I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RL1025: Didaktikk og kristendommens historie

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste I

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2019-05-28 28. mai 20192019-05-01 1. mai 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:18. juni 2019
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-14 14. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2019

Generell informasjon

RL1025 Didaktikk og kristendommens historie er et kjerneemne i Lektorprogrammet og kan bare tas av studenter med opptak på Lektorprogrammet. Emnet tas sammen med praksisemnet PRA1002 Praksis i Lektorprogrammet, som inkluderer 10 dagers praksis i skolen.
 
Emnet består av to delemner: A. Innføring i didaktikk (5 stp) og B. Kristendommens historie (5 stp).
 
Delemne A gir en innføring i allmenn didaktikk og religions- og livsynsdidaktikk, med vekt på KRLE-faget i grunnskolen og religion og etikk-faget i videregående skole. Delemnet skal gi evne til å reflektere over didaktiske spørsmål knyttet til religions- og livssynsundervisningen i skolen og over lærerens profesjonelle identitetsdannelse. Det er knyttet obligatorisk seminarundervisning til delemnet. Denne fokuserer på undervisningsplanlegging og didaktiske spørsmål.
 
I delemne B Kristendommens historie skal studentene arbeide med kristendommens historie i Europa fra middelalderen til 1900-tallet og norsk kirkehistorie fram til ca. 1945. Delemnet fremstiller og drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie, både når det gjelder teologi, kirkens institusjoner og ulike former for trosuttrykk (diakoni, misjon, fromhetsliv, liturgi, salmer, kunst/arkitektur). Kristendommens historie sees ikke isolert fra, men i sammenheng med det samfunnet kirken til enhver tid er en del av.

Overlappende emner

RL1025 Didaktikk og kristendommens historie har 5 studiepoengs overlapp med emnene K1020 Bibelfag og kristendommens historie og RL1030 Religion og kristendommens historie. Disse tre emnene har Delemne B Kristendommens historie felles.

Studiekrav

Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at studiekravene oppfylles innen de fristene som er satt. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/ vurderingsmelding i Studentweb innen trekkfristen 1. mai.
 
 • ha godkjent oppmøte (minst 75 %) i seminartimer knyttet til delemne A
 • få godkjent et undervisningsopplegg om et valgfritt tema innenfor fagene KRLE / religion og etikk. Opplegget skal leveres gruppevis i Canvas og presenteres/fremføres i seminargruppene
 • bestå en kortprøve (1 time) knyttet til delemne B Kristendommens historie. Prøven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Ved «Ikke bestått» har studenten anledning til ett forsøk til
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres formelt dette semesteret

Avsluttende vurdering

Emnet RL1025 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten skal besvare minst to oppgaver. Oppgavene man kan velge mellom, kan være hentet fra samme delemne. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Eksamenen gjennomføres uten hjelpemidler.
 
For å kunne gå opp til eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. mai.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: INNFØRING I DIDAKTIKK (5 STP)
KUNNSKAP
Studenten har 
 • god kunnskap om didaktisk teori, allmenn didaktikk og fagdidaktikk
 • kunnskap om Opplæringsloven og skolens rammeverk
 • kunnskap om KRLE-faget og religions- og etikkfagets egenart og oppgave
 • kunnskap om hva gode lærere gjør og hvorfor
 • kunnskap om klasseledelse og læringsmiljø
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over allmenne og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til planlegging av, tilrettelegging for og evaluering av læringsforløp i KRLE / religion og etikk
 • reflektere over lærerens profesjonelle identitetsdannelse – relasjonelt, faglig og personlig
DELEMNE B: KRISTENDOMMENS HISTORIE (5 STP)  
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning gjennom tidene - - kjennskap til viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa fra middelalderen til 1900-tallet
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens teologi, sakramenter, klosterliv og fromhetsliv i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens arkitektur og kunst i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i organisering, teologi og fromhetsliv i de ulike periodene av kirkens og kristendommens historie i Norge fram til 1945
 • kjennskap til kristningen av Norge og forholdet mellom kirke og øvrighet/stat fra middelalder til 1945
 • kjennskap til reformasjonen, ortodoksien og pietismen i Danmark-Norge
 • kjennskap til hvilke konsekvenser moderniseringen av Norge på 1800-tallet fikk for kirken
 • kjennskap til kirken i Norge i møte med ulike ideologier
FERDIGHETER
Studenten kan:  
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2017). Læreretikk og profesjonsetisk plattform. Hentet 2018-12-11 fra www.laereretikk.no
 • (2016). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Hentet 2018-12-11 fra lovdata.no
 • Lyngsnes, K. M. & Rismark, M. (Red.) (2014). Didaktisk arbeid (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Stubø, I. (2012). Den norske grunnskolens formålsparagraf: Verdietikk i morgalfilosofisk lys. I C. Osbeck & S. Lied (Red.), Religionsdidaktisk arbeid pågår!: Religionsdidaktikk i Hamar og Karlstad (s. 79-108). Vallset: Oplanske bokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Sødal, H. K. (Red.) (2009). Religions- og livssynsdidaktikk: En innføring (4. utg.). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Utdanningsdirektoratet (2017). Overordnet del. Verdier og prinsipper for grunnopplæringen.. Hentet fra www.udir.no
 • Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Hentet 2018-12-11 fra www.udir.no
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Hentet 2018-12-04 fra www.udir.no
 • Wittek, L. (2018). Identitet som lærer. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Oftestad, B. T., Schumacher, J. & Rasmussen, T. (2005). Norsk kirkehistorie (3. utg., s. 15-269). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. utg., s. 119-374). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift