Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

EX1010: Examen philosophicum

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list | Literature 


Person responsible for the course:Hege Cathrine Finholt (Hege.C.Finholt@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Language:Bokmål
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Master's degree (5 years) - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

EX1010 Examen philosophicum handler om de mest grunnleggende spørsmål i vitenskapen: Hvordan er verden bygd opp, hva er et menneske, hvordan kan vi få sikker viten om verden, hvordan bør vi handle? Emnet består av to delemner: A. Filosofi- og vitenskapshistorie, inkludert elementær logikk (5 stp) og B. Etikk (5 stp).
 
Delemne A handler om hvordan sentrale tenkere i historien har besvart en rekke grunnleggende spørsmål om verden og forståelse, mens delemne B handler om ulike teorier om hvordan mennesker bør handle. Delemne A er tematisk strukturert.  Delemne B har fokus på hvordan etiske teorier kan anvendes i drøfting av aktuelle problemstillinger.
 
Emnet er et kjerneemne i Bachelor i religion og samfunn, Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi, Lektorprogrammet og Profesjonsstudiet i teologi.
 
Arbeidsform og organisering
Forelesninger  Seminarer 

Overlapping courses

EX1010 Examen philosophicum overlapper fullstendig med EX1011: Examen philosophicum (engelsk variant) og NEX1010 Examen philosophicum Nettstudium. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har EX1011 fra før, vil få 0 poeng uttelling for EX1010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har NEX1010 fra før, vil få 0 poeng uttelling for EX1010 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
Antall eksamensforsøk er begrenset til alle tre emnene. Det betyr at studenter har tre eksamensforsøk for EX1011, EX1010 og NEX1010 tilsammen.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten
 • Møte opp og delta i seminarene (80%)
 • levere to oppgaver i løpet av semesteret. Oppgave 1 skal være 400-600 ord og den skal være en redegjørelse/sammendrag av en tekst/tema, oppgave 2 skal være 800-1000 ord og det skal presenteres ett argument. Det vil bli gitt tilbakemelding på oppgavene.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet EX1010 har hjemmeeksamen (3 dager) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 2500-3500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen.

Course objective and content

Delemne A: Filosofi- og vitenskapshistorie
 
KUNNSKAP:
Studenten har:
 • god kunnskap om sentrale problemstillinger fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • god kunnskap om sentrale tenkere og tradisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • kunnskap om ulike teorier som forsøk på å svare på filosofiske spørsmål
 • erfaring med problemorientert lesing av originaltekster
 • kunnskap om elementer logiske (logisk argumentasjon) 
 
FERDIGHETER:
Studenten kan:
 • begrunne egne tolkninger og reflektere kritisk over problemer og posisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
 
 
Delemne B: Etikk
KUNNSKAP:
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende etiske begreper og teorier
 • god kunnskap om sentrale etiske teorier, etisk argumentasjon og meta-etiske spørsmål
 
 
FERDIGHETER:
Studenten kan:
 • anvende etiske begreper, etiske teorier og etisk argumentasjon
 • reflektere kritisk og begrunne egne standpunkter i etiske spørsmål 

Comments on the literature list

Anbefalt litteratur:
Vite, være, gjøre - exphil - lærebok med originaltekster. Cappelen, Waltz, Torsen. Gyldendal, 2021

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Anfinsen, R. N. & Christensen, E. (2013). Menneske, natur og samfunn: Lærebok i filosofi. Oslo: Universitetsforl. Library

> PDF version for printing