I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

AVH8010: Masteroppgave i klinisk sjelesorg:

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Litteratur 

Emneansvarlig:Harald Brummenæs Torgersen (Harald.Torgersen@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Klinisk sjelesorg
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Generell informasjon

Mastergradsoppaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et avgrenset område. Arbeidet skal styrke studentens faglige grunnlag for egen yrkesutøvelse.
 
Det selvstendige arbeidet kan anta følgende former:
 • Et større skriftlig arbeid (normalt 50-70 sider)
 • En samling artikler (normalt 2 - 3 stk). I tillegg skrives en sammenfattende introduksjon som gjør rede for helhet og struktur i arbeidet
 • Et praktisk forskningsprosjekt som utarbeides og gjennomføres med krav til skriftlig refleksjon i form av en forskningsrapport (normalt 10-15 sider). Det skriftlige arbeidet må inneholde en presentasjon av prosjektet, vurdering av nytteverdi samt refleksjon over teologiske problemstillinger knyttet til prosjektet.
 
Forskningsprosjektet kan være frittstående eller del av et større prosjekt hvor flere er engasjert. Ved felles prosjekt er det avgjørende at den enkeltes arbeidsinnsats kan identifiseres. Denne skal ikke være mindre enn ved annet selvstendig arbeid.
 
Alle studenter som skriver masteroppgave, skal ha kontrakt med en veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold.) Veilederen skal der bl.a. godkjenne emnet for oppgaven. Studenten tar selv initiativ for å finne en veileder. Veilederen skal normalt ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse
 
 

Studiepoengreduksjon

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner

Studiekrav

For å levere en masteroppgave til endelig vurdering må den enkelte student
 • ha en gyldig kontrakt med veileder, der veileder bl.a. godkjenner emnet for masteroppgaven
 • levere utkast som redegjør for emne, problemstilling og materiale for masteroppgaven innen en gitt frist
 • delta på et avhandlingsseminar
 • levere melding om tidspunktet for når masteroppgaven planlegges levert
 • levere masteroppgave (før levering må de øvrige studiekravene være oppfylt)
 
Utfyllende bestemmelser
 • Emnet for masteroppgaven velges av studenten i samråd med veileder. Veileders godkjenning av emne innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en oppgave på 5000-nivå. Godkjenningen skjer i veiledningskontrakten som leveres i studieadministrasjonen.
 • Når masteroppgaven leveres, skal den leveres både elektronisk og i 3 eksemplarer i studieresepsjonen på MF (se Fronter for prosedyre).Deltidsstudenter som har studieadresse utenfor Oslo kan få innvilget mulighet til å levere papireksemplarene av oppgaven per post. Eksamenskontoret må godkjenne innlevering per post. Send e-post om forespørsel til eksamen@mf.no
 • Egenerklæring om selvstendig arbeid skal leveres elektronisk i Fronter.
 • Eventuell beskjed om utlånsklausul (dvs. at oppgaven bare kan lånes ut og brukes med forfatterens samtykke) må gis på eget skjema sammen med tittel på oppgaven (hovedmål og engelsk, evt. sidemål) ved innleveringen.
 • Innen 3-6 uker etter innlevering skal det gis beskjed til studenten om oppgaven er godkjent.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet AVH8020 har innlevert masteroppgave med kun elektronisk innlevering som vurderingsform. Det selvstendige arbeidet vurderes til bestått/ikke bestått.
 
Informasjon om innleveringsfrister, innleveringsprosedyren og formelle krav for utforming av masteroppgaven, er tilgjengelig masteroppgaverommet i Fronter, eller på eksamenssidene, underside «masteroppgaven»
 
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

Enten:
 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt forl. Bibliotek

Eller:

 • Everett, E. L. & Furseth, I. (2012). Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

Eller:

 • Tiller, T. (Red.) (2004). Aksjonsforskning i skole og utdanning. Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift