Trygg i utlandet

Alle MF-studenter som reiser på studieopphold i utlandet må sette seg inn i MFs råd for sikkerhet.

MF har inngått en tjenesteavtale med Sjømannskirken i utlandet.  På Sjømannskirkens nettsider finner du god og oversiktlig beredskapsinformasjon. Velg Studenter på menyen til venstre, deretter Beredskap. Husk å lagre Sjømannskirkens døgnåpne beredskapstelefon: +47 951 19 181. 

Etter at du har ankommet studiestedet må du sende inn nettskjemaet egenerklæring om studieopphold og oppdaterte kontaktopplysninger. 

Kontaktinformasjon

  • Husk å oppdatere dine nærmeste om din adresse og telefon i utlandet.
  • Oppdater kontaktopplysninger i Studentweb.
  • Sett opp automatisk videresending av MF-e-post til eventuell annen e-postkonto under oppholdet.
  • Registrer også utlandsoppholdet ditt hos UDs tjeneste Reiseregistrering. Dersom noe alvorlig skulle skje der du oppholder deg (f.eks. politisk uro, naturkatastrofer, terroraksjoner) har UD mulighet til å komme i kontakt med deg.

Kopi av viktige papirer

  • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted.

Forsikring

  • Helseforsikring: Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk medlem i folketrygden under utenlands-oppholdet. Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester. Dersom du trenger bekreftelser på denne retten, eller har spørsmål om retten til dekning av helsetjenester må du ta kontakt med Helfo utland. 
  • Reiseforsikring: Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring).  Det er obligatorisk for alle MF-studenter å ha reiseforsikring under utveksling. Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Dersom du tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) kan du kjøpe deres forsikring som dekker enkelte forhold som Folketrygden ikke dekker.
  • Du kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.

Vaksiner deg!

Under oppholdet

Følg lover og regler

Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) – dette er den viktigste kilden til informasjon. Norsk UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i forskjellige land.
Råd fra norske myndigheter: I unntakstilfeller kan norske myndigheter (Utenriksdepartementet eller helsemyndighetene) på kort varsel fraråde reise og opphold i enkelte land og områder. Dette må du rette deg etter.
Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge. En god guidebok kan gi en del retningslinjer.
Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff.
Du står ansvarlig overfor vertslandets lover.

Tenk sikkerhet

Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet. Husk at rusmidler svekker dømmekraft og vurderingsevne.
Sørg for at andre vet hvor du befinner deg!
Gå aldri med mye penger på deg.

Vær forberedt

Det er lurt å ha to ulike betalingskort i tilfelle det ene blir stjålet. Du bør ha tilstrekkelig med midler på bankkonto i Norge til dekning av eventuelle ekstraordinære utgifter (sykdom, hjemreise o.l.).
Flybilletter og pass: Det kan være fornuftig å booke en flybillett som gir deg mulighet til å endre returen dersom dette skulle vise seg nødvendig. Eventuelt bør du sikre at du har midler parat til å kunne dekke ny billett på kort varsel. Sjekk at passet og eventuelt visum er gyldig for hele oppholdets lengde i tråd med gjeldende lands regelverk
Ha telefonnummeret til nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnumre for hånden. Ved opphold utenfor Europa, og der hvor dette synes naturlig, anbefales du å registrere deg ved nærmeste norske utenriksstasjon under oppholdet.

Dersom noe skulle oppstå

I krisesituasjoner
Sørg i første rekke for at dine pårørende, ditt vertsuniversitet og/eller MF blir underrettet om din situasjon og hvor du befinner deg. Informer også nærmeste utenriksstasjon.

Ved lokal unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.)
Følg retningslinjene fra lokale styresmakter og informer norsk utenriksstasjon om deg og din oppholdsadresse dersom du ikke har gjort det tidligere. Ved uro, hold kontakt med ambassaden.

Ved behov for legehjelp
Kan vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon komme med anbefaling.

I mindre akutte eller kritiske situasjoner
Ta kontakt med vertsuniversitetets kontaktperson, eventuelt nødnummer, for råd og bistand. Ved alvorlige hendelser bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat). Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske stasjoner kontaktes.

Økonomiske utlegg ved sykdom (utenfor EØS)
Disse legger du selv ut for og får refundert i etterkant av NAV internasjonalt (eget refusjonsskjema). Dokumentasjonen fra NAV utland gir nærmere info om ordningen i de enkelte land.
Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc. bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes. Du kan også kontakte nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand.

Viktige kontaktadresser
Oversikt over norske utenriksstasjoner
Reiseråd og landinformasjon fra Utenriksdepartementet
NAV internasjonalt telefon 21 07 37 00 eller e-post: nav.internasjonalt@nav.no
Sjømannskirken
ANSA