lese bibel

Teologi

Ønsker du å fordype deg i teologi og kristendom? Da kan du ta en bachelor i teologi.

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april

Søk via Samordna Opptak

Studieavgift
Ordinær studieavgift inkl. medlemsskap i SiO

Kontakt
teologi@mf.no

På Bachelor i teologi studerer du hele spekteret av teologiske fag. Du får solid forståelse for kristendommens historie, Bibelen, kristen troslære og kristne praksiser.

Bachelorgraden består av 160 studiepoeng teologi/kristendom/KRLE og 20 studiepoeng ex.phil./ ex.fac.

MF tilbyr emner innen:

  • Det gamle testamente
  • Det nye testamente
  • Kirkehistorie
  • Etikk/bioetikk
  • Kristen troslære
  • Religionsfilosofi
  • Praktisk teologi
  • Misjonsvitenskap
  • Religionspedagogikk
  • Religionsvitenskap

Les mer om de ulike fagfeltene innen teologi.

Gjennom dette studiet utrustes du til arbeid innen kirke/menighet og organisasjoner. Studiet gir også grunnlag til videre studier i religionshistorie og teologi på masternivå. Du kan for eksempel fortsette på Master i teologi, eller gå over til Profesjonsstudiet i teologi som kvalifiserer til jobb som prest i Den norske kirke.

Mer om programmet

Søknad og opptakskrav

For opptak til første året søker du via Samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april. Søkere som søker med realkompetanse, om særskilt vurdering eller om tidlig opptak, må søke innen 1. mars.

Alle kvalifiserte får opptak.

Oppbygging

Dette forslaget til programoppbygning oppfyller rammekravene for bachelorgraden, men enkelte emner kan byttes ut. Les mer under Beskrivelse av programmet.

Forslag programoppbygning oppstart høsten 2021

Mulighet for utveksling 3. til 6. semester
6.sem.TEOL2310
Teologihistorie
(10 stp)
TEOL2410
Luthersk teologi i dag
(10 stp)
BAO2700
Bacheloroppgave
(10 stp)
5.sem.TEOL2450
Christian Initiation: Faith, Baptism
and The Holy Spirit (10stp)
TEOL2610
Misjon, global kristendom og religionsdialog
(10 stp)
FIL2010
De store spørsmålene
(10 stp)
4.sem.TEOL2740
Kulturanalyse: Teologi og populærkultur
(10 stp)
TEOL2210
Kristen teologi blir til - Paulus og Johannesevangeliet
(10 stp)
TEOL1220
Gresk 2: Tekstarbeid
(10 stp)
3.sem.TEOL154X Kirke i kontekst (10stp)EX1020
Examen facultatum
(10 stp)
TEOL1210
Gresk 1: Grunnelementer
(10 stp)
2.sem.TEOL1013
Kristendom: tradisjon og tolkning
(10 stp)
EX1010
Examen philosophicum
(10 stp)

Praktisk teolog: Konfirmasjon, sjelesorg og forkynnelse (10stp)
1.sem.TEOL1010
Bibelen
(10 stp)
RL1010
Religion i historie og samtid
(10 stp)
RL1016
Historie og livssyn: den antikke verden, kristendommens historie og det moderne livssynsmangfold
(10 stp)

Beskrivelse av programmet

Følgende rammekrav stilles for å oppnå graden Bachelor i teologi:
- 80 stp Kristendom/KRLE, av disse skal minst 30 stp være på fordypningsnivå (2000-nivå),
- 20 stp examen philosophicum/examen facultatum,
- 20 stp i minst ett av teologiens grunnspråk (hebraisk eller gresk), som forutsettes anvendt i minst ett 10 stp-emne der språket er forkunnskapskrav, f.eks TEOL2210 Innføring i NT (som har gresk som forkunnskapskrav).

