I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

PPU1030: Pedagogikk 2, kirkedidaktikk og praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 

Emneansvarlig:Sverre Dag Mogstad (Sverre.D.Mogstad@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Praktisk pedagogisk utdanning - Praktisk pedagogisk utdanning
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk

Generell informasjon

Emnet inngår som et kjerneemne i Master i kirkelig undervisning. Emnet består av tre
delemner: Delemne A: Pedagogikk 2, delemne B: Kirkedidaktikk og delemne C: Praksis 30
dager.
Delemne A inngår som en del av profesjonsfaget til kateket og som ett av to
pedagogikkemner på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Delemnet gir kunnskap om
pedagogisk teori og bidrar til å bygge opp studentenes didaktiske forståelse og kompetanse.
Delemne B Kirkedidaktikk består av tre deler, 1: Kateketprofesjon i folkekirken og pedagogisk
ledelse, 2: Kirkelig undervisning i en flerreligiøs virkelighet og 3: Universell pedagogisk
utforming. Delemne C Praksis 30 dager er et praksisemne, og opplæringen foregår i
menighet. Studentene er i praksis individuelt eller i par i menighet i 6 uker, primært i Den
norske kirke, og veiledes av en kateket i alle kateketens arbeidsoppgaver.
Emnet undervises i vårsemesteret. Det veksles mellom forelesninger, diskusjoner,
seminargrupper og pedagogiske øvelser.
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet, må studenten ha godkjent opptak på Master i
kirkelig undervisning (inklusiv 60 stp i kristendomsfaglige emner) eller ha godkjent opptak på
PPU. Studenten må også ha gjennomført PPU1010.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i minst 75 % av undervisningen
 • gjennomføre og respondere på mikroundervisning
 • ha bestått praksis (jf. Retningslinjer for praksisopplæring)
 • få godkjent praksisjournal gjennom en formativ vurderingssamtale med faglærer
 • delta i en formell evaluering av emnet og læringsmiljø i Fronter, dersom studiet blir
gjort gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk,
med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet PPU1030 har 1 ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 4000-5000 ord. Hjemmeeksamen skal drøfte en problemstilling fra praksis ved hjelp av pedagogisk og didaktisk teori. Hjemmeeksamen blir vurdert til karakteren A-F og vektes til 50 % av samlet karakter.
Emnet har også en muntlig eksamen som blir vurdert til karakteren A-F. Muntlig eksamen
vektes til 50 % av samlet karakter.
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. .

Mål

DELEMNE A: PEDAGOGIKK 2 (15 stp)
Delemnet skal gi studentene en bred innføring i pedagogikk. Studentene skal bli kjent med
pedagogiske grunnlagsspørsmål, pedagogiske begreper og pedagogikkens relevans og
betydning for undervisningsplanlegging og gjennomføring av undervisning. Delemenet skal
også gi evne til å reflektere over egen profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse.
Delemnet har en tematisk oppbygning. Det betyr at de overordnende målene for emnet,
reflekteres gjennom bestemte temaer. Disse temaene er klasseledelse, tilpasset opplæring,
grunnleggende ferdigheter, vurdering, samt forholdet mellom demokrati og utdanning.
MÅL:
Studenten skal etter fullført delemne:
 • ha god kunnskap om pedagogiske grunnlagsspørsmål
 • ha god kunnskap om pedagogiske begreper
 • kunne vurdere pedagogikkens relevans og betydning for planlegging og gjennomføring av undervisning
 • ha god profesjonsforståelse og kunne anvende denne i praksis
 • kunne anvende pedagogisk teori om klasseledelse i praksis
 • ha god kunnskap om de grunnleggende ferdighetene og inkludere dem i undervisningsopplegg
 • kunne anvende pedagogisk teori om tilpasset opplæring i praksis
 • kunne anvende pedagogisk teori om vurdering i praksis
 • ha god kunnskap om forholdet mellom demokrati og utdanning

DELEMNE B: KIRKEDIDAKTIKK (15 stp)
Delemnet skal gi fordypet kunnskap om kirkedidaktiske tema og bidrar til å bygge opp
studentenes kompetanse til å lede menighetspedagogisk arbeid i Den norske kirke. Det gir
også inngående kunnskap om og ferdigheter i å gjennomtenke og begrunne
kirkedidaktikkens hva, hvordan, hvorfor, hvor og når - i planlegging, iverksetting og
evaluering av trosopplæringsaktiviteter.
Studenten skal utvikle evne til konstruktiv og kritisk refleksjon ut fra pedagogisk og teologisk
teori. Delemnet gir kunnskap om kateketens ledelse av undervisningsarbeidet i menigheten
på mandat fra foreldre og i samvirke med stab og frivillige ledere. Det gir evne til å
videreutvikle lokal trosopplæringsplan ut fra stedegne forutsetninger som kirkebygg,
lokalsamfunn, demografi, bosetting, religiøs sammensetning, organisasjonskultur og
samarbeidsrelasjoner.
Delemnet består av tre temaområder:
1. Kateketprofesjon i folkekirken og pedagogisk ledelse
skal gi forståelse for kateketprofesjonen med utgangspunkt i Tjenesteordning for Den norske
kirke, profesjonsetikk og kunnskap om ansatte i det kirkelige undervisningsfeltet. Det skal gi
fordypet forståelse av kirkens ordninger, reformer og læreplaner, samt fordypet kunnskap
om gudstjenestens ordning og den intergenerasjonelle utfordringen. Kunnskap om ledelse
og skolering av frivillige medarbeidere inngår også i emnet.
 
2. Kirkelig undervisning i en flerreligiøs virkelighet
skal gi kunnskap om og kompetanse til å presentere kristendom inn i en flerreligiøse
virkelighet. Det fokuseres på ferdigheter i å bruke levende fortelling i undervisningen og på
læringsbaner mellom hjem, skole og kirke. Samarbeid mellom skole og kirke i rammen av
KRLE-faget og i tverrfaglige prosjekt, inngår i dette temaområdet.
 
3. Universell pedagogisk utforming
skal gi kunnskap om kirken som et lærende fellesskap med universell pedagogisk utforming, for
barn og unge uavhengig av funksjonsevne.
 
MÅL:
Studenten skal etter fullført delemne:

 • ha inngående kunnskap om kateketens ledelse av undervisningsarbeidet i menigheten basert på Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketene i Dnk, mandat, profesjonsetikk og kunnskap om ansatte i undervisningstjenesten
 • ha inngående kunnskap om Plan for trosopplæring: Gud gir - vi deler, og evne til å utvikle det kirkelige undervisningsfeltet gjennom lokale planer
 • ha god evne til å begrunne bibelundervisning teologisk og pedagogisk i en flerreligiøs virkelighet, og vise gode ferdigheter i muntlig presentasjon og fortelling
 • ha god kunnskap om rekruttering og ledelse av frivillige medarbeidere
 • ha innsikt og ferdigheter i ulike undervisnings- og læringsstrategier, og ha evne for å tilrettelegge for barns og unges læringsbaner mellom hjem, barnehage/skole og kirke.
 • ha fordypet kunnskap om likheter og forskjeller på skole- og kirkedidaktikk og god kunnskap om skole- og kirkesamarbeid
 • ha fordypet kunnskap om gudstjenestens liturgi og tilrettelegging av intergenerasjonelle gudstjenester
 • vise evne til å reflektere over egen forbildefunksjon

DELEMNE C: PRAKSIS 30 DAGER
Studentene er i 6 ukers praksis i menighet, primært i Den norske kirke, på individuell basis
eller som to og to. De veiledes av en kateket i alle kateketens arbeidsoppgaver. Praksisen
kan omfatte både kvelds- og helgearbeid og deltakelse på leir. Stabs-, utvalgs- og rådsmøter
inngår som naturlig del av praksis. I praksisperioden skal det legges til rette for at studentene
får tid til å skriftliggjøre praksiserfaringer i form av rapporter.
MÅL:
Studenten skal etter fullført praksis:

 • ha gode kunnskaper om kateketens arbeidsoppgaver, plikter og rettigheter og evne til å reflektere over kateketens profesjonsutøvelse i relasjon til tjenesteordning, læreplaner, kirkens ordninger og lokale forhold/lokal kontekst
 • ha kjennskap barns og unges oppvekstmiljø og forutsetninger i det aktuelle lokalmiljøet
 • vise evne til selvstendig arbeid med trosopplæringsaktiviteter i samarbeid med stab, foreldre og frivillige i planlegging og gjennomføring
 • kunne begrunne undervisnings- og læringsaktiviteter i relasjon til læreplan og kunne reflektere teologisk og pedagogisk i denne sammenheng
 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning for barn og unge i ulike aldersgrupperog med ulike forutsetninger
 • vise ferdigheter i ledelse av aktiviteter og kunne tilrettelegge for læringsbanermellom hjem, barnehage/skole og kirke
 • vise evne til å legge til rette for gode relasjoner i stab, blant frivillige medarbeidere,og videre i forhold til barn og unge og deres foreldre/foresatt
 • ha evne til kritisk vurdering/evaluering av opplegg og systemer, og tilrettelegging avtilbakemeldingsrutiner overfor unge i lederopplæring og frivillige medarbeidere
 • kunne reflektere over egen og andres praksis ved hjelp av relevant teori og forskning
 • kunne reflektere etisk over kateketens profesjonsrolle
 • ha vist evne til møte presis til møter, arrangementer og veiledning og til å overholde fraværsreglement (se veiledninger praksis)

Merknad til litteraturlisten

Det er ikke knyttet spesifikk litteratur til Delemne C: Praksis 30 dager, siden emnet er en del
av profesjonsfaget. Det gis undervisning i aktuell teori knyttet til dette delemnet i
delemnene A og B.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Brinkmann, S. (2006). John Dewey: En introduktion (s. 173-209). København: Hans Reitzel. Bibliotek (Kompendium)
 • Durkheim, É. (1956). Education and sociology (s. 61-90). New York: Free Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Greene, R. W. (2011). Utenfor: Elever med atferdsutfordringer. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Illeris, K. (2013). Transformativ læring og identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Bibliotek
 • Kant, I. (1993). Oplysning, historie, fremskridt: Historiefilosofiske skrifter (s. 71-80). Århus: Slagmark. Bibliotek (Kompendium)
 • Nyeng, F. (1999). Etiske teorier: En systematisk fremstilling av syv etiske teoriretninger. Bergen-Sandviken: Fagbokforl. Bibliotek
 • Stray, J. H. & Wittek, L. (Red.) (2014). Kap. 12, 18, 19, 21-24, 26-31, 33, 35, 38. I Pedagogikk: En grunnbok. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Westheimer, J. & Kahne, J. (2004). What kind of citizen?: The politics of educating for democracy. American educational research journal, 41(2), s. 237-269. Bibliotek (Kompendium).
 • Wood, B. (2009). Comparing the New Zealand curriculum and youth conceptions of the "ideal" citizen: Re-examining trust, participation and responsibility. Youth Studies Ireland, 4(2), s. 3-21. Bibliotek. Hentet fra youthworkireland.ie

DELEMNE B LITTERATUR

 • Birkedal, E. (2008). Erfaringsbasert didaktikk: Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom - et refleksjonsnotat (Vol. 2015).. Hentet fra www.iko.no
 • Botvar, P. K. (2015). Avsluttet reform eller fortsatt læring og utvikling?: Trosopplæring som arbeidsform i menighetene (nr. 2015:1, 92, XIX s.). Oslo: KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Bibliotek. Hentet 2015:1 fra www.kifo.no
 • Bredesen, R. (2014). Bare barn er barn: En analyse av perspektiver på barn og barndom i Den norske kirkes Trosopplæringsplan.. Hentet fra brage.bibsys.no
 • Christoffersen, S. A. (Red.) (2011). Profesjonsetikk: Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Dahle, S. & Torgauten, T. I. (Red.) (2015). Helt med!: I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne (s. 55-65, 104-135). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Dietrich, S. (Red.) (2015). Folkekirke nå (s. 12-33, 155-165, 205-213). Verbum Akademisk. Bibliotek
 • Eriksen, M. S. (2012). Konfirmantleirboka (s. 26-41, 50-58). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Fretheim, K. (ikke oppgitt). Fellesskap og frivillige: Om trosopplæringen i Den norske kirke [upublisert manus] (125 s.). (Se Canvas)
 • Gunleiksrud, K. (Red.) (2011). Bibelfortellinger (Et utvalg på 150 s.). Oslo: IKO-forl. Bibliotek
 • Hellemo, G. (2014). Liturgi for Den norske kirke. I G. Hellemo (Red.), Gudstjeneste på ny (s. 13-31). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Horsfjord, H., Sørensen, T., Heiene, G., Leganger-Krogstad, H. & Holmqvist, M. (2015). Kompetanse, utdanning og motivasjon: En kartlegging av undervisningstjenesten i Den norske kirke (nr. MF-rapport 1:2015, 126 s.). Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet.. Hentet MF-rapport 1:2015 fra www.mf.no
 • Håkonseth, A., Leganger-Krogstad, H., Granerud, F., Heitmann, H. & Ågedal, J. M. (Red.) (2015). Tidslinjen. Lærerveiledning (s. 4-49). Oslo: Verbum. Bibliotek
 • Leganger-Krogstad, H., Langkaas, R., Engen, N., Nygård, I. H. & Skeie, S. (2015). Konfirmantbibelen: Lærerveiledning (s. 29-95). Oslo: Verbum.
 • Munthe, E. (2013). Planlegging av undervisning. I R. J. Krumsvik & R. Säljö (Red.), Praktisk-pedagogisk utdanning: En antologi (s. 203-227). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Opsal, R. R. (2013). Påskevandring: Påskevandring som arbeidsmåte i RLE-faget og grenseobjekt i samarbeidet mellom skole og kirke (127 s.).. Hentet fra brage.bibsys.no
 • Raaum, K. G. (Red.) (2012). Tap, håp, dialog (s. 8-20). Oslo: IKO-forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Østrem, S. (2007). Barns subjektskaping og det betydningsfulle tredje leddet. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 58(3), s. 143-160. Bibliotek (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift