In this course catalogue you can find detailed information about each course. Note that not all courses have information in English. For those courses, the Norwegian course information is shown instead.

NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

Back to front page

TEOL5420: Ethics and Philosophy of Religion

Vis på norsk | Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Asle Eikrem (Asle.Eikrem@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn and spring (irregular)
Language:Bokmål
Study programme:Master's degree (2 years) - Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and History
Prerequisite knowledge equivalent to:EX1010 EX1020 K-RLE1110 K-RLE1120 K2010 K2020

General information

Kan en fullkomment god og allmektig Gud eksistere når det er så mye ondskap i verden? Kan alle livssyn være like sanne? Hvordan bør Bibelen brukes i etisk argumentasjon? Hva kjennetegner et godt samfunn, et godt samliv, god pengebruk eller en god død? Hvordan vi svarer på slike spørsmål avgjør hva vi velger å gjøre med livene våre, og hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. TEOL5420 er en god anledning til å fordype seg i dem, og gjøre oss bedre skodd til å forstå og vurdere vår egen og andres måte å leve på.
 
Emnet er todelt. Studiet i religionsfilosofi fokuserer på spørsmål knyttet til gudstro, ateisme, og religionskritikk. I etikken drøfter vi hvordan teologisk etikk kan forholde seg til ulike kilder for etisk argumentasjon, samt diskuterer hvordan disse bør brukes i møte med dagsaktuelle etiske tema knyttet til samliv, miljø, økonomi og politikk. Begge fag vil forholde seg til kirkelig tradisjon samt relevante innsikter fra andre religioner og livssyn som finnes i vår kulturkontekst.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad, og Master i teologi, studieretning systematisk teologi.

Overlapping courses

Deler av TEOL5420 Etikk og religionsfilosofi overlapper med K5410 Systematisk teologi og FIL5010 De store spørsmålene. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har K5410 fra før, vil få 6 poeng uttelling for TEOL5420 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har FIL5010 fra før, vil få 8 poeng uttelling for TEOL5420 på karakterutskriften eller vitnemålet.
Studenter som planlegger å ta flere enn to av disse overlappende emnene, bes kontakte studieveileder for en individuell beregning av studiepoeng.
 

Course requirements

For å få avsluttende vurdering i emnet må studenten:
 • levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal beskrive tema, problemstilling, material, fremgangsmåte og disposisjon, og vise at studenten at studenten har arbeidet med relevant litteratur. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, hvis dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Final assessment

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) og muntlig prøve som eksamensform. Individuell skriftlig oppgave er over selvvalgt tema, mens muntlig prøve tar utgangspunkt i hele pensum. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (50 %) og muntlig (50 %).
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

Delemne A: Etikk (6 stp)
KUNNSKAP 
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike måter Bibelen kan brukes på innen teologisk etikk.
 • kunnskap om ulike forståelser av Guds åpenbaring
 • kunnskap om kildetekster både fra den teologiske etikks historie og fra nyere tid.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte ulike forståelser av Guds åpenbaring.
 • drøfte ulike måter å bruke Bibelen på innenfor teologisk etikk.
 • drøfte hvordan man kan begrunne standpunkter i teologisk etikk.
 • reflektere selvstendig over utvalgte, områdeetiske emner: samliv og familie, liv og død, økonomi, arbeid, økologi og politikk.
 • reflektere kritisk over hovedtankene i ulike kildetekster.
   
Delemne B: Religionsfilosofi (4 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sentrale religionsfilosofiske tema.
 • kunnskap om særtrekk ved post-moderne, asiatisk og feministisk religionsfilosofi.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte gudsbilder, ulike forståelser av forholdet mellom tro og fornuft, religionskritikk, teodicéproblemet, sannhetsspørsmålet, samt ulike forståelser av forholdet mellom teologi og naturvitenskap på en kritisk og selvstendig måte.
 • bruke religionsfilosofiske begreper og verktøy til å analysere en religionsfilosofisk problemstilling.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • Asheim, I. (1994). Mer enn normer: Grunnlagsetikk (p. 51-58, 64-68, 79-83, 155-173). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Bispemøtet . Samlivsutvalget, . (2013). Sammen: Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv: Utredning fra et utvalg oppnevnt av Bispemøtet i Den norske kirke (p. 40-44). Oslo: Bispemøtet, Den Norske kirke. Library. Hentet fra kirken.no
 • Gill, R. (Ed.) (2012). The Cambridge companion to Christian ethics (2. ed., p. 3-15, 28-86, 103-130, 162-191, 205-303). Cambridge: Cambridge University Press. Library
 • Grenz, S. J. (1997). The moral quest: Foundations of Christian ethics (p. 44-58). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Library (Compendium)
 • Hays, R. B. (1997). The moral vision of the New Testament: Community, cross, new creation (p. 187-214, 291-310). Edinburgh: T & T Clark. Library (Compendium)
 • Henriksen, J.-O. (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk tidsskrift, 2(4), p. 379-395. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Wells, S. (Ed.) (2010). Christian ethics: An introductory reader (p. 97-322). Malden, Mass.: Wiley-Blackwell. Library
 • Østnor, L. (2007). Etisk tenkning: Hvordan drøfte og grunngi i teologisk etikk (p. 167-190). Trondheim: Tapir. Library (Compendium)

PART B LITERATURE

 • Copan, P. & Meister, C. (Ed.) (2008). Philosophy of religion: Classic and contemporary issues (p. 51-80, 156-169, 229-273). Malden, Mass.: Blackwell. Library
 • Murray, M. J. & Rea, M. C. (2008). An introduction to the philosophy of religion. Cambridge: Cambridge University Press. Library

> PDF version for printing