I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

EX1020: Examen facultatum

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:John Wayne Kaufman (John.W.Kaufman@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, kultur og trosopplæring
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i bachelorprogrammet Religion, kultur og samfunn, Ungdom, kultur og tro, samt Profesjonsstudiet i teologi. Emnet består av to delemner: A. Kritisk tenkning (5 stp), og B. Teologi som vitenskapelig fag (5 stp). 
 
DELEMNE A: KRITISK TENKNING (5 STP)
Dette delemnet tar først og fremst sikte på å øke studentenes kompetanse når det gjelder kommunikasjon og argumentasjon. Slik kompetanse er et sentralt element i all akademisk dannelse. Samlet sett er målet at studentene øker sin kompetanse når det gjelder kritisk tenkning og forståelse av vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige arbeidsmåter.
 
DELEMNE B: TEOLOGI SOM VITENSKAPELIG FAG (5 STP)
Delemne B tar sikte på å presentere teologifaget med tanke både på teologistudiet og studiet av kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (K-RLE). Det skjer ved at man studerer særlige viktige eksempler og temaer som vil kunne vise hvordan teologi er blitt forstått og faglig profilert i bestemte historiske situasjoner. Delemne B skal bidra til å binde kunnskapen man får ved exphil-studiet sammen med teologifaget. Visse temaer har spilt en viktig rolle i teologihistorien, for eksempel forholdet mellom fornuft og åpenbaring slik den ytrer seg i møtet mellom naturvitenskap og kristen tro. Spørsmålet var hvordan man skulle forklare og fortolke den ytre naturvirkeligheten. Et annet viktig tema er forholdet mellom teologi og historie. Kristendommen er en historisk religion på to måter: Den ser historien i et frelseshistorisk perspektiv, og åpenbaringen av Gud er knyttet til historiske hendelser. Den kristne teologien fikk en vanskelig utfordring i møte med den historiske vitenskapen og ble konfrontert med et historiesyn som utelukket Gud og den åpenbarte meningen med historien. I delemne B gis også en innføring i prinsipper for bibeltolkning og teologi som basis for kirkelig profesjonsutøvelse.
 
Undervisningen i faget foregår i forelesninger og seminargrupper. Studentene organiseres i seminargrupper som omfatter 20-28 studenter og ledes av en eller flere lærere. Seminargruppene brukes til undervisning og til arbeid med oppgaver knyttet til læringsmålene i emnet.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet.
 
Emnet har 5 poengs reduksjon mot EX1025.  

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent frammøte (minst 75 %) i undervisningen i både delemne A og delemne B
 • få godkjent en individuell skriftlig oppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
I tilfeller der studenten ikke har mulighet til å oppfylle oppmøtekravene kan man kompensere for dette med å få godkjent ytterligere to individuelle skriftlige oppgaver (1200-1500 ord) innen fastsatte frister.

Avsluttende vurdering

Emnet EX1020 har 4-timers skriftlig klausureksamen som avsluttende vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Kritisk tenkning
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om vilkår for klarhet og presisjon ved produksjon av tekster og ved annen kommunikasjon
 • kunnskap om argumentasjonstyper og begrunnelsesmåter.
 • kunnskap om definisjonsmåter og utsagnstyper.
 • kunnskap om sentrale vitenskapsfilosofiske posisjoner og problemstillinger i moderne og postmoderne vitenskapsfilosofi.
 • kunnskap om ulike logiske slutningsformer.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • reflektere over forholdet mellom kommunikasjon og forståelse.
 • argumentere på en saklig og presis måte.
 • reflektere over forholdet mellom språk og sannhet.
 • drøfte hva vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige arbeidsmåter innebærer, bl.a. med utgangspunkt i tradisjoner og skoler i moderne vitenskapsfilosofi.
 • anvende hypotetisk-deduktiv metode.
 
Delemne B: Teologi som vitenskapelig fag
 
KUNNSKAP
Studentene har:
 • god kunnskap om ulike historiske og dagsaktuelle tolkninger av begrepet teologi.
 • kunnskap om ulike forståelser av forholdet mellom teologi, naturvitenskap og andre humanvitenskaper.
 • kunnskap om hvordan ulike filosofiske forutsetninger former det teologiske arbeidet.
 • kunnskap om teologiens kontekstuelle karakter.
 • kunnskap om de ulike teologiske disiplinenes metodiske egenart.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte hvorvidt teologi bør forstås som en vitenskapelig virksomhet.
 • anvende sin kunnskap om teologifagets egenart og utfordringer til å drøfte forholdet mellom teologifaget, naturvitenskap og andre humanvitenskaper.
 • reflektere over muligheter og utfordringer som følger av teologiens kontekstuelle karakter.
 • reflektere over på hvilken måte fortiden kan ha normativ status i teologifaget.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Rokstad, K. (2004). Kommunikasjonslogikk: Med eksempler fra psykologi: Elementære logiske forutsetninger for saklig meningsutveksling. Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Snævarr, S. (2017). Vitenskapsfilosofi for humaniora: En kritisk innføring (s. 11-50, 74-134, 147-228, 249-292). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Christie, A. (2007). Who do you say I am?: Answers from the pews. Journal of adult theological education, 4(2), s. 181-194. Bibliotek (Kompendium).
 • Harbsmeier, E. & Raun Iversen, H. (1995). Praktisk teologi (s. 11-17, 21-28). Frederiksberg: Anis. Bibliotek (Kompendium)
 • Henriksen, J.-O. (2007). Teologi i dag: Samvittighet og selvkritikk. Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Kjeldstadli, K. (1999). Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget (2. utg., s. 15-49). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • McGrath, A. E. (2010). Science and religion: An new introduction (2 utg., s. 9-16, 45-50, 110-127). Malden, Mass.: Wiley-Blackwell. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Plantinga, R. J., Thompson, T. R. & Lundberg, M. D. (2010). An introduction to Christian theology (s. 3-45). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandmo, E. (2015). Tid for historie: En bok om historiske spørsmål (s. 177-208). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Wright, N. T. (2013). Scripture and the authority of God (2. utg.). London: SPCK. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift