I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

K1020: Bibelfag og kristendommens historie

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Generell informasjon

Enkeltemnet K1020 eller mappevurderingsemnet K-RLE1120, der fagstoffet i K1020 inngår, er et kjerneemne i Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi, Master i teologi og Profesjonsstudiet i teologi. Emnet kan inngå i Årsstudium i Kristendom/KRLE og Bachelor i religion, kultur og samfunn. Studenter på disse programmene velger om de legger opp K1020/K-RLE1120 eller RL1030/K-RLE1125 (variant med Religion i samtidskulturen).
K1020 består av to delemner: A. Bibelfag (2 studiepoeng Det gamle testamentet og 3 studiepoeng Det nye testamentet) og B. Kristendommens historie (5 studiepoeng). Emnet bygger på innføringsemnet K1010 Bibelfag, og man bør ha tatt dette før man tar K1020.
 
Delemne A Bibelfag består av to deler: Det gamle testamentet (2 stp) og Det nye testamentet (3 stp). I Det gamle testamentet skal studentene arbeide med Salmenes bok og sentrale salmer, og med profetlitteratur og tekster fra profeten Amos.
I Det nye testamentet skal studentene arbeide med Lukasevangeliet og utvalgte lignelser i dette evangeliet, og med Johannesevangeliet og tekster og tematikk i dette evangeliet.
Emnet skal også gi kjennskap til bibelteksters virkningshistorie og evne til å reflektere over anvendelse av bibeltekster i kirkelig sammenheng.
 
I delemne B Kristendommens historie skal studentene arbeide med den kristne kirkes opprinnelse og første århundrer, kristendommens videre historie i Europa frem til 1700-tallet, og norsk kirkehistorie fram til ca. 1945. Studiet fremstiller og drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie, både når det gjelder teologi, kirkens institusjoner og ulike former for trosuttrykk (diakoni, misjon, fromhetsliv, liturgi, salmer, kunst/arkitektur). Kristendommens historie sees ikke isolert fra, men i sammenheng med det samfunnet kirken til enhver tid er en del av.

Overlappende emner

Deler av K1020 Bibelfag og kristendommens historie overlapper med RL1030 Religion og kristendommens historie. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL1030 fra før, vil få 5 poeng uttelling for K1020 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

Denne listen over studiekrav gjelder studenter som tar K1020 som enkeltemne. Merk at listen over studiekrav er forskjellig for studenter på Profesjonsstudiet i teologi og studenter som er på andre studieprogram enn Profesjonsstudiet i teologi. Studenter som tar mappevurderingsemnet K-RLE1120 (20 studiepoeng), der fagstoffet fra K1020 inngår, må se emnebeskrivelsen for K-RLE1120 for hvilke studiekrav som da gjelder.
 
For studenter på alle studieprogram utenom Profesjonsstudium i teologi:
 • bestå en kortprøve (1,5 time) om hovedpunktene i den vestlige kirkes historie. Prøven vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått kan studenten gå opp til ny prøve én gang
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret
 
For studenter på Profesjonsstudium i teologi:
 • bestå en kortprøve (1,5 time) om hovedpunktene i den vestlige kirkes historie. Prøven vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått kan studenten gå opp til ny prøve én gang
 • delta på profesjonsrettet undervisningsopplegg.
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret
 
Se semesterarket for nærmere informasjon om studiekravene.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. mai.

Avsluttende vurdering

Emnet K1020 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten vil bli bedt om å besvare to eller flere oppgaver. Disse kan være hentet fra samme delemne.
For å kunne gå opp til eksamen i emnet må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
Hjelpemidler: Liste i.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: BIBELFAG (5 stp)    
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om Salmenes bok og ulike typer salmer
 • kjennskap til profeti og profetlitteratur i Den gamle Orienten, i Det gamle testamentet og i Qumran
 • god kunnskap om Amosboken og sentral tematikk i denne boken
 • kjennskap til GT-teksters virkningshistorie i senere bibellitteratur og i vestlig teologi og fromhetsliv
 • god kunnskap om Lukasevangeliet og sentral tematikk i dette evangeliet
 • kjennskap til spørsmål knyttet til tolkning av lignelser
 • god kunnskap om Johannesevangeliet og sentral tematikk i dette evangeliet
 • kjennskap til NT-teksters virkningshistorie i vestlig teologi og fromhetsliv
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 
 • gjennomføre en historisk orientert analyse av følgende tekster fra Det gamle testamentet: Sal 8; 22; 46; 110; Am 1,1-2,16; 5,1-27; 9,7-15
 • reflektere over bruk av GT-tekster i kristen forkynnelse og trosopplæring
 • gjennomføre en historisk orientert analyse av følgende tekster fra Det nye testamentet: Luk 10,25-42; 12,13-21; 15,1-32; 18,9-14; Joh 1,1-18; 2,1-12; 4,3-26; 13,1-17 og 19,17-37
 • reflektere over bruk av NT-tekster i kristen forkynnelse og trosopplæring
 
 
DELEMNE B: KRISTENDOMMENS HISTORIE (5 STP)  
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning gjennom tidene
 • kjennskap til viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa i antikken, middelalderen og tidlig nytid
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens teologi, sakramenter, klosterliv og fromhetsliv i disse periodene -
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens arkitektur og kunst i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i organisering, teologi og fromhetsliv i de ulike periodene av kirkens og kristendommens historie i Norge fram til 1945
 • kjennskap til kristningen av Norge og forholdet mellom kirke og øvrighet/stat fra middelalder til 1945
 • kjennskap til reformasjonen, ortodoksien og pietismen i Danmark-Norge
 • kjennskap til hvilke konsekvenser moderniseringen av Norge på 1800-tallet fikk for kirken
 • kjennskap til kirken i Norge i møte med ulike ideologier
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (1997). Arbeidsskjema: Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster. Oslo: Menighetsfakultetet. (Se Canvas)
 • (2011). Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente (se emnebeskrivelsen). [Oslo]: Bibelselskapet. Bibliotek
 • Anderson, G. (2013). 5. Interpreting the parables. I J. B. Green, J. K. Brown & N. Perrin (Red.), Dictionary of Jesus and the Gospels (2 utg., s. 660-662). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Brooke, G. J. (2006). Prophecy and prophets in the Dead Sea Scrolls: Looking backwards and forwards. I M. H. Floyd & R. D. Haak (Red.), Prophets, prophecy, and prophetic texts in Second Temple Judaism (nr. 427, s. 151-165). New York: T&T Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • Donahue, J. R. (1990). The gospel in parable: Metaphor, narrative, and theology in the Synoptic Gospels (s. 126-138, 146-162, 174-180, 187-193). [Phialdelphia, Penn.]: Fortress Press. Bibliotek
 • Hauge, E. H. & Saxegaard, K. M. (2012). Fortell dine barn: Bibelkunnskap for trosopplærere (s. 153-166). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 107-118, 138-151, 222-245). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek
 • Kartveit, M. (Red.) (2003). Det Gamle testamentet: Analyse av tekstar i utval (3. utg., s. 231-235, 309-341, 359-377). Oslo: Samlaget. Bibliotek
 • Keener, C. S. (2013). 3. Johannine theology. I J. B. Green, J. K. Brown & N. Perrin (Red.), Dictionary of Jesus and the Gospels (2 utg., s. 428-434). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Kysar, R. (1986). John (s. 27-34, 44-47, 61-68, 206-212, 286-293). Minneapolis, Minn.: Augsburg. Bibliotek (Kompendium)
 • Lindström, F. (2000). De bibelske salmer som bibelsk teologi. I S. Pedersen (Red.), Bibelsk teologi (s. 75-96). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Nogalski, J. (2011). The book of the Twelve: Hosea--Jonah (s. 259-271, 273-290, 313-326, 353-361). Macon, GA: Smyth & Helwys Pub. Bibliotek (Kompendium)
 • de Claissé-Walford, N. L. (2012). Psalms. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 221-231). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2013). Salme nr. 2, 38, 50, 158, 190, 232, 248, 278, 336, 488, 490, 691, 799. I Norsk salmebok 2013: For kirke og hjem. [Stavanger]: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Danbolt, G. & Kjerschow, M. (1996). Billedspor: Kunst- og kulturhistorie (Vol. 1, s. 137-144). Vollen: Tell. Bibliotek (Kompendium)
 • Oftestad, B. T., Schumacher, J. & Rasmussen, T. (2005). Norsk kirkehistorie (3. utg., s. 15-269). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. utg., s. 60-306, 371-374). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift