I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2480: Frelsesarmeens teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Generell informasjon

Emnet gir en fordypet innsikt i Frelsesarmeens teologiske egenart, med særlig henblikk på læren om Den hellig ånd. Det legges vekt på Åndens betydning for utformingen av læren, for kirkens tjeneste og for menneskers helliggjørelse. Emnet består av delemnene A. Utforming av teologi (2,5 sp), B. Ekklesiologi (3 sp) og C. Helliggjørelse (4,5 sp).
For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL1780, eller ha tilsvarende kompetanse.

Studiepoengreduksjon

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

Delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2480 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
 

Læringsutbytte etter fullført emne

A. UTFORMING AV TEOLOGI (2,5 sp)
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om Frelsesarmeens teologiske metode
 • god kunnskap om den historiske og teologiske ramme Frelsesarmeens teologi står i.
 
B. EKKLESIOLOGI (3 sp)
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om Frelsesarmeens lære om Den hellige ånd
 • god kunnskap om Frelsesarmeens syn på kirken
 • kunnskap om kirkens oppdrag
 
C. HELLIGGJØRELSE (4,5 sp)
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om Frelsesarmeens forståelse av helliggjørelsen som personlig og sosialt fenomen
 • kjennskap til ulike perspektiver innen Frelsesarmeen på personlig helliggjørelse

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Meistad, T. (1992). Frelsens veg: Teologi og etikk i wesleyansk tradisjon (s. 13-48, 117-180). Alta: Alta lærerhøgskole. Bibliotek
 • Yuill, C. (1988). We need saints: A fresh look at Christian holiness (s. 51-140). London: International Headquarters of the Salvation Army.

DELEMNE B LITTERATUR

 • Clifton, S. (1999). Who are these salvationists?: An analysis for the 21st century (s. 7-49). Alexandria, VA: Crest Books. Bibliotek
 • Jørgensen, K. (2004). Trenger kirken omvendelse?: På vei mot en misjonal ekklesiologi. I K. O. Sannes & T. Engelsviken (Red.), Hva vil det si å være kirke?: Kirkens vesen og oppdrag (s. 51-68). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Meistad, T. (1992). Frelsens veg: Teologi og etikk i wesleyansk tradisjon (s. 353-388). Alta: Alta lærerhøgskole. Bibliotek
 • Needham, P. (1987). Community in mission: A salvationist ecclesiology. London: International Headquarters of the Salvation Army. Bibliotek
 • Sannes, K. O. (2004). Kirken som Guds folk i trinitarisk perspektiv. I T. Engelsviken & K. O. Sannes (Red.), Hva vil det si å være kirke?: Kirkens vesen og oppdrag (s. 13-30). Trondheim: Tapir. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Coutts, F. (1964). Kallet til hellighet. Oslo:.
 • Meistad, T. (1992). Frelsens veg: Teologi og etikk i wesleyansk tradisjon (s. 181-351). Alta: Alta lærerhøgskole. Bibliotek
 • Rightmire, R. D. (2003). Sanctified sanity: The life and teaching of Samuel Logan Brengle (s. 83-160). Alexandria, Va.: Crest Books. Bibliotek
 • Yuill, C. (1988). We need saints: A fresh look at Christian holiness (s. 5-50). London: International Headquarters of the Salvation Army.

> PDF-versjon for utskrift