I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

SAM2510: Interkulturell kommunikasjon II

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Lars Kåre Grimsby (Lars.K.Grimsby@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Interkulturell kommunikasjon
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018

Generell informasjon

Globalisering er en samlebetegnelse på komplekse prosesser, og er et omdiskutert begrep. Globalisering gir oss nye muligheter for raskere og mer utstrakt kommunikasjon, reise og transport av varer og informasjon på tvers av landegrenser. Globale markeder og internasjonale institusjoner kan sies å overta noen av nasjonalstatens funksjoner i samfunnet, og dette kan gjøre nasjonalitet mindre viktig. Globalisering kan bety at vi får økende bevissthet om verden som en helhet. Globalisering kan også lede til økt sosial og økonomisk ulikhet, press på klima og miljø, økologisk utarming og være kilde til politisk uro. Samtidig kan møter med nye kulturer og religioner i «den globale landsbyen» gjøre oss mer bevisst vår egen identitet og behovet for tilhørighet. Den reflekterte verdensborger bør ha kunnskap om kompleksiteten i globale prosesser, forståelse for tverrkulturell kommunikasjonsteori og innsikt i hvordan religion former og formes av en global sosiokulturell kontekst.
 
SAM2510 er et kjerneemne i studieprogrammet Årsstudium i interkulturell kommunikasjon. Emnet søker å gjøre studentene bedre rustet til kommunikasjon og forståelse på tvers av kulturer, religioner og livssyn, og å gi en grunnleggende innføring i globale prosesser. SAM2510 er delt inn i tre delemner: A. Globalisering, B. Kultur og kommunikasjonsteori, C. Religion i sosiokulturell kontekst. Delemnene er ikke vektet med studiepoeng, men gir til sammen 10 poeng.

Studiepoengreduksjon

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.
 

Studiekrav

Studenten skal
 • ha godkjent frammøte (minst 75 %) i undervisningen.
 • levere og få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist.
 • delta i evaluering av studietilbudet dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får oppfylt studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. november).

Avsluttende vurdering

Emnet har hjemmeeksamen (3 dager, 2500-3500 ord) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

A. GLOBALISERING
Kunnskap:
Studenten har
 • god kunnskap om globale økonomiske, politiske og kulturelle prosesser.
 • kunnskap om teoretiske perspektiver på globalisering.
 
Ferdigheter:
Studenten kan
 • gjøre rede for sentrale prosesser i globalisering.
 • argumentere for positive og negative sider ved globalisering.
 
B. KULTUR OG KOMMUNIKASJONSTEORI
Kunnskap:
Studenten har
 • god kunnskap om teoretiske hjelpemidler til å skape forståelse mellom mennesker med ulik virkelighetsforståelse.
 • kunnskap om hvordan sosial kontekst og perspektiv påvirker tolkning av tegn og symboler.
 
Ferdigheter:
Studenten kan
 • identifisere ulike diskurser i samfunnsdebatten.
 • ta hensyn til ulik virkelighetsforståelse i møte med andre mennesker.
 
C. RELIGION I SOSIOKULTURELL KONTEKST
Kunnskap:
Studenten har
 • god kunnskap om religionens roller i samfunnet.
 • kunnskap om forholdet mellom lokale sosiokulturelle kontekster og religion.
 
Ferdigheter:
Studenten kan
 • undersøke hvordan religion kan være en del av en interkulturell tilnærming.
 • gjøre rede for endringer i religioners rolle i samfunn som preges av globalisering.
 
 
 
 
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Eriksen, T. H. (2008). Globalisering: Åtte nøkkelbegreper. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Jørgensen, S. I. (2010). Globale utfordringer. Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Berkaak, O. A. & Frønes, I. (2005). Tegn, tekst og samfunn. Oslo: Abstrakt forl. Bibliotek
 • Eide, E. & Simonsen, A. H. (2004). Å se verden fra et annet sted: Medier, norskhet og fremmedhet (s. 168-214). Oslo: Cappelen. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Leirvik, O. (2010). Religionspluralisme: Mangfald, konflikt og dialog i Norge. Oslo: Pax. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift