I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

K-RLE1120: K/RLE grunnstudier - vår

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 

Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:20
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, kultur og trosopplæring
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-17 17. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2017
Mappevurdering (faglige oppgaver) – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i Årsstudium kristendom/KRLE, Bachelor i Ungdom, kultur og tro, Bachelor i kultur og samfunnsfag, Lektorprogrammet, Bachelor i teologi, Master i teologi og Profesjonsstudiet i teologi.
K-RLE1120 utgjør 20 studiepoeng. Det består av fagstoffet i enkeltemnene K1020 og K1030. Oppbygningen av K-RLE1120 er som følger:
K1020 Bibelfag og kristendommens historie
a. Bibelfag, 5 stp
b. Kristendommens historie, 5 stp
K1030 Kristen livstolkning i dag
a. Dogmatikk, 4,5 stp
b. Etikk, 3,5 stp
c. Konfesjonskunnskap, 2 stp
 

Studiepoengreduksjon

Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studieveileder.

Studiekrav

Emnet K-RLE1120 har en kombinasjon av mappevurdering og en avsluttende skriftlig prøve. For å kunne levere inn mappe og gå opp til avsluttende prøve må studenten oppfylle følgende studiekrav:
 
  • for nye mappestudenter: ha godkjent fremmøte i skrivekurs (en må være til stede i begge dobbelttimene, fritak kan gis etter søknad til emneansvarlig)
  • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i seminarrekkene i Bibelfag og Kristen livstolkning i dag
  • få godkjent en ekskursjonsrapport (ca. 600-800 ord) knyttet til ekskursjon i kirkehistorie/konfesjonskunnskap, levert innen en fastsatt frist
  • få godkjent utkast til to oppgaver (hver på 2000-2500 ord), levert innen fastsatte frister. Det fastsettes hvert semester hvilke delemner disse skal hentes fra
  • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret
  • for studenter på Profesjonsstudium i teologi: delta på profesjonsrettet undervisningsopplegg
 
Oppgaver, ekskursjonsrapport og eventuell studieevaluering leveres gjennom læringsplattformen Fronter.
Nærmere orientering om studiekravene for K-RLE1120 gis i semesterheftet og i forbindelse med undervisningen. Dersom studiekravene underveis i semesteret ikke oppfylles eller studenten av andre grunner ønsker å endre eksamensform, er det studentens ansvar å melde overgang til enkeltemnene K1020 og K1030. Studenten må selv kontakte studieveileder for å få dette ordnet. Merk at det er studiekrav også på disse emnene. For studenter som allerede har oppfylt noen studiekrav som mappestudenter, kan det gis fritak fra studiekrav på enkeltemner (se semesterheftet for detaljer).
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene og ikke benytter seg av muligheten til å melde overgang til enkeltemnene, kan ikke gå opp til eksamen. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. mai.

Avsluttende vurdering

Emnet K-RLE1120 har som eksamensform to deleksamener: mappeinnlevering og skriftlig eksamen (4 timer). For at mappen skal kunne leveres inn og den skriftlige eksamen gjennomføres, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.  
Mappen skal inneholde de to oppgavene, hver på 2000-2500 ord. Sammen med mappen skal det leveres en erklæring om selvstendig arbeid (se skjema på MFs nettsider). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av mappen og den skriftlige prøven. Mappen vektes 3/5 og skriftlig eksamen 2/5. Tillatte hjelpemidler: Hjelpemidlene beskrevet i hjelpemiddellisten, liste i.
Dersom studenten får karakteren F på én eller begge deleksamenene, har han/hun anledning til et nytt forsøk på denne/disse ved starten av neste semester: å levere inn bearbeidet mappe innen en nærmere angitt frist og/eller å gå opp til ny skriftlig eksamen på det tidspunktet som blir fastsatt. Det gis kun én mulighet til kontinuasjon per deleksamen per semester. Studenter som fortsatt ikke består deleksamenen, må melde seg opp i emnet et senere semester emnet undervises og gjennomføre deleksamenen da. Oppfylte studiekrav og eventuell godkjent deleksamen blir da overført.
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Se Mål og innhold i emnebeskrivelsene for K1020 og K1030, som til sammen utgjør K-RLE1120. I emnebeskrivelsene finner du også litteraturlister.
Se dessuten nettsiden SØK & SKRIV (sokogskriv.no) for nyttige tips om det å skrive akademiske oppgaver, inkludert veiledning i kildebruk og referanser.
 

> PDF-versjon for utskrift