De øvrige studiepoengene kan velges fritt av emner på 1000- og 2000-nivå innenfor fagkretsene teologi, kristendom/KRLE og andre relevante emner etter søknad (for eksempel emner innen ledelse, pedagogikk og språk. MF tilbyr en rekke ulike språk bl.a. hebraisk, gresk, latin, koptisk, syrisk og akkadisk).

Det er opp til den enkelte å planlegge oppbygning av graden med tanke på opptak til videre studier eller ønsket jobbkompetanse.Se forslag til hvordan graden kan bygges opp under "Oppbygging".

De enkelte emnene har et omfang på et visst antall studiepoeng, vanligvis 10 studiepoeng. For hvert emne er det formulert læringsutbytte i form av kunnskapsmål og ferdighetsmål, og evt. generell kompetanse. De fleste emnene har studiekrav som må oppfylles underveis i semesteret for at studentene skal kunne gå opp til eksamen / få avsluttende vurdering.

Kunnskapsmålene er knyttet til det faglige innholdet i emnet og er formulert på tre stigende nivåer: oversikt over, kunnskap og god kunnskap. Ferdighetsmålene uttrykker hvilke faglige ferdigheter emnet gir studentene trening i. Til sammen utrykker beskrivelsene av læringsutbytte hvilke kunnskaper, ferdigheter og evt. generell kompetanse studenten forventes å beherske etter å ha fullført emnet. De fleste emnene har studiekrav som må oppfylles for at studenten skal kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra faglig og pedagogisk til at kunnskapsmålene og ferdighetsmålene nås. Se emnebeskrivelsen for mer informasjon om de enkelte emnene.

Alle studenter på programmet skal etablere en utdanningsplan i StudentWeb som bekreftes hvert semester.

Emner fra andre studiesteder kan også innpasses. Studenten må selv søke om å få disse innpasset. For å få bachelorgraden utstedt fra MF er det et vilkår at minst 60 av de avlagte studiepoengene som danner grunnlag for graden, er avlagt ved MF. Det er opp til den enkelte å planlegge oppbygning av graden med tanke på opptak til videre studier eller ønsket jobbkompetanse.Se forslag til hvordan graden kan bygges opp under "Beskrivelse av programoppbygging".

Undervisning

Organisering, arbeidsformer og vurdering

Organisering, arbeidsformer og vurdering skal bidra til at studentene fra første stund og gjennom hele studiet får en aktiv læringsprosess.

Organisering

Undervisningen gis i fellesforelesninger og i seminargrupper. Det første året følger studentene samme opplegg som studenter på grunnstudier/årsstudiet i kristendom/RLE, se dette studieprogrammet for nærmere informasjon. Noe av undervisningen på 3.-6. semester vil være felles med undervisning på profesjonsstudiet i teologi.

Studenter anbefales å danne arbeidsgrupper/kollokviegrupper.

Arbeidsformer

Organiseringen av studiet legger opp til varierte arbeidsformer, som skal stimulere til læring og selvstendig faglig refleksjon. Arbeidsmåtene vil veksle mellom ulike former for undervisning, selvstudium, gruppearbeid, oppgaveskriving, deltakelse på ekskursjoner, gjennomføring av prøver, m.m. Merk at arbeidsformene på noen emner vil variere etter hvilken eksamensform/vurderingsform studentene velger.

Vurdering og karakterskala

Det vil fremgå under hvert emne hvilken eksamensform/vurderingsformer emnet har.

I den avsluttende vurderingen brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått eksamen. Det foreligger en beskrivelse av karakterene for 1000- og 2000-nivå (se nivåspesifikke karakterbeskrivelser under "MF Student" og "Eksamen"). Den avsluttende vurderingen tar sikte på å prøve studentenes evne til å gjøre rede for relevant fagstoff på en oversiktlig og rimelig selvstendig måte, og til å bruke stoffet til å drøfte faglige problemstillinger. Praktisk-teologiske emner vurderes med bestått/Ikke bestått.

Læringsutbytte

Studieprogrammet Bachelor i teologi ved MF er et treårig studieløp. Det gir grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap, religionskunnskap, livssynskunnskap og teologi. Studieprogrammet kvalifiserer for videre masterstudier i teologi og gir mulighet for overgang til profesjonsstudiet i teologi. Studentene kan enten fordype i hele spekteret av teologiske fag (bl. a. GT, NT, kirkehistorie, systematisk teologi, samt et av teologiens grunnspråklige emner), eller man kan spesialisere seg innenfor enkelte fagområder som for eks. misjonsvitenskap, religionspedagogikk og religionsvitenskap. Med dette studieprogrammet er altså veien videre ganske åpen og vil kunne være aktuelt for dem som vil ta en noe kortere teologisk utdanning som gir mulighet for stillinger innenfor Den norske kirkes trosopplæringsprogram eller for ulike tjenester i andre kirkesamfunn.

Kvalifikasjonsbeskrivelse

KUNNSKAP
Kandidaten…
Bred og fagteologisk kompetanse Har oversikt over teologi som fagfelt og kjennskap til de teologiske disipliners egenart, materiale, problemstillinger og metoder.
Bred kompetanse om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Har kunnskap om Bibelen og kristne tradisjoner, slik disse kommer til uttrykk i ulike kirkesamfunn, og om kirkenes og religionens rolle i samtiden.
Faglig bredde og utviklings-kompetanseHar kjennskap et bredt spekter av teologiske emneområder, og innsikt i hvordan en videreutvikler egen teologiske kompetanse.
FERDIGHETER
Kandidaten…
Anvende faglige verktøyKan anvende tilegnet kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger. Har en kvalifisert og bevisst tilnærming til formidling innenfor de fagfelter som er eksponert i studieprogrammet. Har innsikt i og tilgang til faglige verktøy og uttrykksformer, og har oversikt over relevant fagstoff.
Faglig utøvelse og utviklingKan anvende sin faglige kompetanse innenfor de teologiske fagområder som dekkes av studiet. Har grunnleggende ferdigheter i tolkning av bibeltekster og kunnskap om betydningen av den kristne kirkes tro, tradisjon og historie. Har grunnleggende kompetanse til å gjennomføre oppgaver knyttet til en kirkelig tjeneste på mellomhøyt nivå. Kan også gi avgrenset teologisk rådgivning.
SamhandlingKan motta veiledning og i samarbeid med andre ta del i planlegging og gjennomføring av oppgaver knyttet til aktuelle stillinger som krever teologisk innsikt og kompetanse.
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten…
Refleksjon over identitet Kan reflektere over forholdet mellom egen identitet, tro og utøvelse av teologisk innsikt.
Faglig bredde Er fortrolig med ulike faglige perspektiver som er formidlet i studieprogrammet. Kan utveksle erfaringer og synspunkter som bidrar til utvikling av god praksis.
Selvstendighet og samhandling Har evne til selvstendig arbeid og deltar i teamarbeid, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
Faglig endringskompetanseHar tilstrekkelig faglig kompetanse til å tilpasse seg endringer av arbeidsplaner.
Etisk grunnholdningHar kunnskap om problemstillinger som stimulerer til en yrkesetisk grunnholdning i tilknytning til kirkelige tjenester.

Kvalifikasjon etter fullført program

Bachelor i teologi.

Utveksling

Teologistudenter som ønsker et studieopphold i utlandet, anbefales å legge dette til 3, 4, 5 eller 6. semester.

MF har samarbeidsavtaler som gir mulighet for studieopphold i flere deler av verden. Et studieopplegg i utlandet må planlegges i god tid, start gjerne et år før du planlegger å dra.

For mer informasjon om hvor du kan dra og søknadsprosess, se MFs sider om utveksling.

Videre studier og karrieremuligheter

Bacheloren kan bygges videre til master i teologi. Om du ønsker å bli prest kan deler av graden innpasses i Profesjonsstudiet i teollgi. Med en bachelor i teologi kan du også jobbe innenfor kirke og undervisning.