I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2510: Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Roald Eskildsen (Roald.Eskildsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Generell informasjon

Emnet er sentrert om fire ukers menighetspraksis. Praksisperioden gir kunnskap om prestetjeneste i menighet, og øvelse i sentrale pastorale ferdigheter. Studentene blir kjent med gudstjenesteledelse, forkynnelse, undervisning, samtaler, samhandling med kolleger og frivillige, og med kirkens rolle i lokalsamfunnet. Emnet gir innføring i å inngå i veiledning, og gir mulighet til identifikasjon med, og kritisk refleksjon over, prestetjeneste i lokalkirken. Kunnskapsutviklingen i praksis forberedes og følges opp gjennom øvingsdager, praksismottak, tverrfaglig seminar og mulighet for individuelle samtaler. Gjennomføring av menighetspraksis forutsetter at student snakker flytende norsk.
 
Emnet gir en særlig innføring i liturgikk som grunnlag for økt fortrolighet med gudstjenesteordningen og prestens rolle som gudstjenesteleder. Liturgens tilstedeværelse med pust, kropp og stemme står her sentralt. Sammen med TEOL1510 Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi og RL1020B Religionspedagogikk bidrar dette med faglige perspektiver på praksisperioden, og fungerer som grunnlag for videre studier i praktisk teologi i rammen av profesjonsstudiet.
 
Emnet består av to delemner:
A. Liturgikk og muntlig formidling (3,5 stp.)
B. Menighetspraksis (6,5 stp.)
 
Arbeidsform og organisering
Delemne A:
 • Seminarundervisning i klasserom før og etter praksis med vekt på innføring i liturgikk.
 • Øvingsdager lagt til lokale kirker hvor studentene enkeltvis og i gruppe arbeider med liturgisk ledelse, messesang, tekstlesning og forkynnelse.
 
Delemne B:
 • 4 ukers sammenhengende observerende og deltakende veiledet menighetspraksis med særlig vekt på gudstjenesteledelse og forkynnelse.
 • Samlinger som forbereder praksis og bearbeider studentenes praksiserfaring.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Med PT202-04V Gudstjeneste og forkynnelse, reduseres dette emnet med 10 stp.
 • Med PT502-04V Forkynnelse og gudstjeneste, reduseres dette emnet med 10 stp.
 • Med PT272 Forkynnelse og gudstjeneste, reduseres dette emnet med 10 stp.
 • Med TEOL2540 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis, reduseres dette emnet med 5 stp.
 • For studenter som i rammen av TEOL2540 har gjennomført øvingsdager med tanke på overgang til profesjonsstudiet i teologi, reduseres TEOL2510 med 10 stp.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten (se studiearket for maler og kriterier etc):
 • ha godkjent oppmøte i seminarundervisning, øvelser og praksis (minimum 75 %).
 • gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å delta i praksisperioden.
 • gjennomføre og få godkjent praksis, inkludert levere og få godkjent evalueringsrapport
 • levere og få godkjent preken holdt i praksis
 • levere og få godkjent refleksjonsnotat over preken holdt i praksis (800-1000 ord)
 • bestå avsluttende kortprøve i liturgikk
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Informasjon om praksis som studiekrav:
 • Praksisperioden består av observerende og deltakende praksis som normalt er integrert i hverandre.
 • Etter søknad kan studentene gjennomføre en rent observerende praksis. Dette krever en utvidet praksisrapport som kompensasjon for bortfallet av studiekravene som gjelder for deltakende praksis knyttet til gudstjenesteledelse og forkynnelse. Det kreves deltakende praksis for å bli opptatt på emnene TEOL5510 og TEOL5520.
 • Studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke, vil normalt kunne ha sin praksis i kirkesamfunnet studenten selv tilhører.
 • Dersom praksisperioden vurderes til «Ikke godkjent», må praksis helt eller delvis tas på ny. Det vil normalt bli gitt én ny mulighet til å bestå praksis, jf Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske menighetsfakultet. Praksis anses som påbegynt første øvingsdag. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett (1) forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvunget fravær. Fraværet må meldes MF umiddelbart.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2510 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om prestetjeneste i menighet
 • god kunnskap om prestens rolle som gudstjenesteleder
 • god kunnskap om ordningen for hovedgudstjenesten i Den norske kirke og grunnlaget for denne
 • god kunnskap om egen kropp og stemmes betydning for gudstjenesteledelse, messesang og forkynnelse
 • kunnskap om liturgikk som fagfelt, om liturgiens teologi og historie
kunnskap om kirkeår, kirkehus og kirkerom
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • utføre pastorale oppgaver på en tilfredsstillende måte med teologisk og etisk bevissthet
 • forberede og lede en gudstjeneste i samhandling med andre, og reflektere faglig over dette.
 • forberede og gestalte muntlige formidlingssituasjoner som tekstlesing og forkynnelse, og reflektere faglig over disse.
 • ta i bruk teologisk kunnskap til å reflektere konstruktivt og kritisk over prestens rolle i soknet
 • inngå i veiledningsprosesser
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner

Mål

DELEMNE A: GUDSTJENESTELEDELSE OG FORKYNNELSE (3 STP)
 
Delemnet nærmer seg homiletiske og liturgiske temaer gjennom et fokus på muntlig formidling. Gjennom dette økes studentens forståelse for stemmens betydning i gudstjenesteliv og forkynnelse, og for sammenhengen mellom stemme, pust og kropp både i tale og sang. Arbeidet omfatter øvelser i stemmebruk, liturgisk sang og tekstlesing.
 
Undervisningen i liturgikk gir studentene kjennskap til hovedtrekkene i liturgisk teologi og om gudstjenestens betydning for det lokale menighetslivet. Undervisningen i homiletikk har sitt utgangspunkt i den sentrale plassen forkynnelsen har i luthersk teologi og kirkevirkelighet. Delemnet fremheves betydningen av å bringe liturgi og forkynnelse i nær dialog med dagens mennesker og livsspørsmål, med kommunikasjon og livstolkning som sentrale stikkord.
 
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om prestens lederrolle i menighetens gudstjenesteliv
 • kunnskap om ordningen for hovedgudstjenesten i Den norske kirke og grunnlaget for denne
 • evne til muntlig formidling, med særlig vekt på messesang, tekstlesning og forkynnelse i liturgisk sammenheng
 • kunnskap om hovedtrekkene i liturgisk teologi og nyere liturgisk fornyelsesarbeid
 • kunnskap om kirkeår, tekstrekker, salmer, ordinariemusikk, kirkerom og kristne symboler
 • kunnskap om prekenforberedelse
 • kunnskap om prekenens funksjon i menighet og gudstjeneste, herunder tilhørernes rolle og prekenens ledelsesdimensjon
 • evne til å inngå i veiledningsprosesser på en saksvarende måte, reflektere saksvarende over veiledningen som er gitt og ha evne til endring

DELEMNE B: MENIGHETSPRAKSIS (7 STP)
Gjennom 4 ukers veiledet menighetspraksis, i Den norske kirke eller annet kirkesamfunn, skal studentene lære lokalt menighetsliv å kjenne, og selv få prøve seg på sentrale praksisområder, særlig med sikte på økt fortrolighet med gudstjenesteliv, forkynnelse og formidling. Praksis skal gi relevant erfaring både med pastorale, kateketiske og diakonale arbeidsoppgaver i menigheten.
 
Læringsmålene for delemne A gjelder også for delemne B så langt de passer. I tillegg skal studenten etter fullført emne ha:

 • god kunnskap om prestetjeneste i menighet
 • evne til å nyttiggjøre seg teologisk kunnskap i refleksjon over menighetsliv
 • evne til samhandling med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • evne til å utføre pastorale oppgaver på en tilfredsstillende måte med teologisk og etisk bevissthet
 • evne til å utvikle og holde en preken, og reflektere over dette arbeidet i lys av relevant teori
 • evne til å forberede og lede en gudstjeneste i samhandling med andre, og reflektere over dette arbeidet i lys av relevant teori
 • evne til å reflektere over observasjoner og erfaringer i pastorale, kateketiske og diakonale funksjoner

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Cherry, C. M. (2010). The worship architect: A blueprint for designing culturally relevant and biblically faithful services (s. 205-218). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek (Kompendium)
 • Christoffersen, J. T. (2015). Sammen for Guds ansikt: Gudstjenestereform mellom visjon og virkelighet. I A. H. Balsnes, S. Christensen, J. T. Christoffersen & H. O. Mosdøl (Red.), Gudstjeneste à la carte: Liturgireformen i Den norske kirke (s. 24-45). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Duck, R. C. (2013). Worship for the whole people of God: Vital worship for the 21st century (s. 57-76). Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Johnsen, E. T. (Red.) (2017). Gudstjenester med konfirmanter: En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde (s. 40-73). Oslo: IKO-forl. Bibliotek/9788282493185 (Kompendium)
 • Modéus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual (s. 71-82, 128-158). København: Alfa. Bibliotek (Kompendium)
 • Saxegaard, F. (2009). Presten som symboliserende, strategisk og samhandlende leder: En modell for sokneprestens lederskap i folkekirken. Halvårsskrift for praktisk teologi, (2), s. 17-29. Bibliotek (Kompendium).
 • Thomassen, M. & Lomheim, S. (2013). Når dere ber: Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten (s. 31-40, 71-81). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Christoffersen, J. T. Håndbok for hellige handlinger. (Se Fronter)
 • Lathrop, G. (2005). Central things: Worship in word and sacrament. Minneapolis, Minn.: Augsburg Fortress. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift