I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL1510: Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Linn Sæbø Rystad (Linn.S.Rystad@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Generell informasjon

TEOL1510 er det første av flere integrerte praktikumsemner innen profesjonsstudiet i teologi. Emnet er et kjerneemne i profesjonsstudiet i teologi.
 
Emnet er delt inn i to delemner:
DELEMNE A: INNFØRING I PRESTETJENESTE (5 STP)
Delemne A gir innføring i prestetjeneste og innførende øvelse i et utvalg av prestetjenestens kompetanser/gjøremål. Det legges vekt på utvikling av pastoral identitet og spiritualitet.
 
DELEMNE B: INNFØRING I PRAKTISK TEOLOGI OG PRAKTISK-TEOLOGISK METODE (5 STP)
Delemne B gir innføring i kirkekunnskap, i praktisk teologi og i praktisk-teologisk metode. Delemnet vektlegger ekklesiologiske, liturgiske og diakonale perspektiver. Delemnet gir øvelse i å reflektere teologisk i spennet mellom praksis og teori.
Det er en fordel om studentene gjennomfører EX1020 i samme semester, fordi dette emnet gir innføring i ulike modeller for praktisk teologi.
 
TEOL1510 består av varierte arbeidsformer:
 • Forelesninger
 • Praktisk-teologiske verksteder
 • Ekskursjon
 • Seminarundervisning
 • Studentens egenaktivitet i forarbeidet til oppgaven i delemne B.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Med TEOL1540 Kirkekunnskap reduseres dette emnet med 10 stp.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
 • Bestått kortprøve i delemne B.
 • Godkjent oppmøte i undervisningen i delemne A, samt undervisningen i oppgavemetodikk og veiledningsseminaret i delemne B. Det er krav om 100 % oppmøte, men emneansvarlig kan innvilge inntil 25% fravær etter begrunnet søknad.
 • Levere og få godkjent mappeinnlevering. Mappen skal inneholde følgende arbeider beskrevet nedenfor:
 • Levere og få godkjent litteraturbasert refleksjonsnotat relatert til retreaterfaring og en av bøkene under tilleggslitteratur delemne A (1000-1500 ord).
 • Levere og få godkjent utkast til preken (etter mal), med refleksjoner over prosessen (til sammen 1000-1500 ord).
 • Levere og få godkjent kortfattet refleksjonsnotat over arbeid med pedagogisk tiltak for barn/unge (600-800 ord).
 • Levere og få godkjent kortfattet refleksjonsnotat over sjelesørgerisk problemstilling (600-800 ord).
 • Levere oppgave (etter mal) med beskrivelse/refleksjon over gudstjenester i to utvalgte menigheter (2000-2400 ord).
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL1510 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Innføring i prestetjeneste
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • Kunnskap om prestetjenestens teologi og til prestetjenesten som profesjon.
 • Oversikt over sjelesorgfaget
 • Oversikt over homiletikkfaget
 • Oversikt over menighetspedagogikkfaget
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • Reflektere over forholdet mellom egen identitet/spiritualitet og pastoral identitet/spiritualitet.
 • Arbeide beskrivende og utviklende med muntlighet og personlig uttrykk.
 • Reflektere over ulike sider ved sjelesorgscase.
 • Utvikle en preken og reflektere over dette arbeidet i lys av relevant teori.
 • Utvikle pedagogisk opplegg for et avgrenset læringstiltak i en menighet og reflektere over dette arbeidet i lys av relevant teori.
 • Planlegge, gjennomføre og ferdigstille en mappeinnlevering basert på innlevering i de forskjellige emnene.
 
 
Delemne B: Innføring i praktisk teologi og praktisk-teologisk metode
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • oversikt over Den norske kirkes ordning og rettslige status, og til andre kirkesamfunn/livssynsorganisasjoner i Norge
 • oversikt over kirkebyggets arkitektur og bruk, og kirkeårets oppbygging.
 • oversikt over ordning for gudstjeneste og kirkelige handlinger i Den norske kirke.
 • kunnskap om sosiologiske og teologiske perspektiver på kirkene i det norske samfunnet, med særlig vekt på Den norske kirke som folkekirke.
 • kunnskap om sosiologiske og teologiske perspektiver på gudstjenesteliv og diakoni i norsk kontekst.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • gi og ta imot veiledning av skriftlig oppgaver
 • observere gudstjenestepraksis i en lokalmenighet, og reflektere over observasjonene i lys av relevant teori.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Afdal, G., Haakedal, E. & Leganger-Krogstad, H. (1997). Tro, livstolkning og tradisjon: Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk (s. 15-39). [Oslo]: Tano Aschehoug. Bibliotek (Kompendium)
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), s. 84-95. Bibliotek (Kompendium).
 • Isaksen, S. & Saxegaard, F. (2012). Innføring i pastoralteologi. Oslo: MF. (Se Fronter)
 • Saxegaard, F. (2013). Homiletikk til å begynne med. Oslo: MF. (Se Fronter)
 • Søbstad, F. (2006). Læring i kirken sett i et utvidet perspektiv. I T. S. Lannem & H. Stifoss-Hanssen (Red.), Metode, mål og mening i den Norske kirkes trosopplæringsreform (s. 147-154). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Nouwen, H. J. M. (2006). Å søke en helhet: De tre trinnene i utviklingen av et åndelig liv (et utvalg på 100 sider). Oslo: Verbum. Bibliotek

Eller:

 • Malm, M. (1991). Veivisere: En bok om kristent lederskap (et utvalg på ca 100 sider). Oslo: Nye Luther forl. Bibliotek

Eller:

 • Benner, D. (2004). The gift of being yourself: The sacred call to self-discovery (et utvalg på ca 100 sider). Trowbridge: Eagle Publishing. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2017). Norsk kirkekunnskap. (Se Fronter)
 • Botvar, P. K. & Schmidt, U. (Red.) (2010). Religion i dagens Norge: Mellom sekularisering og sakralisering (s. 11-24, 44-59, 60-80, 181-195). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Den Norske kirke, . (2011). Gudstjeneste for Den norske kirke (Bokmål utg., 6.1-6.24). Stavanger: Eide forlag. Bibliotek. Hentet fra www.kirken.no
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 87-107, 149-175). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Jordheim, K. (2009). Plan for diakoni i Den norske kirke: En presentasjon. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Red.), Diakoni: En kritisk lesebok (s. 13-28). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Modéus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual (s. 161-177). København: Alfa. Bibliotek (Kompendium)
 • Nissen, J. (2008). Diakoni og menneskesyn (s. 98-161). Frederiksberg: Aros. Bibliotek
 • Nissen, J. (2008). Diakoni og menneskesyn (s. 41-77). Frederiksberg: Aros. Bibliotek (Kompendium)
 • Nordstokke, K. (2011). En diakonal kirke. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 153-167). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2. utg., s. 50-67). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Hellemo, G. (Red.) (2014). Gudstjeneste på ny (s. 13-31, 73-88, 127-147, 151-177). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

Eller:

 • White, J. F. (2000). Introduction to Christian worship (3rd utg., s. 47-80, 81-110). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek

Eller:

 • Den Norske kirke, . (2011). Gudstjeneste for Den norske kirke ([Bokmål utg.] utg., 7.1-7.51). Stavanger: Eide forlag. Bibliotek (Se Fronter). Hentet fra www.kirken.no

Eller:

 • Modéus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual (s. 205-245). København: Alfa. Bibliotek

Eller:

 • Modéus, M. (2013). Gudstjänstens kärnvärden: Om relationer, världen och form i gudstjänsten (s. 83-131). Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)

Eller:

 • Nissen, J. (2008). Diakoni og menneskesyn (s. 78-96). Frederiksberg: Aros. Bibliotek

Eller:

 • Senn, F. C. (2012). Introduction to Christian liturgy (s. 189-210). Minneapolis, Minn.: Fortress. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift