Internasjonale og globale koblinger

Samfunnsfag

Samfunnsfaget på MF gir deg dypere forståelse av hva samfunn er, og hvilke endringer som utfordrer oss både lokalt og globalt. Du får blant annet trening i å analysere nåtidens verdidiskusjoner og forstå religioners rolle i samfunnet. 

Varighet
1 år (60 studiepoeng)

Søknadsfrist 
15. april gjennom Samordna Opptak.

Kontakt
samfunn@mf.no

 

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. Fra ulike faglige ståsteder analyserer samfunnsfagene aktuelle utviklingstrekk i samfunnet. De viser hvordan overordnede utviklingstrekk som globalisering, migrasjon og politikk påvirker hjemlige forhold og er med på å forme våre liv. Samfunnsfagene tufter sine innsikter på faglige/teoretiske utgangspunkt som belyses gjennom empirisk forskning. Religiøsitet, tilhørighet og verdisyn både påvirker og påvirkes av verden rundt oss.

Dette studiet presenterer aktuell kunnskap om samfunn og samfunnsutvikling, slik vi finner den i de ulike samfunnsfagene.
I studieemnene og undervisningen legges det vekt på å vise hvordan allmenne utviklingstrekk påvirker religiøse, kulturelle og verdimessige sider ved samfunnet.

Du vil lære mer om:
- Samfunnsfaglig teori og metode
- Det flerkulturelle Norge
- Religion og samfunn
- Velferdsstat og medborgerskap
- Internasjonal politikk

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.