I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5110: Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 

Emneansvarlig:Kristin Joachimsen (Kristin.Joachimsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Kristendomskunnskap
2-årige masterprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi. TEOL5110 består av et studium på masternivå av Det gamle testamente med vekt på utvalgte tekstgrupper og gammeltestamentlig teologi.
Emnet består av to delemner: A Jesajaboken og dens videre bruk (5 stp) og B Gammeltestamentlig teologi (5 stp). TEOL5110s arbeideform er primært forelesninger/seminar og egne studier.
Undervisningsform: forelesninger/seminarer og selvstudium. Det åpnes for at studentene kan gi et forberedt muntlig fremlegg i forelesningene/seminarene.
Forkunnskaper: K-RLE1110/K1010, K-RLE1120/K1020, TEOL1110, TEOL1120 og TEOL2110 eller tilsvarende.


Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:

 • Med GT501-04V Det gamle testamente reduseres dette emnet med 5 sp
 • Med BIB501-04V Bibelfag reduseres dette emnet med 3 sp
 • Med TEOL2110 (t.o.m våren 2016-utgaven) reduseres dette emnet med 5 sp 


Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:

 • Levere og få godkjent et utkast til individuell skriftlig oppgave (minimum 1500 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon, og vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • Delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.


Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5110 har individuell skriftlig oppgave (2800-4000) ord og muntlig prøve som eksamensform. Den muntlige prøven er en selvstendig prøve, og det kan gis oppgaver fra hele pensum. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven (50%) og muntlig prøve (50%).


Mål

DELEMNE A: JESAJABOKEN OG DENS VIDERE BRUK (5 STP)
Jesajaboken har alltid hatt en fremtredende plass i kirken og kristen teologi. I NT er Jesajaboken sammen med Salmenes bok og Deuteronomium blant de mest siterte bøkene fra Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet (HB/GT). Den har en bred og mangfoldig virkningshistorie. Jesajaboken er overlevert som én profetbok, men den er opprinnelig nærmest som et profetisk bibliotek å regne. Boken reflekterer teologi fra flere ulike perioder i Israels historie og gir et godt innblikk i hvordan profetenes forkynnelse var knyttet til den aktuelle historiske situasjonen profetene levde og forkynte i, i ulike typer av profetisk litteratur og i profetisme som fenomen.
 
Studenten skal ha

 • kjennskap til profetisk litteratur og utvalgte profetbøker i HB/GT (Jeremia, Hosea og Amos)
 • grundig kunnskap om Jesajabokens tilblivelse, form og innhold, utvalgt tematikk og bokens resepsjonshistorie
 • kunnskap om profetisme og profeter i Israel og Det gamle Midtøsten for øvrig i det andre og det første førkristne årtusen
 • kunnskap om hermeneutiske problemstillinger knyttet til aktualisering og videre bruk av den profetiske forkynnelsen
 • ferdighet i å eksegere følgende tekster på grunnlag av den hebraiske teksten (BHS): Jes 1,1-20; 5,1-7; 6,1-13; 7,1-17; 25,6-9; 40,1-11; 44,6-11; 49,1-6.14-16; 62,1-9

DELEMNE B: GAMMELTESTAMENTLIG TEOLOGI (5 STP)
Gammeltestamentlig teologi er en tradisjonell disiplin i kristen akademisk kontekst. Disiplinens mål er både å beskrive og å reflektere kritisk over teologisk innhold og teologiske hovedtendenser i de ulike delene av Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet (HB/GT). Delemnet innbefatter arbeid med et mangfold av teologiske emner, men særlig sentralt er hvordan HB/GT fremstiller og taler om Jahve. HB/GT gir et sammensatt bilde av Jahve, preget av de ulike miljøene dets tekster har oppstått i. Sentrale motiv i HB/GT som frelseshistorie, skapelsesteologi, paktsteologi, prestelig teologi, visdomsteologi osv. blir drøftet i forhold til aktuelle problemstillinger i de teologiske fagdisipliner.
 
Studenten skal (etter fullført emne) ha:

 • oversikt over forskningshistorien til gammeltestamentlig teologi som akademisk disiplin
 • kjennskap til ulike tilnærminger til gammeltestamentlig teologi i nyere forskning både i kristen og jødisk akademisk fagsamtale
 • god kunnskap om HB/GTs mange og ulike fremstillinger av og måter å tale om Jahve på
 • kunnskap om sentrale teologiske emner og tradisjoner i HB/GT
 • kjennskap til nyere debatt omkring kjønnet språkbruk og kjønnede gudsbilder i HB/GT
 • kjennskap til hermeneutiske grunnspørsmål vedrørende forholdet mellom HB/GT og NT, herunder spørsmål knyttet til kirkens bruk av førstnevnte boksamling


Merknad til litteraturlisten

Litteratur (under) uten sidehenvisning er å anse som referanselitteratur. Det betyr: I kommentarer studeres innledningsdelen og de sidene som kommenterer bibeltekstene omtalt i målformuleringene.


Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR

 • Feldmeier, R. & Spieckermann, H. (2011). God of the living: A biblical theology (Avsnittene som gjelder GT/the paragraphs that relate to the OT). Waco, Tex.: Baylor University Press. Bibliotek
 • Stordalen, T. (2003). Gammeltestamentlig teologi anno 2002. Svensk exegetisk årsbok, 68, s. 7-42. (Kompendium).
 • Trible, P. (1973). Depatriarchalizing in Biblical interpretation. Journal of the American Academy of Religion, 41(1), s. 30-48. Bibliotek. Hentet fra www.jstor.org

DELEMNE B LITTERATUR

 • Crüsemann, F. (1996). The Torah: Theology and social history of Old Testament law (s. 215-234). Edinburgh: Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • Haaland, G. (2011). Den todelte Tora- Tanakh og Talmud. I J. Braarvig & Å. Justnes (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 21-57). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • MacDonald, N. (2003). Deuteronomy and the meaning of "monotheism". Tübingen: Mohr. Bibliotek
 • Nelson, R. D. (1987). First and second Kings. Louisville, Ky.: John Knox Press. Bibliotek
 • Nelson, R. D. (2002). Deuteronomy: A commentary. Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek
 • Nicholson, E. (2012). Reconsidering The Provenance of Deuteronomy. Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 124(4), s. 528-540. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Olson, D. e. a. (2009). Deuteronomy (s. 653-682). Berlin: Walter de Gruyter. Bibliotek. Hentet fra www.degruyter.com
 • Pressler, C. (2012). Deuteronomy. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 88-102). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Spieckermann, H. (2001). Former prophets: The Deuteronomistic history. I L. G. Perdue (Red.), The Blackwell companion to the Hebrew Bible (s. 337-352). Oxford: Blackwell. Bibliotek (Kompendium)
 • Weinfeld, M. (1991). Deuteronomy 1-11: A new translation with introduction and commentary. New York: Doubleday. Bibliotek


> PDF-versjon for utskrift