In this course catalogue you can find detailed information about each course. Note that not all courses have information in English. For those courses, the Norwegian course information is shown instead.

NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

Back to front page

TEOL5115: The Old Testament: Writings

Vis på norsk | Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Gard Granerød (Gard.Granerod@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Spring
Study programme:Programme of professional study - Professional Degree in Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and History
Examination support material permitted:List D

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeExamination date / Written assignment deadlineWithdrawal deadline 1
Written exam2019-05-15 15. May 20192019-05-01 1. May 2019
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results: 5. Jun 2019
Written exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2019-08-13 13. Aug 20192019-08-04 4. Aug 2019
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results: 3. Sep 2019

General information

Salmenes bok er en samling tekster og bønner som gir oss innblikk i mange ulike uttrykk for tro og teologi i det gamle Israel. Tekstene gir ord til feiring og lovsang, klage, lidelse, skyld og død, og gir råd for hvordan man kan leve et liv i velsignelse. Salmenes mangfoldige uttrykk har dannet et språk som mennesker har overtatt og tatt i bruk som en del av sitt eget trosuttrykk og som hjelp til livstolkning både i jødisk og kristen tradisjon. Salmenes bok har blitt kirkens mest benyttede bønnebok. Emnet vil vektlegge kjennetegn ved ulike typer salmer, salmenes teologi, og drøfting av hvordan salmene kan bidra til orientering i troen og i livet.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi, høyere grad. TEOL5115 består av et studium på masternivå av Det gamle testamente med vekt på utvalgte tekstgrupper og gammeltestamentlig teologi.
 
Forkunnskaper: TEOL1110, TEOL1120 og TEOL2110 eller tilsvarende.
 
Arbeidsform og organisering:
Undervisningsform er forelesninger. Det åpnes for at studentene kan gi et kort, forberedt muntlig fremlegg over et faglig tema i forelesningene.

Overlapping courses

TEOL5115 Salmene og troens liv overlapper fullstendig med det utgåtte emnet TEOL5120 Det gamle testamente: Skriftene og valgfri fordypning. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TEOL5120 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL5115 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

 • Delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, hvis dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Final assessment

Emnet TEOL5115 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den skriftlige eksamenen.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om Salmenes bok: tilblivelsen til og innholdet i enkeltsalmer og Salmenes bok som en bok
 • kunnskap om hermeneutiske problemstillinger knyttet til aktualisering og videre bruk av salmelitteraturen i Bibelen
 • kjennskap til nyere eksegese av Salmenes bok, herunder modeller for å relatere Salmene til troens liv
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • eksegere følgende salmer på grunnlag av den hebraiske teksten i BHS: 1; 77; 84; 88; 99; 103; 128
 • anvende bibelvitenskapelige teorier og terminologi på en kritisk og reflektert måte i analyse av bibeltekster og temaer fra bibeltekstene som dukker opp i resepsjonshistorien

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Allen, L. C. (2002). Psalms 101-50, revised (Rev. ed.). Nashville, Tenn.: Thomas Nelson. Library
 • Brueggemann, W. (1995). The Psalms and the life of faith (p. 3-32). Minneapolis, MN: Fortress Press. Library (Compendium)
 • Craigie, P. C. & Tate, M. E. (2004). Psalms 1-50 (2. ed.). Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers. Library
 • Fløysvik, I. (1997). When God becomes my enemy: The theology of the Complaint Psalms (p. 135-176). St. Louis, Mo.: Concordia Publ. House. Library (Compendium)
 • Hossfeld, F.-L. & Zenger, E. (2005). Psalms: 2: A commentary on Psalms 51-100 (Vol. 2). Minneapolis: Fortress Press. Library
 • Hossfeld, F.-L., Zenger, E., Maloney, L. M. & Baltzer, K. (2011). Psalms: 3: A commentary on Psalms 101-150 (Vol. 3). Minneapolis: Fortress Press. Library,9780800607623
 • Mays, J. L. (1994). The Lord reigns: A theological handbook to the Psalms. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox. Library
 • Mays, J. L. (2006). Preaching and teaching the Psalms (p. 51-67). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Library (Compendium)
 • Tate, M. E. (1990). Psalms 51-100. Waco, Tex.: Word Books. Library
 • Whybray, N. (1996). Reading the Psalms as a book (p. 15-35). Sheffield: JSOT Press. Library. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Willgren, D. (2018). Why Psalms 1-2 Are Not to Be Considered a Preface to the "Book" of Psalms. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 130(3), p. 384-397. Hentet fra doi.org

Either:

 • Day, J. (1990). Psalms. Sheffield: Publ. by JSOT Press for the Society for Old Testament Study. Library

Or:

 • Day, J. (2003). Psalms. New York: T & T Clark. Library

> PDF version for printing