In this course catalogue you can find detailed information about each course. Note that not all courses have information in English. For those courses, the Norwegian course information is shown instead.

NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

Back to front page

TEOL5410: Revelation, Trinity and Incarnation

Vis på norsk | Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Kristin Graff-Kallevåg (Kristin.Graff@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn (irregular) and spring
Language:Bokmål
Study programme:Master's degree (2 years) - Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and History
Examination support material permitted:List E

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeExamination date / Written assignment deadlineWithdrawal deadline 1
Essay2019-05-16 16. May 20192019-05-01 1. May 2019
Submission deadline:12:00
Release date for results: 6. Jun 2019
Oral exam day 12019-06-04 4. Jun 20192019-05-01 1. May 2019
Duration:30 minutes
Oral exam day 22019-06-05 5. Jun 20192019-05-01 1. May 2019
Duration:30 minutes
Essay – New and postponed - N.B. Own rules for access.2019-08-19 19. Aug 20192019-08-04 4. Aug 2019
Submission deadline:12:00
Release date for results: 9. Sep 2019

General information

Emnet tar for seg sentrale temaer innenfor kristen teologi og drøfter disse i et hermeneutisk og systematisk perspektiv. Det innebærer at ulike syn knyttet til disse temaer vil presenteres og drøftes med henblikk på holdbarhet og relevans. Dette gir faget et særlig ansvar for å integrere innsikt fra de øvrige teologiske fag og fra andre vitenskaper. Studiet skal gi innsikt i sentrale emner i kristen tro og lære, så vel som god evne til å drøfte dem ut fra Skriften, i rammen av kirkens bekjennelser, i økumenisk perspektiv, samt som ressurs for livstolkning og livsmestring. Emnet vil fokusere på spørsmål knyttet til hvordan Gud gir seg til kjenne, hvem Gud er og hvem Jesus er. Et viktig mål er at studentene skal bli i stand til å relatere faget til kirkens forkynnelse, liturgi, undervisning og diakoni. Dette forutsetter at en arbeider inngående med forutsetninger, metoder og argumentasjonsmåter i systematisk teologi, så vel som med forståelsen av teologien og teologiens kilder, åpenbaringen, Skriften og kirkens bekjennelse. 
 
Studiet av faget systematisk teologi på profesjonsstudiet i teologi, høyere grad, består TEOL5410 og TEOL5420, som til sammen består av delemnene dogmatikk, etikk og religionsfilosofi.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet profesjonsstudiet i teologi - høyere grad. Emnet kan inngå som valgemne i master i teologi.
Forkunnskapskrav tilsvarende: K-RLE1110, K-RLE1120, EX1010, EX1020, TEOL2410

Overlapping courses

Deler av TEOL5410 Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon overlapper med K5410 Systematisk teologi, FIL5010 De store spørsmålene og det utgåtte emnet K5415 Dogmatikk og etikk for kirkelig undervisning. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har K5410 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har FIL5010 fra før, vil få 6 poeng uttelling for TEOL5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har K5415 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.
Studenter som planlegger å ta flere enn to av disse overlappende emnene, bes kontakte studieveileder for en individuell beregning av studiepoeng.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering i emnet må studenten: 
 • Levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon, og vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • Delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, hvis dette skal evalueres i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Final assessment

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) og muntlig prøve som eksamensform. Individuell skriftlig oppgave er over selvvalgt tema, mens muntlig prøve tar utgangspunkt i hele pensum. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (50 %) og muntlig (50 %). 
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sentrale problemstillinger i dogmatikken særlig knyttet til åpenbaringsforståelse, trinitarisk gudsforståelse og læren om Kristi person og verk
 • god kunnskap om systematisk-teologisk metode og fagforståelse
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte sentrale problemstillinger i kristen dogmatikk
 • drøfte problemstillinger knyttet til forståelsen av systematisk teologi og systematisk-teologisk metode
 • utnytte faglig kunnskap i muntlige diskusjoner på en reflektert og kritisk måte
 • drøfte selvstendig en problemstilling i en faglig oppgave, basert på relevante kilder som det refereres til faglige kilder på en god og redelig måte.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Anselmus Cantuariensis, e. a. C. (1994). Teologiske tekster: Udvalg af klassiske dogmatiske tekster (p. 107-135). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Library (Compendium)
 • Aschim, P. K. & Rasmussen, T. (Ed.) (2016). Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (p. 17-87). Stavanger: Eide forl. Library (Compendium)
 • Barth, K. (2011). The word of God and theology (p. 171-198). London: T & T Clark. Library (Compendium)
 • Bultmann, R. K. (1968). Mytologi og bibelforståelse (p. 56-68). Oslo: Gyldendal. (Compendium)
 • Coakley, S. (2010). Afterword: "relational ontology", trinity and science. I J. Polkinghorn (Ed.), The trinity and an entangled world (p. 184-198). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Library (Compendium)
 • Grau, M. (2014). Refiguring theological hermeneutics: Hermes, trickster, fool (VII-XII, 1-58). New York, N.Y: Palgrave Macmillan. Library
 • Gregersen, N. H. (2008). Dogmatik som samtidsteologi. Dansk teologisk tidsskrift, 71(4), p. 290-310. Library. Hentet fra danskteologisktidsskrift.dk
 • Henriksen, J.-O. (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk tidsskrift, 2(4), p. 379-395. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Jüngel, E. (1995). Theological essays (Vol. 2, p. 120-144). Edinburgh: T &T Clark. Library (Compendium)
 • Kärkkäinen, V.-M. (2014). Trinity and revelation (p. 1-122, 179-362). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Library
 • LaCugna, C. M. (1993). God in communion with us: The Trinity. I C. M. LaCugna (Ed.), Freeing theology: The essentials of theology in feminist perspective (p. 83-114). San Francisco, Calif.: HarperSanFrancisco. Library (Compendium)
 • Moltmann, J. (1992). The Spirit of life: A universal affirmation (p. 268-309). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Library (Compendium)
 • Moltmann, J. (2001). The crucified God: The cross of Christ as the foundation and criticism of Christian theology (p. 164-205). London: SCM Press. Library (Compendium)
 • Moltmann, J. (2006). The crucified God: Yesterday and today: 1972-2002. I M. Trelstad (Ed.), Cross examinations: Readings on the meaning of the cross today (p. 127-138). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Library (Compendium)
 • Pannenberg, W. (1968). Dogmatic theses on the revelation. I W. Pannenberg (Ed.), Revelation as history (p. 125-158). New York: Macmillan. (Compendium)
 • Peters, T. (2006). Six ways of salvation: How does Jesus save?. Dialog, 45(3), p. 223-235. Library. Hentet fra doi.org
 • Trelstad, M. (2006). Lavish love: A covenantal ontology. I M. Trelstad (Ed.), Cross examinations: Readings on the meaning of the cross today (p. 109-124). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Library (Compendium)
 • Wingren, G. (1982). Skapelsestro och Kristusbekändelse. Kirke og kultur, 87, p. 133-151. Library (Compendium).

Either:

 • Kärkkäinen, V.-M. (2013). Christ and reconciliation (p. 1-235, 291-380). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Library

Or:

 • Tanner, K. (2010). Christ the key. Cambridge: Cambridge University Press. Library

Or:


> PDF version for printing