I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL1510: Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Linn Sæbø Rystad (Linn.S.Rystad@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi

Generell informasjon

TEOL1510 er det første av flere integrerte praktikumsemner innen profesjonsstudiet i teologi. Emnet er delt inn i to delemner:
Delemne A gir innføring i prestetjeneste og innførende øvelse i et utvalg av prestetjenestens kompetanser/gjøremål. Det legges vekt på utvikling av pastoral identitet og spiritualitet. Delemne B gir innføring i praktisk teologi og i praktisk-teologisk metode, med vekt på fagforståelse, kirkekunnskap og øvelse i å reflektere teologisk i spennet mellom praksis og teori. Emnet er et kjerneemne i profesjonsstudiet i teologi.
 
 
Arbeidsform og organisering
Emnet består av varierte arbeidsformer:

 • Forelesninger
 • Praktisk-teologiske verksteder
 • Ekskursjon
 • Seminarundervisning
 • Studentens egenaktivitet i forarbeidet til oppgaven i delemne B.


Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 

 • Med TEOL1540 Kirkekunnskap reduseres dette emnet med 10 sp
 


Studiekrav

For å kunne gå opp til avsluttende mappesamtale må studenten underveis i semesteret oppfylle følgende studiekrav:

 • Delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
 • Bestått kortprøve i delemne B.
 • Godkjent oppmøte i undervisningen i delemne A, samt undervisningen i oppgavemetodikk og veiledningsseminaret i delemne B. Det er krav om 100 % oppmøte, men emneansvarlig kan innvilge inntil 25% fravær etter begrunnet søknad.
 • Levere og få godkjent mappeinnlevering. Mappen skal inneholde følgende arbeider beskrevet nedenfor:
 • Levere og få godkjent litteraturbasert refleksjonsnotat relatert til retreaterfaring og en av bøkene under tilleggslitteratur delemne A (1000-1500 ord).
 • Levere og få godkjent utkast til preken (etter mal), med refleksjoner over prosessen (til sammen 1000-1500 ord).
 • Levere og få godkjent kortfattet refleksjonsnotat over arbeid med pedagogisk tiltak for barn/unge (600-800 ord).
 • Levere og få godkjent kortfattet refleksjonsnotat over sjelesørgerisk problemstilling (600-800 ord).
 • Levere oppgave (etter mal) med beskrivelse/refleksjon over gudstjenester i to utvalgte menigheter (2000-2400 ord).
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).


Avsluttende vurdering

Emnet TEOL1510 har mappesamtale som eksamensform. Mappen inneholder innleveringene beskrevet under "Studiekrav". Studentene gjennomfører mappesamtalen to og to med utgangspunkt i det de har levert i mappen. For å kunne gå opp til mappesamtalen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».


Mål

DELEMNE A: INNFØRING I PRESTETJENESTE (5 STP)
Delemne A gir innføring i prestetjeneste og innførende øvelse i et utvalg av prestetjenestens kompetanser/gjøremål. Det legges vekt på utvikling av pastoral identitet og spiritualitet.
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha:

 • Kjennskap til prestetjenestens teologi og til prestetjenesten som profesjon.
 • Evne til å reflektere over forholdet mellom egen identitet/spiritualitet og pastoral identitet/spiritualitet.
 • Evne til å arbeide beskrivende og utviklende med muntlighet og personlig uttrykk.
 • Kjennskap til sjelesorgfaget; evne til å reflektere over ulike sider ved et knippe sjelesorgcase
 • Kjennskap til homiletikkfaget; evne til å utvikle en preken, og reflektere over dette arbeidet i lys av relevant teori.
 • Kjennskap til menighetspedagogikkfaget; evne til å utvikle pedagogisk opplegg for et avgrenset læringstiltak i en menighet, og reflektere over dette arbeidet i lys av relevant teori.

