I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5520: Stiftspraksis/pastoral praksis i menighet. Gudstjenesteøvelser

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål 

Emneansvarlig:Roald Eskildsen (Roald.Eskildsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Masternivå - Praktisk-teologisk utdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi.
TEOL5520 gir en videreutviklende trening i muntlighet og personlig uttrykk samt praksis stift/menighet.
Emnet består av to delemner: og A. Pastoral praksis i menighet (9 sp) og B. Muntlighet og personlig uttrykk (1 sp).

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
Med PT504-04V Stiftspraksis, reduseres dette emnet med 10 sp
Med PT574-07H Stiftspraksis, reduseres dette emnet med 10 sp

Studiekrav

Studenten skal:
Gjennomgående
 • ha godkjent oppmøte i seminarundervisning, øvelser og praksis (maks 25 % godkjent fravær).
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Før praksisperioden
 • gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å kunne gjennomføre praksisperioden (se egne retningslinjer)
 
I praksisperioden
 • gjennomføre og få godkjent praksis, inkl. levere og få godkjent evalueringsrapport
 
Arbeidsform og organisering:
Undervisning i form av praksis, undervisning i seminarform, øvelse med instruksjon i mindre grupper og individuell instruksjon
Praksisperioden er veiledet. Dersom man ikke består praksis, vil man normalt få tilbud om ny praksis (se nærmere regler). Nærmere beskrivelse av praksisopplegg finnes i informasjonshefte for praksisperioden.
Studenter som i lære og livsførsel setter seg utover de rammer som gjelder for vigslet tjeneste, kan nektes å gjennomføre praksis (se vedlegg til studieprogramkatalogen).
 
 
Informasjon om praksis som studiekrav
Dersom praksisperioden vurderes til «ikke bestått», må den helt eller delvis tas om igjen. Det gis normalt én ny mulighet til dette, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvingende fravær. Fraværet må meldes til MF umiddelbart. 

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5520 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått". I vurderingen av praksisperioden vil studenten bli gjenstand for egnethetsvurdering. Egnethetsvurderingen bygger på «Kriterier for egnethet til prestetjeneste» (se Informasjonshefte om veiledet institusjonspraksis PT574).

Mål

DELEMNE A. STIFTSPRAKSIS/PASTORAL PRAKSIS I MENIGHET (9 SP)
For studenter tilhørende Den norske kirke: Praksisperioden varer i 5 uker og er en selvstendig prestetjeneste i det bispedømmet studenten er knyttet til gjennom ordningen «Veien til prestetjeneste» (VTP). Praksis er veiledet. Veileder arbeider ikke på studentens praksissted, men i nærliggende menighet. Veileder har normalt en særlig kompetanse innen veiledning. Stiftspraksis er et samarbeidstiltak mellom biskopene/bispedømmene og de teologiske lærestedene.
Se for øvrig heftet «Informasjon om stiftspraksis», eller se nettstedet: vtp.kirken.no.
For studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke tilrettelegges tilsvarende praksis, som normalt vil finne sted i det kirkesamfunnet studenten tilhører.
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • evne til å utføre kirkelig tjeneste med personlig og teologisk integritet og på en selvstendig og kritisk selvreflekterende måte
 • evne til selvstendig observasjon og refleksjon over teologiske og kirkelige utfordringer
 • evne til å reflektere omkring egen pastoral praksis, identitet og tro
 • evne til å samarbeide om planlegging, gjennomføring og evaluering av gudstjenester, og til å lede et gudstjenetearbeid
 • kjennskap til arbeidsveiledning (ABV) gjennom erfaring, og evne til å nyttiggjøre seg denne
 • evne til å inngå i veiledningsprosesser ved å gi tilbakemeldinger til evt. medstudent, motta veiledning og kunne reflektere adekvat over veiledningen.
 • evne til sosial samhandling i formelle og uformelle situasjoner.

DELEMNE B. MUNTLIGHET OG PERSONLIG UTTRYKK (1 SP)
Emnet forbereder studentene til stiftspraksis, og skal videreutvikle studentenes personlige uttrykk og formidling innenfor liturgifaget, med økte mål for evne til messesang og memorering av liturgiske tekster. Studiet gir studentene anledning til å arbeide videre med særlig fokus på formulering av eget språk, og gi basis for kritisk vurdering av egen formidling i stiftspraksis.
Arbeidsformen er undervisning i seminarform, øvelse med instruksjon i mindre grupper og individuell coaching.
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha:

 • god evne til stemmebruk, kroppspråk og liturgisk utførelse
 • god evne til selvstendig egenøving
 • god evne til nervøsitetsmestring
 • god evne til å forme eget språkuttrykk
 • evne til kritisk vurdering av egen formidling i stiftspraksis
 • evne til å inngå i veiledningsprosesser: Gi adekvate tilbakemeldinger til medstudenter, motta veiledning på eget uttrykk og kunne reflektere adekvat over veiledningen
 • evne til å inngå i samspill i grupper

> PDF-versjon for utskrift