I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5210: Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Kristendomskunnskap
2-årige masterprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste d

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018

Generell informasjon

I dette emnet blir tekster fra de synoptiske evangeliene utforsket fra ulike synsvinkler. Emnet er delt inn i følgende delemner: A. Den historiske Jesus (4 stp), B. De synoptiske evangeliene i lys av Israels hellige skrifter (GT) (3 stp), C. Lukasevangeliet - utvalgte tekster (3 stp).
 
Emnet gir bred kunnskap om de synoptiske evangeliene, og evne til å anvende ulike metodiske tilnærminger i møte med disse tekstene. Studenten vil blant annet møte historisk kildekritikk, perspektiver fra nyere minneforskning, narrativ metode og bibelteologiske innfallsvinkler. Studenten skal gjennom dette oppøve en reflektert og selvstendig holdning i møte med tekstene, og samtidig få redskaper som kan gi hjelp til å identifisere og utforske evangelienes teologiske budskap.
 
I delemne A spør vi hva disse tekstene kan si oss om den historiske personen som tekstene omhandler, nemlig Jesus fra Nasaret. Noen sentrale spørsmål vil være: hvor mye kan vi egentlig vite om Jesus? I hvilken grad og på hvilken måte var Jesu selvforståelse og budskap preget av en eskatologisk forståelseshorisont? Forstod Jesus seg som noe mer enn en visdomslærer? Var han opptatt av sin egen død, og hvordan tolket han i så fall denne?
 
I delemne B undersøker vi hvordan de tre synoptiske evangeliene, på hver sin måte, drar veksler på tekster og tradisjoner fra Israels hellige skrifter for å uttrykke sitt hovedbudskap. Noen sentrale spørsmål vil være: på hvilken måte fungerer Israels historie som et bakteppe for evangelienes budskap? Hvordan brukes Skriftene for å tegne et bilde av Jesu person og virke? Og hvilke visjoner tegnes for gudsfolket og dets oppdrag?
 
I delemne C fokuserer vi på utvalgte tekster fra Lukasevangeliet, tolket i lys av evangeliets helhetlige fortelling. Noen sentrale spørsmål vil være: hvordan utvikler Lukas sin fortelling? Hvilken betydning får barndomsfortellingene, beretningene om Jesu offentlig virke og pasjonstekstene, når man leser disse i lys av evangeliet som helhet? Hva er viktige vendepunkt i fortellingen? Går det an å identifisere noen røde tråder og sentrale tema?
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad og Master i teologi med studieretningen Det nye testamente. Emnet fortsetter grunnspråkskompetanse.
 
 
Forkunnskaper
TEOL1210, TEOL1220 og TEOL2210, eller tilsvarende.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5210 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den skriftlige eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Den historiske Jesus (4 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om aktuell forskning om den historiske Jesus
 • kunnskap om betydningen av nyere minne-forskning for forståelsen av den historiske Jesus
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte problemer knyttet til å rekonstruere den historiske Jesus «bak» tekstene
 • drøfte hva forutsetninger og metoder har å si for forståelsen av den historiske Jesus
 • drøfte den historiske Jesu eskjatologi, selvforståelse, forkynnelse og død
 
Delemne B: De synoptiske evangeliene i lys av Israels hellige skrifter (GT) (3 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om de synoptiske evangelienes bruk av Skriftene
 • kunnskap om de tre synoptiske evangelienes litterære og teologiske egenart
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte kriterier for å identifisere bruk av Skriftene i evangeliene
 • drøfte i hvilken grad og på hvilke måter bruk av Skriftene har formet de synoptiske evangelienes budskap
 
Delemne C: Lukasevangeliet - utvalgte tekster (3 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om historieproblematikk knyttet til barndomsfortellingen og lidelses- og oppstandelsesberetningen i Lukasevangeliet
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • tolke følgende tekster på grunnlag av den greske teksten: Luk 1,1-4; 1,26-56; 2,1-21; 3,1-22; 4,16-30; 7,1-17; 22,1-24,53
 • lese Lukasevangeliet som helhetlig fortelling, i lys av dets sosio-kulturelle kontekst

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Allison, D. C. (2010). Constructing Jesus: Memory, imagination, and history (s. 1-304, 387-462). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Hays, R. B. (2016). Echoes of scripture in the gospels (s. 1-280, 347-366). Waco, Tex.: Baylor University Press. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Green, J. B. (1997). The Gospel of Luke (s. 1-25, 33-58, 82-106, 120-138, 159-187, 206-219, 281-293, 744-863). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift