I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

K-RLE1120: K/RLE grunnstudier - vår

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten 

Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:20
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2018
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018

Generell informasjon

Emnet er obligatorisk innenfor de kirkelige utdanningsløpene. Det er et kjerneemne i Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi, Master i teologi og Profesjonsstudiet i teologi. Det kan inngå i Årsstudium i kristendom/KRLE og i Bachelor i religion, kultur og samfunn.
 
K-RLE1120 utgjør 20 studiepoeng. Det består av fagstoffet i enkeltemnene K1020 Bibelfag og kristendommens historie og K1030 Kristen livstolkning i dag, og har mappevurdering og avsluttende eksamen som vurderingsform (se nedenfor). Det er mulig å velge å studere K1020 og K1030 som enkeltemner. Da gjelder andre studiekrav, og da er vurderingsmåten annerledes.
 
Oppbygningen av K-RLE1120:
 
K1020 Bibelfag og kristendommens historie
a. Bibelfag (5 stp)
b. Kristendommens historie (5 stp)
 
K1030 Kristen livstolkning i dag
a. Kristen troslære (4,5 stp)
b. Etikk (3,5 stp)
c. Konfesjonskunnskap (2 stp)
 

Studiepoengreduksjon

Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studieveileder.

Studiekrav

For å kunne levere inn mappe og gå opp til eksamen må studenten oppfylle følgende studiekrav:
  • kun for studenter som ikke hadde mappevurdering i høstsemesteret, samt nye studenter: ha godkjent fremmøte i skrivekurs (en må være til stede i begge dobbelttimene, fritak kan gis etter søknad til emneansvarlig)
  • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i seminarrekkene i bibelfag og kristen livstolkning i dag
  • få godkjent en ekskursjonsrapport (ca. 750-1000 ord) knyttet til en ekskursjon i kirkehistorie/konfesjonskunnskap, levert innen en fastsatt frist
  • få godkjent utkast til faglig oppgave i kristen livstolkning (2000-2500 ord), levert innen en fastsatt frist.
  • bestå en kortprøve (1,5 timer) om hovedpunktene i den vestlige kirkes historie. Prøven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve én gang
  • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret
  • bare for studenter på Profesjonsstudium i teologi: delta på profesjonsrettet undervisningsopplegg
Studiekravsinnleveringene, utenom kortprøven, skal leveres gjennom læringsplattformen Fronter.
 
Nærmere orientering om studiekravene for K-RLE1120 gis i semesterheftet og i forbindelse med undervisningen. Dersom studiekravene underveis i semesteret ikke oppfylles eller studenten av andre grunner ønsker å endre eksamensform, er det studentens ansvar å melde overgang til enkeltemnene K1020 og K1030. Studenten må selv kontakte studieveileder for å få dette ordnet. Merk at det er studiekrav også på disse emnene. For studenter som allerede har oppfylt noen studiekrav som mappestudenter, kan det gis fritak fra studiekrav på enkeltemner (se semesterheftet for detaljer).
Studenter som ikke oppfyller studiekravene og ikke benytter seg av muligheten til å melde overgang til enkeltemnene, kan ikke gå opp til eksamen. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. mai.
 

Avsluttende vurdering

Emnet K-RLE1120 har som eksamensform to deleksamener: innlevering av faglig oppgave (2000-2500 ord) og skriftlig eksamen (4 timer). For at oppgaven skal kunne leveres inn og den skriftlige eksamen gjennomføres, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Ved innlevering av den faglige oppgaven vil man bli bedt om å godta en erklæring om at arbeidet er gjennomført selvstendig og alle kilder ført opp.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den faglige oppgaven og den skriftlige prøven. Oppgaven vektes 2/5 og skriftlig eksamen 3/5.
 
Tillatte hjelpemidler: Hjelpemidlene beskrevet i hjelpemiddellisten, liste i.
 
Dersom studenten får karakteren F på oppgaven og/eller den skriftlige eksamenen, har han/hun anledning til et nytt forsøk på denne/disse ved starten av neste semester: å levere inn bearbeidet oppgave innen en nærmere angitt frist og/eller å gå opp til ny skriftlig eksamen på det tidspunktet som blir fastsatt. Det gis kun én mulighet til kontinuasjon per deleksamen per semester.
 
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Se Kunnskapsmål og Ferdighetsmål i emnebeskrivelsene for K1020 Bibelfag og K1030 Kristen livstolkning i dag. K-RLE1120 består av fagstoffet i disse to emnene. I tillegg:
 
GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan
  • skrive en faglig oppgave ved hjelp av emnelitteraturen og andre relevante kilder
  • bruke kildene på en selvstendig måte i oppgaveskrivingen
  • henvise til kildene på en standardisert måte underveis i teksten og føre opp alle kilder i en kildeliste til slutt
 
Nettsider som kildekompasset.no og sokogskriv.no gir nyttige tips om det å skrive akademiske oppgaver, inkludert veiledning i kildebruk og hvordan en skal henvise til kilder og føre en kildeliste.
 
 
 

Merknad til litteraturlisten

Litteraturliste
Se litteraturlistene i emnene K1020 og K1030.

> PDF-versjon for utskrift