Valgemner og metode

Her finner du informasjon om valgemner og metode innenfor profesjonsstudiet i teologi.

Valgemner

I ordningen for profesjonsstudiet (cand.theol.) er 20 studiepoeng satt av til valgemner. Valgemner kan inkludere enmner som gir en spisset fordypning i enkeltdisipliner, tverrfaglige emner, studieturer samt mulighet for å ta relevante emner innenfor andre fagområder. 

Valgemner tas normalt 10. semester, men det er mulig å ta valgemner 8. semester. De som benytter seg av denne muligheten, må ta gjenstående emner fra 8. semester i 10. semester. Merk at det da kan forekomme eksamens- og timeplanskollisjoner. Valgemner utgår dersom du velger å skrive stor masteroppgave (50 studiepoeng).

Hvilke valgemner som tilbys veksler fra år til år. Under finner du emner som ofte tilbys. Vi legger ut informasjon om aktuelle valgemner før hvert vårsemester i cand.theol.-rommet i canvas. 

Eksempler på valgemner innenfor profesjonsstudiet i teologi:
- Studietur til Jerusalem 
- Studietur til Hellas 
- TEOL5575 Tros- og livsfortelling
- TEOL6110 Hebraisk fordypning
- TEOL6210 Gresk fordypning

Emner innenfor andre studieprogram på MF:
- HIS5050 Encounters: Common categories and concepts in Abrahamic religions
- HIS5060 Conflict and Negotiation: Selected topics
- SAM5144 Religion and Human Rights
- SAM5150 Religion, Identity and Populism
- RPSY5020 Religionspsykologi for helsefaglig praksis
- RPSY5030 Religionspsykologi: Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død
TEOL5475 Hellighet i kristen tradisjon

Metodeemner

På 10. semester inngår et metodeemne. Vi anbefaler at du begynner å tenke på valg av metode på fjerde året, og særlig 9. semester. Du kan velge mellom flere metodeemner:
- MET5115 Bibelfaglig metode: Det gamle testamente
- MET5215 Bibelfaglig metode: Det nye testamente  
- MET5310 Methodology: Texts and History 
- MET5920 Metode: praktiske og systematiske disipliner 
- MET5010 Empiriske forskningsmetoder 

MET5010 Empiriske forskningsmetoder er aktuelt dersom du planlegger å gjøre en empirisk undersøkelse (type intervju eller spørreundersøkelse) som skal ligge til grunn for masteroppgaven. MET5920 Metode: praktiske og systematiske disipliner er metodeemnet du velger dersom du skal skrive litteraturbasert innen områder som systematisk teologi, praktisk teologi og misjonsvitenskap. MET5310 Methodology: Text and History er aktuelt for deg som tar utgangspunkt i historisk metode, hvor historiske tekster eller historiske objekter utgjør kildematerialet.

Om du ønsker å skrive stor masteroppgave (50 stp), anbefaler vi at du tar metode samtidig som du begynner med arbeidet med masteroppgaven. Husk på at det er viktig å komme tidlig i gang med prosessen om du skal skrive stor masteroppgave. De som skal skrive en empirisk oppgave kan vurdere å ta metode i forkant. 

Ta kontakt med emneansvarlig, programleder, studierådgiver eller aktuelle forelesere dersom du er i tvil om valg av metodeemne.