I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2510: Menighetspraksis med gudstjenesteledelse og forkynnelse

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Idun Strøm Sefland (Idun.S.Sefland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi

Generell informasjon

Emnet omfatter praksis i menighet med særlig vekt på å gi begynnende fortrolighet med gudstjenesteledelse og forkynnelse. Studentene observerer menighetsprester i tjeneste og gjennomfører avgrensede pastorale oppgaver i menighet under veiledning.
Undervisning og øvingsdager har som mål å gjøre studentene godt forberedt til praksis, med innføring i liturgisk ledelse, messesang, tekstlesning og forkynnelse.
Emnet som helhet gir studentene økt kunnskap innen fagområdene homiletikk og liturgikk, trening på samhandling i grupper og reflekterende veiledningsprosessen, samt arbeid med gudstjenesteordninger og salmebruk.
 
Emnet består av to delemner:
Delemne A: Gudstjenesteledelse og forkynnelse.
Delemne B: Menighetspraksis.
 
Undervisning
Emnet undervises vårsemestre.
 
Arbeidsform og organisering
Delemne A:
 • Øvingsdagene legger vekt på liturgisk ledelse, messesang, tekstlesning og forkynnelse. De er lagt til kirker og består hovedsakelig av øvelser i gruppe.
 • Undervisning i seminarrom.
 
Delemne B:
 • Samlinger som forbereder praksis og tematiserer erfaring etter praksis.
 • Nærmere informasjon om ordning for menighetspraksis finnes i emnearket og i et eget praksishefte (se Fronter).
 • For studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke, vil praksis normalt finne sted i det kirkesamfunnet studenten tilhører.
 • Praksis er normalt både observerende og deltakende. Etter søknad kan studenten gjennomføre en rent observerende praksis. I slike tilfelle kreves det en utvidet praksisrapport i stedet for studiekravene knyttet til egen forkynnelse og egen gudstjenesteledelse. Det kreves deltakende praksis for å bli opptatt på emnene TEOL5510 og TEOL5520.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Med PT202-04V Gudstjeneste og forkynnelse, reduseres dette emnet med 10 sp
 • Med PT502-04V forkynnelse og gudstjeneste, reduseres dette emnet med 10 sp
 • Med PT272 forkynnelse og gudstjeneste, reduseres dette emnet med 10 sp
 • Med TEOL2540 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis, reduseres dette emnet med 5 stp. For studenter som i rammen av TEOL2540 har gjennomført øvelsesdager med tanke på overgang til profesjonsstudiet i teologi, reduseres TEOL2510 med 10 stp

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten (se emnearket for maler, kriterier etc.):
 • Ha godkjent oppmøte i seminarundervisning, øvelser og praksis (minimum 75 %).
 • Delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 • Gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å kunne gjennomføre praksisperioden.
 • Gjennomføre og få godkjent praksis, inklusive innlevert og godkjent evalueringsrapport.
 • Levere og få godkjent praksisoppgave (2000-2500 ord).
 • Levere og få godkjent preken holdt i praksis, med kort refleksjonsnotat (800-1000 ord).
 • Levere og få godkjent gudstjenesteprogram som ble utarbeidet i praksis, med kort refleksjonsnotat.
 
Informasjon om praksis som studiekrav
Dersom praksisperioden vurderes til «ikke bestått», må den helt eller delvis tas om igjen. Det gis normalt én ny mulighet til dette, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet. Praksis anses som påbegynt første øvingsdag. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvingende fravær. Fraværet må meldes til MF umiddelbart. 

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2510 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Mål

DELEMNE A: GUDSTJENESTELEDELSE OG FORKYNNELSE (3 STP)
 
Delemnet nærmer seg homiletiske og liturgiske temaer gjennom et fokus på muntlig formidling. Gjennom dette økes studentens forståelse for stemmens betydning i gudstjenesteliv og forkynnelse, og for sammenhengen mellom stemme, pust og kropp både i tale og sang. Arbeidet omfatter øvelser i stemmebruk, liturgisk sang og tekstlesing.
 
Undervisningen i liturgikk gir studentene kjennskap til hovedtrekkene i liturgisk teologi og om gudstjenestens betydning for det lokale menighetslivet. Undervisningen i homiletikk har sitt utgangspunkt i den sentrale plassen forkynnelsen har i luthersk teologi og kirkevirkelighet. Delemnet fremheves betydningen av å bringe liturgi og forkynnelse i nær dialog med dagens mennesker og livsspørsmål, med kommunikasjon og livstolkning som sentrale stikkord.
 
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om prestens lederrolle i menighetens gudstjenesteliv
 • kunnskap om ordningen for hovedgudstjenesten i Den norske kirke og grunnlaget for denne
 • evne til muntlig formidling, med særlig vekt på messesang, tekstlesning og forkynnelse i liturgisk sammenheng
 • kunnskap om hovedtrekkene i liturgisk teologi og nyere liturgisk fornyelsesarbeid
 • kunnskap om kirkeår, tekstrekker, salmer, ordinariemusikk, kirkerom og kristne symboler
 • kunnskap om prekenforberedelse
 • kunnskap om prekenens funksjon i menighet og gudstjeneste, herunder tilhørernes rolle og prekenens ledelsesdimensjon
 • evne til å inngå i veiledningsprosesser på en saksvarende måte, reflektere saksvarende over veiledningen som er gitt og ha evne til endring

DELEMNE B: MENIGHETSPRAKSIS (7 STP)
Gjennom 4 ukers veiledet menighetspraksis, i Den norske kirke eller annet kirkesamfunn, skal studentene lære lokalt menighetsliv å kjenne, og selv få prøve seg på sentrale praksisområder, særlig med sikte på økt fortrolighet med gudstjenesteliv, forkynnelse og formidling. Praksis skal gi relevant erfaring både med pastorale, kateketiske og diakonale arbeidsoppgaver i menigheten.
 
Læringsmålene for delemne A gjelder også for delemne B så langt de passer. I tillegg skal studenten etter fullført emne ha:

 • god kunnskap om prestetjeneste i menighet
 • evne til å nyttiggjøre seg teologisk kunnskap i refleksjon over menighetsliv
 • evne til samhandling med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • evne til å utføre pastorale oppgaver på en tilfredsstillende måte med teologisk og etisk bevissthet
 • evne til å utvikle og holde en preken, og reflektere over dette arbeidet i lys av relevant teori
 • evne til å forberede og lede en gudstjeneste i samhandling med andre, og reflektere over dette arbeidet i lys av relevant teori
 • evne til å reflektere over observasjoner og erfaringer i pastorale, kateketiske og diakonale funksjoner

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Jakobsen, R. N. & Øierud, G. L. (2009). Prekenbeskrivelse: Forstå - formidle - forbedre - forkynne. Oslo: Høyskoleforlaget. Bibliotek
 • Nordhaug, H. (2000). -så mitt hus kan bli fullt: En bok om prekenen (s. 81-103). Oslo: Luther. Bibliotek (Kompendium)
 • Saxegaard, F. (2009). Presten som symboliserende, strategisk og samhandlende leder: En modell for sokneprestens lederskap i folkekirken. Halvårsskrift for praktisk teologi, (2), s. 17-29. Bibliotek (Kompendium).
 • Skjevesland, O. (1995). Det skapende ordet: En prekenlære (s. 237-248). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek. Hentet fra urn.nb.no

DELEMNE B LITTERATUR

 • Christoffersen, J. T. Håndbok for hellige handlinger. (Se Fronter)
 • Lathrop, G. (2005). Central things: Worship in word and sacrament. Minneapolis, Minn.: Augsburg Fortress. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift