I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5210: Det nye testamente: Den historiske Jesus og de synoptiske evangeliene

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Kristendomskunnskap
2-årige masterprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste d

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad og Disiplinbasert Master i kristendomskunnskap med studieretningen Det nye testamente. Emnet fortsetter det grunnspråkbaserte NT-studiet. Nå studeres problemstillinger knyttet til spørsmålet om den historiske Jesus, de synoptiske evangelienes særpreg, og sentrale elementer i Jesu forkynnelse i disse evangeliene, samt utvalgte tekster fra Lukasevangeliet. Emnet er delt inn i følgende delemner: A. Den historiske Jesus (2 stp), B. De synoptiske evangelienes særpreg og egenart (2 stp), C. Jesu budskap: Gudsrikeforkynnelsen og Bergprekenen (3 stp) og D. Lukasevangeliet - utvalgte tekster (3 stp).
Forkunnskaper:
TEOL1210, TEOL1220 og TEOL2210 eller tilsvarende.


Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:

 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.


Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5210 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den skriftlige eksamenen.
 
 


Mål

DELEMNE A. Den historiske Jesus (2 stp)
MÅL
Studenten skal ha

 • kjennskap til aktuell forskning om den historiske Jesus
 • evne til å drøfte hva forutsetninger og metoder har å si for forståelsen av den historiske Jesus

DELEMNE B: De synoptiske evangelienes særpreg og egenart (2 stp)
MÅL
Studenten skal ha

 • kjennskap til de tre synoptiske evangelienes tilblivelse og litterære og teologiske egenart.
 • kjennskap til ulike metodiske tilnærminger til de synoptiske evangeliene

DELEMNE C: Jesu budskap: Gudsrikeforkynnelsen og Bergprekenen (Matt 5-7) (3 stp)
MÅL
Studenten skal ha

 • grundig kunnskap om Jesu forkynnelse om Guds rike i de synoptiske evangeliene
 • grundig kunnskap om Bergprekenens innhold, teologi og tolkningshistorie

DELEMNE D: Lukasevangeliet. Utvalgte tekster (3 stp)
MÅL
Studenten skal ha

 • god evne til å tolke følgende tekster på grunnlag av den greske teksten: Luk 1,1-4; 1,26-56; 2,1-21; 3,1-22; 4,16-30; 7,1-17; 22,1-24,53.
 • kjennskap til historieproblematikken knyttet til barndomsfortellingen og lidelses-og oppstandelsesberetningen i Lukasevangeliet
 • evne til å anvende sosio-narrativ metode i tolkning av Lukasevangeliet


Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR

 • Evans, C. A. (2006). Fabricating Jesus: How modern scholars distort the Gospels (s. 15-77, 100-235). Downers Grove, Ill.: IVP Books. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Riches, J., Telford, W. & Tuckett, C. M. (2001). The Synoptic gospels (s. 43-126, 131-158, 192-216, 221-248, 254-342). Sheffield: Sheffield Academic Press. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Kvalbein, H. (2008). Jesus - hva ville han? Hvem var han?: En innføring i de tre første evangelienes budskap (s. 75-181). Oslo: Luther. Bibliotek
 • Talbert, C. H. (2004). Reading the Sermon on the mount: Character formation and decision making in Matthew 5-7. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press. Bibliotek

DELEMNE D LITTERATUR

 • Green, J. B. (1997). The Gospel of Luke (s. 1-25, 33-58, 82-106, 120-138, 159-187, 206-219, 281-293, 744-863). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek


> PDF-versjon for utskrift