I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

PED5511: Kirkens undervisning - oppdrag, historikk og planer

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Kristin Norseth (Kristin.Norseth@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelor studium - Ungdom, kultur og trosopplæring
Mastergrad iht §3, 2 år - Master i kirkelig undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Disiplinbasert Master kirkelig undervisning.
Emnet gir en grunnleggende innføring i menighetspedagogisk arbeid og skal gi hjelp til å utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er viktige for å arbeide som kateket i Den norske kirke.

Studiepoengreduksjon

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

 Studentene skal
 • få godkjent en bokrapport på inntil 1000 ord fra angitte deler av studielitteraturen
 • skrive et feltnotat på inntil 1000 ord om universell utforming innenfor trosopplæringen i en lokal menighet
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

 Emnet PED5511 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.  

Læringsutbytte etter fullført emne

Studentene skal ha
 • kjennskap til kirkens undervisningsoppdrag i Bibelen, kirkens historie og dagens flerkulturelle samfunn
 • kjennskap til trosopplæring for barn i tidlig kristendom
 • kjennskap til kateketikkens historie
 • kjennskap til kirkelige undervisningsplaner fra 1990-tallet og framover
 • god kunnskap om trosopplæringsreformens basis og utvikling
 • evne til å reflektere over og ta i bruk gjeldende plan for trosopplæring
 • god forståelse for sammenhengen mellom dåp og opplæring
 • kjennskap til universell utforming av læringsmiljø og læremidler og om inkluderende trosopplæring

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Aadnanes, P. M. (2004). Konfirmasjonen - frå katekumenat til ungdomsarbeid. I J. O. Ulstein (Red.), Ungdom i rørsle (Vol. 2, s. 21-38). Oslo: Tapir. Bibliotek (Kompendium)
 • Asheim, I. (1978). Kristen kunnskap og undervisende virksomhet i kirken. Prismet: Pedagogisk tidsskrift, s. 180-187. Bibliotek (Kompendium).
 • Birkedal, E. (2015). Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv: Utfordringer i spenningsfeltet mellom forankring og forandring. I S. Helgesen (Red.), Røtter og vinger: Et "matpakkeseminar" i Jon Lilletuns ånd (s. 114-125). Kristiansand: Portal. Bibliotek (Kompendium)
 • Borch, E. (2010). Hellighetssonens kraft: Utviklingshemmedes møte med kirken. Kirke og kultur, 115(3), s. 290-298. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Den norske kirke, . (2010). Gud gir - vi deler: Plan for trosopplæring i Den norske kirke (s. 3-47). Oslo: Kirkerådet. Bibliotek (Kildelitteratur). Hentet fra kirken.no
 • Den norske kirke, . (1992). Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke. [Oslo]: Kirkerådet. Bibliotek (Kildelitteratur)
 • Den norske kirke, . (1998). Plan for konfirmasjonstiden i Den norske kirke (Bokmål[utg.] utg.). Oslo: Kirkerådet. (Kildelitteratur)
 • Dokka, T. S. (2007). Trosopplæringens sakramentale forankring. I E. T. Johnsen (Red.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter (s. 43-54). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek (Kompendium)
 • Elstad, H. (2007). Den individualiserte religionen: Eit historisk blikk på konfirmasjonen. I E. T. Johnsen (Red.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter (s. 145-156). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek (Kompendium)
 • Hauglin, O., Lorentzen, H. & Mogstad, S. D. (Red.) (2008). Kunnskap, opplevelse og tilhørighet: Evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform (s. 13-17, 27-45, 71-226). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Johnsen, E. T. (2008). Barneteologi møter trosopplæring til gjensidig kritisk dialog. I S. Sagberg (Red.), Barnet i trosopplæringen: Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn (s. 10-33). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Johnsen, E. T. (2012). Hvordan medierer undervisningspreget trosopplæring kristen tro og tradisjon?: En Vygotskij-inspirert analyse av læringssituasjonen i Den norske kirkes trosopplæring. Teologisk tidsskrift, 1(2), s. 138-166. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Kultur- og kirkedepartementet, . (2002). Trusopplæring i ei ny tid: Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja (nr. nr 7 (2002-2003), s. 3-37). [Oslo]: Departementet. (Kildelitteratur). Hentet nr 7 (2002-2003) fra www.regjeringen.no
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Babysangen i pedagogisk lys. I E. T. Johnsen (Red.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (s. 129-141). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2012). Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling?: Fellesskapslæring i kirken. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 67-86). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2012). Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling?: Fellesskapslæring i kirken. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 67-86). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek
 • Lerheim, B. (2012). Ungdom, tradisjonar og relasjonar: Ei drøfting av interaksjonsflater mellom unge menneske og Den norske kyrkja. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 87-98). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek
 • Lindboe, I. M. (2009). Barn i evangeliene. I K. O. Sandnes, O. Skarsaune & R. Aasgaard (Red.), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom (s. 75-111). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Morvik, E. & Høeg, I. M. (2012). Ung og aktiv?: Ungdom 15-18 år i Den norske kirke. I E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Red.), Menighetsutvikling i folkekirken: Erfaringer og muligheter (s. 153-168). Oslo: IKO-forlaget. Bibliotek
 • Norheim, B. E. H. (2012). Det som skjer i dåpen og det som skjer etter dåpen: Menneskesynet i dåpsliturgien (2011) og Plan for trusopplæring (2010) for Den norske kyrkja. Teologisk tidsskrift, 1(4), 358?376. Hentet fra www.idunn.no
 • Redse, A. (2001). Kyrkjeleg undervisning i ei ny tid. I J. O. Ulstein & P. M. Aadnanes (Red.), "Jeg gikk meg over sjø og land-": Festskrift til Ottar Berge på 65-årsdagen (s. 31-51). Trondheim: Tapir. Bibliotek (Kompendium)
 • Seland, T. (Red.) (2009). "Lær meg din vei-": Kristen trosopplæring i går og i dag: En historisk oversikt (nr. nr 10). Trondheim: Tapir. Bibliotek
 • Sjaastad, E. (2014). Barnet som subjekt i teologien: Et møte med barneteologien. I T. E. Hamre, E. Lundeby & A. Redse (Red.), Barnetro og trosopplæring: Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen (nr. nr 22, s. 35-53). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Skrunes, N. (2014). Trosopplæring og skolekontekst: Samspill - motsetning. I T. E. Hamre, E. Lundeby & A. Redse (Red.), Barnetro og trosopplæring: Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen (nr. nr 22, s. 185-205). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Winsnes, O. G. (2003). Sosialisering og livshjelp: Kirkens pedagogiske virksomhet sett i et sosialiseringsperspektiv. I S. Heggem & E. Dahl (Red.), Dåp, konfirmasjon, kateketisk praksis: Et riteperspektiv på sosialisering (nr. nr 8, s. 95-107). Oslo ,: Det praktisk-teologiske seminar. Bibliotek (Kompendium)
 • Øystese, R. (2014). Å lære det kristne språket. I T. E. Hamre, E. Lundeby & A. Redse (Red.), Barnetro og trosopplæring: Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen (nr. nr 22, s. 247-261). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift