I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

AVH5065: Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 

Emneansvarlig:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Masteroppgave2017-12-15 15. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad. Tilsvarende emne tilbys også i en 50-poengsvariant (AVH5060) som forutsetter oppstart et semester tidligere.
 
Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Arbeidet med oppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring i metode og forskning. En masteroppgave kan være en individuell og selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være en frittstående og selvstendig del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for profesjonsstudiet i teologi. Alle studenter som skriver masteroppgave, skal ha kontrakt med en veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold). Veilederen skal der bl.a. godkjenne emnet for masteroppgaven. Tildeling av veileder skjer normalt som en del av det metodeemnet studenten gjennomfører semesteret før masteroppgaven påbegynnes.
Studenten må normalt ha bestått eksamen i MET5910, MET5920 eller ha tilsvarende kompetanse for å kunne melde seg til emnet.

Studiekrav

For å levere en masteroppgave til endelig vurdering må den enkelte student
  • ha en gyldig kontrakt med veileder, der veileder bl.a. godkjenner temaet for masteroppgaven. Veileders godkjenning av tema innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en oppgave på 5000-nivå. Godkjenningen skjer i veiledningskontrakten som leveres i studieadministrasjonens resepsjon.
  • levere melding om tidspunktet oppgaven planlegges levert. Se masteroppgaverommet i Fronter eller eksamenssidene, underside «masteroppgaven», for hvordan du gir beskjed.
  • levere «Egenerklæring om selvstendig arbeid» i masteroppgaverommet i Fronter i forbindelse med endelig innlevering av masteroppgaven.
 
For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet AVH5065 har masteroppgave (18.000-24.000 ord) med kun elektronisk innlevering som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.
 
For AVH5065 er det én fast innleveringsfrist hvert semester:
Høstsemesteret: 15. desember
Vårsemesteret: 15. juni
 
For informasjon om innleveringsprosedyren og formelle krav for utforming av masteroppgaven, se masteroppgaverommet i Fronter, eller eksamenssidene, underside «masteroppgaven».
 
Sensurfristen er normalt 3-6 uker etter innleveringsfristen, men kan utvides i forbindelse med sommerferie.

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne ha:
  • dokumentert evne til å arbeide selvstendig med et større vitenskapelig arbeid,
  • utviklet og vist evne til forståelse, refleksjon og faglig modenhet.

> PDF-versjon for utskrift