson, O. Sigurdson & J. Svenungsson (Ed.), Systematisk teologi: En introduktion (p. 121-142). Stockholm: Verbum. Library (Compendium)
 • Hegstad, H. (2019). Dåpen: En nådens kilde. Oslo: Verbum akademisk. Library
 • Hegstad, H. (2011). Evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Ed.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (p. 11-27). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther forlag. Library
 • Henriksen, J.-O. (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk tidsskrift, 2(4), p. 379-395. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Kirkemøtet (2017). Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste. Hentet 2020-05-05 fra kirken.no
 • LaCugna, C. M. (1993). God in communion with us: The Trinity. I C. M. LaCugna (Ed.), Freeing theology: The essentials of theology in feminist perspective (p. 83-114). San Francisco, Calif.: HarperSanFrancisco. Library (Compendium)
 • Mæland, J. O. & Berg, A. (Ed.) (1985). Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse ed., p. 26-59, 277-291, 303-308, 343-351, 365-382, 388-389). Oslo: Lunde. Library
 • Norheim, B. E. H. (2018). "Gjør dette til minne om meg": Om tilrettelegging for barns deltakelse i nattverden. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 130-144). Oslo: IKO Forlag. Library
 • Peters, T. (2006). Six Ways of Salvation: How Does Jesus Save?. Dialog, 45(3), p. 223-235. Library. Hentet fra doi.org
 • Skeie, G. (2002). Livssyn og livstolkning. Tidsskrift for Teologi og Kirke, 73(2), p. 83-105. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Stålsett, S. (2018). "Jeg oppfattet det lite grann annerledes": Barneteologi og trosopplæring - setter barnas gudserfaring spor i trosopplæringens innhold?. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 146-159). Oslo: IKO Forlag. Library
 • Trelstad, M. (2019). Cracking the Ice: Subaltern and Lutheran Principles of Knowledge. I E. M. W. Pedersen (Ed.), The Alternative Luther: Lutheran Theology from the Subaltern (p. 297-314). Lanham, Md: Rowman & Littlefield. Library (Compendium)

PART B LITERATURE

 • Afdal, G. (2014). Kap. 2: Etiske og pedagogiske logikker. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (Ed.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikluasjon, forstyrrelse, ekspansjon (p. 30-51). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Library
 • Afdal, G. (2014). Pedagogisk hverdagsetikk. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (Ed.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikluasjon, forstyrrelse, ekspansjon (p. 200-224). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Library
 • Afdal, G., Røthing, Å. & Schjetne, E. (2014). Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (Ed.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikluasjon, forstyrrelse, ekspansjon (p. 13-19). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Library
 • Almås, G., Heiene, G. & Hovland, K. H. (Ed.) (2013). Sett undertrykte fri!: Den norske kirkes engasjement for menneskerettighetene (p. 6-46). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra www.gammel.kirken.no
 • Aschim, P. K. & Rasmussen, T. (Ed.) (2016). Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (p. 275-303). Stavanger: Eide forl. Library (Compendium)
 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring (p. 11-97, 186-201). Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Jenkins, W. (2008). Ecologies of grace: Environmental ethics and Christian theology (p. 3-27). Oxford: Oxford University Press. Library (Compendium)
 • Jordheim, K. (2019). Livsmestring i kirke og skole ; å kunne møte livet i gode og onde dager. Prismet, 70(1), p. 63-71. Library. Hentet fra doi.org
 • Nygaard, M. (2018). "Å gi de unge noe å leve på?": Livsmestring i Den norske kirkes trosopplæringsarbeid. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 162-185). Oslo: IKO Forlag. Library
 • Schmidt, U. (2010). Poverty: A challenge to human dignity?. Diaconia: Journal for the study of Christian social practice, 1(1), p. 7-31. Library (Compendium).
 • Schmidt, U. (2011). Mennesket: Avhengig og fritt: Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Ed.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (p. 169-189). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Wells, S. & Quash, B. (2017). Introducing Christian ethics (2. ed., Ikke oppgitt (p. 112-206, 275-310 i utg. 1)). Chichester: Wiley-Blackwell. Library

> PDF version for printing