I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5110: Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 

Emneansvarlig:Kristin Joachimsen (Kristin.Joachimsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Kristendomskunnskap
2-årige masterprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste a2

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-29 29. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018
Varighet:30 minutter

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad. TEOL5110 består av et studium av Det gamle testamente med vekt på utvalgte tekstgrupper og gammeltestamentlig teologi.
 
Emnet består av to delemner:  
DELEMNE A: JESAJABOKEN OG DENS VIDERE BRUK (5 STP)
Jesajaboken har alltid hatt en fremtredende plass i kirken og kristen teologi. I NT er Jesajaboken sammen med Salmenes bok og Deuteronomium blant de mest siterte bøkene fra Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet (HB/GT). Den har en bred og mangfoldig virkningshistorie. Jesajaboken er overlevert som én profetbok, men den er opprinnelig nærmest som et profetisk bibliotek å regne. Boken reflekterer teologi fra flere ulike perioder i Israels historie og gir et godt innblikk i hvordan profetenes forkynnelse var knyttet til den aktuelle historiske situasjonen profetene levde og forkynte i, i ulike typer av profetisk litteratur og i profetisme som fenomen.
 
DELEMNE B: GAMMELTESTAMENTLIG TEOLOGI (5 STP)
Gammeltestamentlig teologi er en tradisjonell disiplin i kristen akademisk kontekst. Disiplinens mål er både å beskrive og å reflektere kritisk over teologisk innhold og teologiske hovedtendenser i de ulike delene av Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet (HB/GT). Delemnet innbefatter arbeid med et mangfold av teologiske emner, men særlig sentralt er hvordan HB/GT fremstiller og taler om Jahve. HB/GT gir et sammensatt bilde av Jahve, preget av de ulike miljøene dets tekster har oppstått i. Sentrale motiv i HB/GT som frelseshistorie, skapelsesteologi, paktsteologi, prestelig teologi, visdomsteologi osv. blir drøftet i forhold til aktuelle problemstillinger i de teologiske fagdisipliner.
 
Forkunnskaper: K-RLE1110/K1010, K-RLE1120/K1020, TEOL1110, TEOL1120 og TEOL2110 eller tilsvarende.
 
Arbeidsform og organisering:
Undervisningsform er forelesninger. Det åpnes for at studentene kan gi et kort, forberedt muntlig fremlegg over et faglig tema i forelesningene.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Med GT501-04V Det gamle testamente reduseres dette emnet med 5 stp.
 • Med BIB501-04V Bibelfag reduseres dette emnet med 3 stp.
 • Med TEOL2110 Innføring i arbeidet med Det gamle testamente og profetlitteratur (t.o.m våren 2016-utgaven) reduseres dette emnet med 5 stp. Merk at lenken viser den nåværende emnebeskrivelsen. 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Levere og få godkjent et utkast til individuell skriftlig oppgave (minimum 1500 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon. Utkastet skal dessuten vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur og vise at studenten har arbeidet på grunnlag av GTs hebraiske tekst. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • Delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5110 har individuell skriftlig oppgave (2800-4000) ord og muntlig prøve som eksamensform. Den muntlige prøven er en selvstendig prøve, og det kan gis oppgaver fra hele pensum. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven (50%) og muntlig prøve (50%).

Læringsutbytte etter fullført emne

GENERELL KOMPETANSE
 • god kunnskap om hermeneutiske grunnspørsmål vedrørende forholdet mellom HB/GT og NT, herunder spørsmål knyttet til kirkens bruk av GT
 • kunnskap om hermeneutiske problemstillinger knyttet til aktualisering og videre bruk av den profetiske forkynnelsen
 • anvende bibelvitenskapelige teorier og terminologi på en kritisk og reflektert måte i analyse av bibeltekster og tema
 
Delemne A: Jesajaboken og dens videre bruk
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om Jesajabokens tilblivelse, form og innhold, utvalgt tematikk og bokens resepsjonshistorie
 • kunnskap om profetisme og profeter i Israel og det gamle Midtøsten for øvrig i det andre og det første førkristne årtusen
 • kunnskap om profetisk litteratur og utvalgte profetbøker i HB/GT (Jeremia, Hosea og Amos)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • eksegere følgende tekster på grunnlag av den hebraiske teksten (BHS): Jes 1,1-20; 5,1-7; 6,1-13; 7,1-17; 25,6-9; 40,1-11; 44,6-11; 49,1-6.14-16; 62,1-9
 
Delemne B: Gammeltestamentlig teologi
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om HB/GTs mange og ulike fremstillinger av og måter å tale om Jahve på
 • god kunnskap om sentrale teologiske emner og tradisjoner i HB/GT
 • kunnskap om forskningshistorien til gammeltestamentlig teologi som akademisk disiplin
 • kunnskap om ulike tilnærminger til gammeltestamentlig teologi i nyere forskning både i kristen og jødisk akademisk fagsamtale
 • kunnskap om nyere debatt omkring kjønnet språkbruk og kjønnede gudsbilder i HB/GT
 • kunnskap om hermeneutiske grunnspørsmål vedrørende forholdet mellom HB/GT og NT, herunder spørsmål knyttet til hvordan jødiske grupper i antikken, blant annet de første kristne, brukte og fortolket HB/GT
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere hermeneutisk over arbeidet med Det gamle testamentets ulike teologier

Merknad til litteraturlisten

Litteratur (under) uten sidehenvisning er å anse som referanselitteratur. Det betyr: I kommentarer studeres innledningsdelen og de sidene som kommenterer bibeltekstene omtalt i målformuleringene.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Blenkinsopp, J. (2000). Isaiah 1-39: A new translation with introduction and commentary. New York: Doubleday. Bibliotek
 • Blenkinsopp, J. (2002). Isaiah 40-55: A new translation with introduction and commentary. New York: Doubleday. Bibliotek
 • Blenkinsopp, J. (2003). Isaiah 56-66: A new translation with introduction and commentary. New York: Doubleday. Bibliotek
 • Childs, B. S. (2001). Isaiah. Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek
 • Goldingay, J. & Payne, D. (2006). A critical and exegetical commentary on Isaiah 40-55: Introduction and commentary on Isaiah 40.1-44.23 (Vol. 1). London: T&T Clark. Bibliotek
 • Goldingay, J. & Payne, D. (2006). A critical and exegetical commentary on Isaiah 40-55: Commentary on Isaiah 44.24-55.13 (Vol. 2). London: T&T Clark. Bibliotek
 • Kratz, R. G. (2015). The prophets of Israel. Winona Lake, Ind: Eisenbrauns. Bibliotek
 • McGinnis, C. M. & Tull, P. K. (2006). Remembering the former things: The history of interpretation and critical scholarship. I C. M. McGinnis & P. K. Tull (Red.), "As those who are taught": The interpretation of Isaiah from the LXX to the SBL (s. 1-27). Atlanta, Ga: Society of Biblical Literature. Bibliotek (Kompendium)
 • Nissinen, M. (2003). Prophets and prophecy in the ancient Near East (s. 17-21, 102-103, 203-214, 219-220). Atlanta, GA:. Bibliotek (Kompendium)
 • Pardee, D. (1997). The Ba'lu Myth (utdrag). I W. W. Hallo, K. L. Younger & D. E. Orton (Red.), The context of Scripture: Canonical compositions, monumental inscriptions, and archival documents from the Biblical world: Vol. 1: Canonical compositions from the Biblical world (Vol. 1, s. 241-242, 265-273). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium)
 • Paul, S. M., Freedman, D. N. & Beck, A. B. (2012). Isaiah 40-66: Translation and commentary. Grand Rapids, MI: Eerdmans. Bibliotek
 • Stöckl, J. (2012). How Unique Was Israelite Prophecy?. I A. T. Levenson (Red.), The Wiley-Blackwell History of Jews and Judaism (s. 53-69). Malden, Mass: Wiley-Blackwell. Bibliotek (Kompendium)
 • Stökl, J. (2015). Deborah, Huldah, and Innibana: Constructions of female prophecy in the ancient Near East and the Hebrew Bible. Journal of ancient judaism, (6), s. 320-334. Bibliotek (Kompendium).
 • Stökl, J. (2015). Prophetic hermeneutics in the Hebrew Bible and Mesopotamia. Hebrew Bible and ancient Israel, (4), s. 267-292. Bibliotek (Kompendium).
 • Sweeney, M. A. (2016). Isaiah (Book and person). I . Klauck Hans-Josef...[et al.], (Red.), Encyclopedia of the Bible and its reception (Vol. 13, kol. 297-343). Berlin: Walter de Gruyter. Bibliotek. Hentet fra www.degruyter.com
 • Sweeney, M. A. (2016). Isaiah 40-66. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company. Bibliotek
 • Sweeney, M. A. (1996). Isaiah 1-39: With an introduction to prophetic literature. Grand Rapids, Mich: Eerdman. Bibliotek
 • Tull, P. K. (2012). Isaiah. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 255-266). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Barton, J. (2016). James Barr and the future of biblical theology. Interpretation: A journal of Bible and theology, 70(3), s. 264-274. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Brueggemann, W. (2008). Old Testament Theology: An Introduction. Nashville, Tenn: Abingdon Press. Bibliotek
 • Levenson, J. D. (1993). The Hebrew Bible, the Old Testament, and Historical Criticism: Jews and Christians in Biblical Studies (s. 33-61). Louisville, Ky: Westminster/John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Stordalen, T. (2003). Gammeltestamentlig teologi anno 2002. Svensk exegetisk årsbok, 68, s. 7-42. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Sweeney, M. (2008). Jewish Biblical Theology. I F. E. Greenspahn (Red.), The Hebrew Bible: New Insights and Scholarship (s. 191-208). New York: New York University Press. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Sweeney, M. A. (2011). Biblical theology. I . Klauck Hans-Josef...[et al.], (Red.), Encyclopedia of the Bible and its reception (Vol. 3, kol. 1137-1176). Berlin: Walter de Gruyter. Bibliotek. Hentet fra www.degruyter.com
 • Trible, P. (1973). Depatriarchalizing in Biblical Interpretation. Journal of the American Academy of Religion, 41(1), s. 30-48. Bibliotek. Hentet fra www.jstor.org

> PDF-versjon for utskrift