I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

SAM1040: Demokrati, ulikhet og velferdsstat

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Lars Åsmund Laird Iversen (Lars.L.Iversen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Samfunnsfag
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018

Generell informasjon

Emnet gir en innføring i demokratiteori, velferdsstat og sosioøkonomisk ulikhet. Emnet gir forståelse for vilkårene for deltakelse og medbestemmelse i det norske samfunnet. 
  
Emnet skal: 
  
 • diskutere sentrale samfunnsfaglige tema i lys av demokrati, sosioøkonomisk ulikhet, velferdsstat og demokratisk medborgerskap.
 • presentere den norske velferdsstatens ideologi og betingelser, samt muligheter og begrensninger.
 • presentere ulike demokratimodeller og demokratiteorier.
 • presentere samfunnsfaglige perspektiver på sosioøkonomisk ulikhetgi samfunnsfaglige verktøy til å forklare og forstå den norske velferdsstaten og det norske demokratiet.
 • gi perspektiver på demokratisk medborgerskap og deltakelse.

Studiepoengreduksjon

Forstudenter med SAM1040L emnet med 10 studiepoeng.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist.
 • delta i evaluering av studietilbudet, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet SAM1040 har hjemmeeksamen (8 timer) som vurderingsform.Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 1000 - 4000 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om teorier om demokratisk medborgerskap og deltakelse.
 • god kunnskap om samfunnsfaglige perspektiver på sosial ulikhet.
 • kunnskap om velferdsstatens ideologi, betingelser og utfordringer i Norge.
 • kunnskap om forskning på sosial ulikhet i Norge.
 
FERDIGHETER
Studentenkan:
 • anvende teoretiske perspektiver på demokrati, velferdsstat og sosial ulikhet på relevante case.
 • gjøre rede for eksempler på forskning om ulikhet i Norge.
 • anvende demokratiteori, ulikhetsteori og velferdsstatsteori i en drøfting av forskningsbaserte case fra Norge.
 • skrive en selvstendig faglig tekst med utgangspunkt i en oppgitt problemstilling innenfor emnets tematikk.
 • finne og bruke relevante faglige kilder og referere til kildene på en god og redelig måte, i henhold til gjeldende referansestandard.
 • drøfte samfunnsfaglige spørsmål innenfor emnets tematikk på en klar, saklig og overbevisende måte.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Hatland, A., Kuhnle, S. & Romøren, T. I. (Red.) (2011). Den norske velferdsstaten (4. utg., s. 15-101, 271-308). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Iversen, L. L. (2014). Uenighetsfellesskap: Blikk på demokratisk samhandling. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Ljunggren, J. (Red.) (2017). Oslo: Ulikhetenes by (s. 11-208, 257-376). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Ljunggren, J. & Dahlgren, K. (Red.) (2010). Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge (s. 11-27, 43-239). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Stray, J. H. (2011). Demokrati på timeplanen (s. 1-70). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift