I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

PPU1010: Pedagogikk 1, religionsdidaktikk og praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Trine Anker (Trine.Anker@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Praktisk pedagogisk utdanning - Praktisk pedagogisk utdanning
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen2018-12-13 13. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018
Utleveringsdato:10. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-17 17. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2019

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i PPU og i Lektorprogrammet. Emnet består av tre delemner: Delemne A: Pedagogikk 1 Pedagogiske grunnlagsspørsmål, delemne B: Religionsdidaktikk og delemne C: Praksis 30 dager. Delemne A inngår som en del av profesjonsfaget på Lektorprogrammet og som ett av to pedagogikkemner på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Delemnet gir pedagogisk grunnkompetanse. Delemne B Religionsdidaktikk (Fagforståelse 7,5 stp. og KRLE/Religion og etikk i skolen 7,5 stp) gir kunnskap om grunnskolens KRLE-fag og religion og etikk for VG3 (videregående skole). Det gir religionsdidaktisk kunnskap og ferdigheter om undervisningsplanlegging og vurdering i skolefagene. Delemne C Praksis 30 dager er et praksisemne, og opplæringen foregår i skolen. I delemnet inngår veiledning av studenten. Det består av observasjon og undervisning i skolen samt deltakelse i andre aktiviteter ved skolen (personalmøter etc.).
For å melde seg opp i emnet, må studenten ha bestått eksamen i alle emner på lektorprogrammets 1. til 6. semester inkludert bacheloroppgave (BAO2700). Ved forsinkelse av emner i 6. semester vil det, etter søknad, kunne vurderes individuelt om studenten gis anledning til å melde seg opp til emnet.
Emnet undervises i høstsemesteret. Det veksles mellom forelesninger, seminargrupper og ekskursjoner

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent følgende studiekrav:
 • oppmøte i undervisning (maksimalt 25% fravær)
 • skrive tre refleksjonsoppgaver (1800-2000 ord hver)
 • ha bestått praksis (jf. Retningslinjer for praksisopplæring)
 • få godkjent praksisjournal gjennom en formativ vurderingssamtale med faglærer
 • delta i formell evaluering av emnet og læringsmiljø i Canvas, hvis emnet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet har 3 dagers hjemmeeksamen som vurderingsform. Besvarelsen skal være på 2500-3500 ord. Eksamen kan hentes fra alle delemner og vurderes til karakter A-F. For å få avsluttende vurdering, må studentene innen den fastsatte fristen ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: PEDAGOGIKK 1 (15 STP)
Emnet skal gi studentene en bred innføring i pedagogikk. Studentene skal gjøres kjent med pedagogiske grunnlagsspørsmål, pedagogiske begreper og pedagogikkens relevans og betydning for undervisningsplanlegging og gjennomføring av undervisning. I tillegg er pedagogikkfaget viktig for studentenes profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse.
Emnet har en tematisk oppbygning. Det betyr at de overordnende målsetningene for faget, som beskrevet over, reflekteres gjennom bestemte temaer. Disse temaene er pedagogisk historie, pedagogisk filosofi, læringsteori og pedagogisk psykologi, tilpasset opplæring, mangfold og inkludering, samt forholdet mellom skole og samfunn.
Kunnskap
Studenten har
 • kjennskap til ulike teoretiske perspektiver på danning, utdanning, utvikling, læring, demokrati og likeverd
 • forståelse for sosialiseringsprosesser
 • kunnskap om sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i arbeidet med tilpasset opplæring, likeverd og frafallsproblematikk
 • kunnskap om ulike former for vurdering og testing, nasjonalt og internasjonalt
 • forståelse for sammenhenger mellom utdanningshistorie, utdanningspolitikk og skolens og lærerens rolle i samfunnet
Ferdigheter
Studenten kan
 • analysere læreplaner i fag for ungdomstrinnet og videregående opplæring og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
 • lede og motivere elever i det faglige arbeidet og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • bruke varierte og relevante metoder i undervisningen og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevens ulike læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning
 • gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi faglige begrunnelser for karakterer
Generell kompetanse
Studenten
 • har kunnskap om lov- og planverk, skolen som organisasjon og rammebetingelser og styringsstruktur
 • viser en autonom og yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan fremme dialog, toleranse og respekt
 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger i utdanningsforskning
 • har teoretisk og empirisk kunnskap som gjør studenten i stand til å bidra til utvikling og endring av egen praksis og skolen
 • kan bidra til analyse og diskusjon av utdanningspolitiske spørsmål og formål, ideologier og praksiser i utvikling av demokratiske samfunn, lokalt og globalt
DELEMNE B: RELIGIONSDIDAKTIKK (15 STUDIEPOENG)
Delemnet skal bidra til å gi studentene innsikt i skolefagenes historie. Det belyser politiske og faglige diskusjoner om hva fagene i skolen skal være. Det gis innføring i fagdidaktisk teori, og i drøftingen av hvordan religion og livssyn fremstilles (representasjonsproblematikk).
Delemnet gir didaktisk kompetanse i skolefagene KRLE og religion og etikk. Emnet bidrar til å gi studentene innsikt i aktuelle læreplaner og styringsdokumenter, samt å utvikle deres evne til kritisk å reflektere over og vurdere egen og andres undervisningsplanlegging.
Kunnskap
Studenten har
 • kunnskap om skolefagenes historie, med vekt på KRLE og religion og etikk
 • kjennskap til fagdidaktisk teori
 • kjennskap til et variert repertoar av læringsstrategier, arbeidsmetoder og læremidler i fagene
 • kunnskap om ulike faglige utfordringer for elevgrupper i forskjellige skoleslag
 • god fagkunnskap og evne til faglig videreutvikling
Ferdigheter
Studenten kan
 • analysere læreplaner i KRLE-faget for ungdomstrinnet og religion og etikk-faget for videregående opplæring, og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
 • planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning med og uten teknologiske hjelpemidler
 • analysere og anvende forskning om formidling og undervisning i fagene
 • lede og motivere elever i det faglige arbeidet og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • bruke varierte og relevante metoder i undervisningen og tilpasse opplæringen i faget til enkeltelever
 • gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering
 • bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi gode faglige begrunnelser for karakterer
 • drøfte spørsmål om representasjoner av religion og livssyn i undervisningen
Generell kompetanse
Studenten kan
 • se faget i lys av utdanningens generelle mål og reflektere over hvordan faget kan bidra til utvikling av sentrale verdier som toleranse, likestilling og demokrati
 • orientere seg i og forholde seg kritisk til faglitteratur
 • reflektere over og utvikle egen faglige praksis
 • videreutvikle sin kompetanse gjennom arbeid med fag- og forskningslitteratur
 • kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
 • drøfte etiske utfordringer i faget
 
DELEMNE C: PRAKSIS 30 DAGER
Delmnet består av 30 dager praksis i skolen. Det gir kunnskap om skole, elever og aktuelle planer for undervisning. Studenten får en innføring i hva det vil si å være lærer og får ferdigheter i undervisningsplanlegging og evaluering. Refleksjoner over egen og andres praksis inngår i delemnet.
Kunnskap
Studenten har
 • erfaringsbasert kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
 • erfaringsbasert kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole hjem-samarbeid
 • kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter og om lærerarbeidet i skolen
 • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • alene og sammen med andre planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere opplæring
 • variere og begrunne et bredt utvalg undervisningsmetoder, selvstendig og gjennom elevmedvirkning
 • utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse gjennom formativ og summativ vurdering
 • være en tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever, samt kunne justere arbeidsmåtene underveis
 • samhandle med elever, foresatte, kolleger, skoleledelse og andre aktører i skolen
Generell kompetanse
Studenten kan
 • reflektere over fag, opplæring og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver
 • kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever og kolleger
 • delta i profesjonelt samarbeid og utviklingsarbeid
 • initiere og gjennomføre utviklingsarbeid i samarbeid med utdanningsinstitusjonen og praksisskolen
 • identifisere, håndtere og forebygge brudd på normer
 • ha vist evne til møte presis til møter, arrangementer og veiledning og til å overholde fraværsreglement (se veiledninger praksis)
 • etterspørre konkret veiledning og være mottakelig for veiledning

Merknad til litteraturlisten

LITTERATUR
Det er ikke knyttet spesifikk litteratur til Delemne C Praksis 30 dager. Emnet er en del av profesjonsfaget og det gis undervisning i aktuell teori i delemnene A og B.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Halvorsen, T. (2017). Pedagogikkens pionerer (s. 58-109, 192-210, 246-271). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Kvam, V. (2016). Jakten på den gode skole: Utdanningshistorie for lærere. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Mothes, M. (2013). Samarbeid mellom lærere og formidlere ved klassebesøk til eksterne arenaer: En studie av hvordan samarbeid og kommunikasjon mellom lærere og formidlere kan ha innvirkning på utfallet av et klassebesøk til en ekstern arena i naturfag (X, 119 s.). Trondheim: NTNU.. Hentet fra www.ntnu.no
 • Straume, I. (2013). Kap. 1,3,6,10,16,17,18,21,23,24,26,27. I Danningens filosofihistorie. Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Stray, J. H. (2011). Demokrati på timeplanen (s. 11-70). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Stray, J. H. & Wittek, L. (Red.) (2014). Del 1,2 og 5. I Pedagogikk: En grunnbok. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek
 • Woolfolk, A. E. (2004). Pedagogisk psykologi. Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Læringsplakaten: Prinsipper for opplæring. Hentet 2016-05-26 fra www.udir.no
 • Lærerprofesjonens etiske plattform. Hentet 2015-06-03 fra www.utdanningsforbundet.no
 • Opplæringsloven: Den nye formålsparagrafen § 1-2, fritaksparagrafen § 2-3a, og RLE-paragrafen §2-4. Hentet 2011-06-28 fra lovdata.no
 • Andreassen, B.-O. (2014). Introduction: Theoretical perspectives on textbooks/textbooks in religious studies research. I B.-O. Andreassen & J. R. Lewis (Red.), Textbook gods: Genre, text and teaching religious studies (s. 1-15). Sheffield: Equinox. Bibliotek (Kompendium)
 • Andreassen, B.-O. (2016). Religionsdidaktikk: En innføring (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Anker, T. & Lippe, M. S. v. d. (2015). Når terror ties i hjel: En diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. (Kompendium)
 • Bringeland, H. (2009). Filosofi i grunnskulen?: Nokre kritiske perspektiv. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, 60(1), s. 5-20. Bibliotek (Kompendium).
 • Brøyum, S. (2005). Filosofi som fag. Krlnett.no,.
 • Døving, C. A. & Kraft, S.-E. (2013). Religion i pressen (s. 166-192). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eidhamar, L. G., Leer-Salvesen, P. & Hølen, V. (2007). Den andre: Etikk og filosofi i skolen (2. utg. utg., s. 40-64). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hassing, A. (2009). Begrebshistorie: Om at didaktisere en teoretisk tilgang til historiefaget. I P. Wiben (Red.), Historiedidaktik (1. [i.e. 2.] utg., s. 40-49). København: Columbus. Bibliotek (Kompendium)
 • Iversen, L. L. (2018). From safe spaces to communities of disagreement. British Journal of Religious Education, s. 1-12. Bibliotek. Hentet fra doi.org
 • Koselleck, R. (1997). The temporalisation of concepts. Finnish Yearbook of Political Thought, 1, s. 16-24. Bibliotek. Hentet fra jyx.jyu.fi
 • Leer-Salvesen, K. (2013). Filmundervisning og fiendebilder. Religion og livssyn, 25(1), s. 7-11. Bibliotek (Kompendium).
 • Lenz, C. & Nilssen, T. R. (2011). Innledning: Historiekultur, historiebevissthet og historisk kompetanse. I C. Lenz & T. R. Nilssen (Red.), Fortiden i nåtiden: Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie (s. 11-25). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Lied, L. I. & Lied, S. (2010). Vurdering i RLE. I S. Dobson & K. R. Engh (Red.), Vurdering for læring i fag (s. 125-135). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Midttun, A. (2014). Biter og deler av islam. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(5), s. 329-340. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Muesse, M. (1999). Religious studies and "Heaven's gate": Making the strange familiar and the familiar strange. I R. T. McCutcheon (Red.), The Insider/outsider problem in the study of religion: A reader (s. 390-394). London: Cassell. Bibliotek (Kompendium)
 • Røthing, Å. (2007). Homonegativisme og homofobi i klasserommet: Marginaliserte maskuliniteter, disiplinerende jenter og rådville lærere. Tidsskrift for ungdomsforskning, (1), s. 27-51. Bibliotek. Hentet 2015-06-01 fra www.hioa.no
 • Skeie, G. (2015). What does conceptualisation of religion have to do with religion. I L. G. Beaman & L. Van Arragon (Red.), Issues in religion and education: Whose religion? (nr. Vol 25, s. 126-156). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium)
 • Stausberg, M. (2006). Sammenligning. I S.-E. Kraft & R. J. Natvig (Red.), Metode i religionsvitenskap (s. 29-50). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Undheim, S. (2015). Bilder og bildeforbud i skolens religionsfag: En analyse av lærebøker for KRLE og RLE. I M. Engebretsen (Red.), Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv (s. 247-266). Kristiansand: Portal. Bibliotek
 • Undheim, S. & Lippe, M. S. v. d. (Red.) (2017). Religion i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). (Kildelitteratur) Hentet 2018-12-04 fra www.udir.no
 • Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplan i religion og etikk. Hentet 2013-05-07 fra www.udir.no
 • Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Hentet 2017-05-08 fra www.udir.no
 • Vestøl, J. M. Etikkundervisning. Hentet 2014-08-18 fra folk.uio.no
 • Vestøl, J. M. (2012). The role of movies in Norwegian textbooks: A study of film as artefact in religious education. Nordidactica, 12(2), s. 84-105. Bibliotek. Hentet 2015-06-01 fra kau.diva-portal.org

> PDF-versjon for utskrift