DELEMNE B: INNFØRING I PRAKTISK TEOLOGI OG PRAKTISK-TEOLOGISK METODE (5 STP)
Delemne B gir innføring i kirkekunnskap, i praktisk teologi og i praktisk-teologisk metode. Delemnet vektlegger ekklesiologiske, liturgiske og diakonale perspektiver. Delemnet gir øvelse i å reflektere teologisk i spennet mellom praksis og teori.
Det er en fordel om studentene har gjennomført gjennomfører EX1020 delemne B i samme semester, fordi dette emnet gir innføring i ulike modeller for praktisk teologi.
MÅL DELEMNE B
Studenten skal etter fullført emne ha

 • Kjennskap til Den norske kirkes ordning og rettslige status, og til andre kirkesamfunn/livssynsorganisasjoner i Norge
 • Kjennskap til kirkebyggets arkitektur og bruk, og kirkeårets oppbygging.
 • Kjennskap til ordning for gudstjeneste og kirkelige handlinger i Den norske kirke.
 • Kunnskap om sosiologiske og teologiske perspektiver på Den norske kirke som folkekirke.
 • Kunnskap om sosiologiske og teologiske perspektiver på gudstjenesteliv og diakoni i Den norske kirke.
 • Evne til å observere gudstjenestepraksis og/eller diakonal praksis i en lokalmenighet, og reflektere over disse i lys av relevant teori.


Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR

 • Afdal, G., Haakedal, E. & Leganger-Krogstad, H. (1997). Tro, livstolkning og tradisjon: Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk (s. 15-39). [Oslo]: Tano Aschehoug. Bibliotek (Kompendium)
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), s. 84-95. Bibliotek (Kompendium).
 • Isaksen, S. & Saxegaard, F. (2012). Innføring i pastoralteologi. Oslo: MF. (Se Fronter)
 • Saxegaard, F. (2013). Homiletikk til å begynne med. Oslo: MF. (Se Fronter)
 • Søbstad, F. (2006). Læring i kirken sett i et utvidet perspektiv. I T. S. Lannem & H. Stifoss-Hanssen (Red.), Metode, mål og mening i den Norske kirkes trosopplæringsreform (s. 147-154). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Nouwen, H. J. M. (2006). Å søke en helhet: De tre trinnene i utviklingen av et åndelig liv (et utvalg på 100 sider). Oslo: Verbum. Bibliotek

Eller:

 • Malm, M. (1991). Veivisere: En bok om kristent lederskap (et utvalg på ca 100 sider). Oslo: Nye Luther forl. Bibliotek

Eller:

 • Benner, D. (2004). The gift of being yourself: The sacred call to self-discovery (et utvalg på ca 100 sider). Trowbridge: Eagle Publishing. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2015). Norsk kirkekunnskap. (Se Fronter)
 • Botvar, P. K. & Schmidt, U. (Red.) (2010). Religion i dagens Norge: Mellom sekularisering og sakralisering (s. 11-24, 44-59, 60-80, 181-195). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Den Norske kirke, . (2011). Gudstjeneste for Den norske kirke (Bokmål utg., 6.1-6.24). Stavanger: Eide forlag. Bibliotek. Hentet fra www.kirken.no
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 87-107, 149-175). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Modéus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual (s. 161-177). København: Alfa. Bibliotek (Kompendium)
 • Nissen, J. (2008). Diakoni og menneskesyn (s. 41-77, 98-161). Frederiksberg: Aros. Bibliotek
 • Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2. utg., s. 50-67). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Hellemo, G. (Red.) (2014). Gudstjeneste på ny (s. 13-31, 73-88, 127-147, 151-177). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

Eller:

 • White, J. F. (2000). Introduction to Christian worship (3rd utg., s. 47-80, 81-110). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek

Eller:

 • Den Norske kirke, . (2011). Gudstjeneste for Den norske kirke ([Bokmål utg.] utg., 7.1-7.51). Stavanger: Eide forlag. Bibliotek (Se Fronter). Hentet fra www.kirken.no

Eller:

 • Modéus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual (s. 205-245). København: Alfa. Bibliotek

Eller:

 • Modéus, M. (2013). Gudstjänstens kärnvärden: Om relationer, världen och form i gudstjänsten (s. 83-131). Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)

Eller:

 • Nissen, J. (2008). Diakoni og menneskesyn (s. 78-96). Frederiksberg: Aros. Bibliotek

Eller:

 • Senn, F. C. (2012). Introduction to Christian liturgy (s. 189-210). Minneapolis, Minn.: Fortress. Bibliotek (Kompendium)


> PDF-versjon for utskrift